IPPB5/423-935/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy wartość nominalna udziałów, które zostaną objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A. nie będzie stanowić przychodu Spółki na moment ich objęcia?
IPPB5/423-935/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. wartość udziału
 2. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2014 r. (data nadania 19 listopada 2014 r., data wpływu 24 listopada 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 7 listopada 2014 r. (data nadania 10 listopada 2014 r., data odbioru 12 listopada 2014 r.) Nr IPPB5/423-935/14-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków skutków podatkowych planowanej transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

T. (dalej: T. lub Spółka) jest spółką kapitałową, której siedziba oraz miejsce zarządu znajdują się na terytorium Malty. T. podlega w Malcie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości osiąganych dochodów (bez względu na miejsce ich osiągnięcia). T. jest jednym z udziałowców A. (dalej: A.) - spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym składnikiem majątku jest nieruchomość zabudowana położona na terytorium Polski. Spółka posiada 19.953.700 udziałów w kapitale zakładowym A., co odpowiada 63,75% ogółu udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Pozostałymi wspólnikami A. są:

 • S. spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru posiadająca 21,25% udziałów w kapitale zakładowym A. oraz
 • W. Spółka z o.o. posiadająca 15% udziałów w kapitale zakładowym A. .

Udziały posiadane przez T. w A. zostały zakupione przez Spółkę w listopadzie 2011 r.

Obecnie rozważana jest reorganizacja struktury własnościowej A. W szczególności, T. rozważa wniesienie udziałów posiadanych w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. Sp. z o.o. (dalej: J.) - spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski.

W zamian za aport udziałów posiadanych w A., T. objąłby udziały w podwyższonym kapitale zakładowym J. (wymiana udziałów).

Wartość nominalna udziałów J., które T. objąłby w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez Spółkę w A. będzie odpowiadać nominalnej wartości udziałów A. będących przedmiotem aportu.

W wyniku rozważanej transakcji, J. obejmie 63,75% udziałów w kapitale zakładowym A. , a tym samym uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wartość nominalna udziałów J., które zostaną objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A. nie będzie stanowić przychodu Spółki na moment ich objęcia...
 2. Czy wniesienie udziałów posiadanych przez T. w A. do J. w drodze wkładu niepieniężnego nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC...
 3. Czy rozważana transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez T. w A. , w drodze wkładu niepieniężnego do J. będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

W zakresie pytań oznaczonych nr 2 oraz nr 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, na pytanie nr 1 należy odpowiedzieć twierdząco, a w konsekwencji należy uznać, że wartość nominalna udziałów J., które zostaną objęte przez T.w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A. nie będzie stanowić przychodu Spółki na moment ich objęcia.

W opinii Spółki, wartość nominalna udziałów J., które zostaną objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A. nie będzie stanowić przychodu Spółki na moment ich objęcia.

Miejsce opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów w polskiej spółce przez spółkę będącą rezydentem podatkowym Malty

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej ustawa o CIT), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W związku z powyższym - mając na uwadze, że T. jest rezydentem podatkowym Malty - należy w pierwszej kolejności ustalić, czy ewentualny dochód uzyskany przez Spółkę w związku z wniesieniem udziałów posiadanych przez T. w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. może podlegać podatkiem dochodowym w Polsce (stanowi dochód z polskiego źródła).

Ustalenie miejsca opodatkowania analizowanego dochodu powinno nastąpić przy tym z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Maltą (dalej: UPO).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 UPO, zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Malty z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce, mogą być opodatkowane w Polsce.

W analizowanym przypadku, T. spółka kapitałowa, której siedziba oraz miejsce zarządu znajduje się na terytorium Malty - wniesie udziały posiadane w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J..

Głównym składnikiem majątku A., z którego spółka ta osiąga większość dochodów stanowi nieruchomość położona na terytorium Polski.

W konsekwencji - zgodnie z art. 13 ust. 2 UPO - ewentualny dochód osiągnięty przez T. z analizowanej transakcji powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Opodatkowanie „wymiany udziałów” zgodnie z przepisami ustawy o CIT

W opinii Spółki, rozważana transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez T. w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. stanowi tzw. „wymianę udziałów” w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. W konsekwencji, wartość nominalna udziałów J. objętych przez T. w wyniku omawianej transakcji nie będzie stanowić przychodu T. na moment objęcia tych udziałów.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Jak wynika z brzmienia wskazanej regulacji, wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki nie będzie stanowić przychodu spółki dokonującej aportu, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 1. spółka wnosząca aport jak i spółka, do której aport jest wnoszony, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. w wyniku transakcji spółka nabywająca udziały (tj. spółka, do której wnoszony jest aport) nabędzie bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały nabywa lub zwiększy posiadaną większość praw głosu bezwzględną w tej spółce.

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, wskazane warunki zostaną spełnione, w szczególności:

 • T. jest spółką kapitałową podlegającą na terytorium Malty opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów;
 • J. (nabywca udziałów) jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem CIT od całości swoich dochodów;
 • w wyniku analizowanej transakcji J. nabędzie bezwzględną większość praw głosu w A..

W związku z powyższym, w opinii Spółki, nominalna wartość udziałów J., które zostaną objęte przez T. w wyniku wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych przez T. w A. nie będzie stanowić przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu CIT na moment objęcia tych udziałów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z 25 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB3/423-138/13-2/KS) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym w przypadku, gdy „Wnioskodawca rozważa wniesienie części posiadanych udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (...), w zamian za objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabywającej. W wyniku powyższej transakcji Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem do Spółki Nabywającej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce Zależnej’’;
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z 13 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1046/13/CzP) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „(...) transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę do Spóiki celowej akcji Spółki zależnej, dających bezwzględną większość praw głosów w tej spółce, w zamian za objęcie udziałów Spółki celowej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy/Spółki celowej – tj. pozostanie neutralna podatkowo na dzień jej dokonania”;
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 7 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB3/423-710/12-2/PK1) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „(...) do przychodów Wnioskodawcy nie zostanie zaliczona wartość udziałów w SPV Polska lub SPV Cypr objęta przez Wnioskodawcę w wyniku aportu”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.