IPPB3/4510-92/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Kapitałowej w celu umorzenia udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych przez niego Udziałowcowi w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej?
IPPB3/4510-92/15-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. kapitał zakładowy
  2. spółka kapitałowa
  3. umorzenie
  4. wartość nominalna
  5. wymiana udziałów
  6. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie szeroko pojętych usług związanych z doradztwem, zarządzaniem oraz nieruchomościami.

100% udziałów w Spółce należy do spółki akcyjnej, która podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Udziałowiec”).

Zgodnie z planowanym scenariuszem restrukturyzacji biznesowej i prawnej Udziałowiec rozważa przeprowadzenie transakcji wymiany udziałów. W ramach tej transakcji Udziałowiec wniesie do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% posiadanych przez siebie udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka Kapitałowa”) w zamian za co Wnioskodawca wyda Udziałowcowi własne udziały o wartości nominalnej, która odpowiadać będzie wartości rynkowej otrzymanych od Udziałowca udziałów Spółki Kapitałowej. Spółka Kapitałowa powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, będącej obecnie podatnikiem CIT, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskutek wniesienia przez Udziałowca aportem do Spółki udziałów w Spółce Kapitałowej, w Spółce zostanie podwyższony kapitał zakładowy. W wyniku planowanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej.

Niewykluczone, że w przyszłości zostaną podjęte decyzje biznesowe, które uzależnione będą od szeregu czynników gospodarczych oraz od sytuacji na rynku na jakim będzie działała Spółka, w wyniku których zostanie dokonane zbycie części udziałów Spółki Kapitałowej przez Spółkę na rzecz Spółki Kapitałowej w celu ich umorzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Kapitałowej w celu umorzenia udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych przez niego Udziałowcowi w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Kapitałowej w celu umorzenia udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, wydanych przez niego Udziałowcowi w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej.

Zbycie udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych przez podatnika CIT wiąże się z powstaniem u zbywającego takie udziały (akcje) przychodu w wysokości wynagrodzenia uzyskanego za zbywane udziały (akcje). Powstały przychód może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w oparciu o przepisy ujęte w Rozdziale 3 ustawy o CIT pt. „Koszty uzyskania przychodu”.

Szczególnym rodzajem zbycia udziałów (akcji) jest ich zbycie na rzecz spółki w celu umorzenia. Do dnia 31 grudnia 2010 r. transakcja zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki celem ich umorzenia była traktowana jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.). Ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2010 Nr 226, poz. 1478 ze zm., dalej: „ustawa zmieniająca”), przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT został uchylony. Uchylenie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT spowodowało, że transakcja zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki celem ich umorzenia przestała być traktowana jako skutkująca powstaniem dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Od 1 stycznia 2011 r. przychód uzyskiwany z tego tytułu jest kwalifikowany jako przychód związany z działalnością gospodarczą podatnika. Wykreślenie na podstawie ustawy zmieniającej art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT odniosło zatem taki skutek, że wynagrodzenie uzyskiwane w związku z odpłatnym zbyciem udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia nie jest już kwalifikowane jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych; w konsekwencji stanowi on przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W przypadku więc zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia zastosowanie znajduje art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z ww. artykułem, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Z powyższej regulacji wynika, że w przypadku otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia na rzecz Spółki Kapitałowej w celu umorzenia udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości uwzględniającej odpowiedni koszt podatkowy. Tym samym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, ustalając przychód ze zbycia udziałów w celu umorzenia należy wziąć pod uwagę przepisy Rozdziału 3 ustawy o CIT pt. „Koszty uzyskania przychodów”.

W ocenie Wnioskodawcy, zastosowanie konkretnego przepisu z ustawy o CIT, a dotyczącego kosztów uzyskania przychodu, uzależnione jest od tego, w jaki sposób podatnik wszedł w posiadanie udziałów, które są zbywane.

W ocenie Spółki, w sytuacji otrzymania udziałów (akcji) w ramach wymiany udziałów przez spółkę nabywającą, tj. udziałów (akcji) w spółce nabywanej oraz zbywania udziałów (akcji) w spółce nabywanej przez spółkę nabywającą - zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Zgodnie z ww. przepisem ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki w przypadku otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia za udziały w Spółce Kapitałowej zbyte w celu ich umorzenia, kosztem podatkowym dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Udziałowcowi w ramach wymiany udziałów przypadająca proporcjonalnie na umarzane udziały, nie wyższa jednak niż wartość przychodu Spółki z tytułu umorzenia udziałów.

W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Kapitałowej w celu umorzenia udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, wydanych przez niego Udziałowcowi w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej.

Stanowisko Spółki wyrażone w niniejszym wniosku znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Tytułem przykładu, Wnioskodawca wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 r. (znak IPPB3/423-258/14-4/MS1), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) przychodem podatkowym w spółce, podlegającym obniżeniu o koszt podatkowy, będzie wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę za umarzane udziały (akcje). Wysokość kosztu podatkowego powinna zostać natomiast ustalona z uwzględnieniem sposobu, w jaki spółka nabyła udziały (akcie) w Spółce Kapitałowej będące przedmiotem umorzenia. Ponieważ Spółka nabędzie udziały w Spółce Kapitałowej w wyniku wymiany udziałów. zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust, 1 pkt 8e ustawy o PDOP. (...) W konsekwencji, wartość przychodu powinna zostać obliczona poprzez odjecie nominalnej wartości udziałów spółki wyemitowanych na rzecz Poprzednich Udziałowców w ramach transakcji wymiany udziałów (przypadającej proporcjonalnie na umarzane udziały/akcie) od wartości wynagrodzenia, jakie miałoby być przekazane przez spółkę Kapitałową na rzecz Spółki w związku z umorzeniem udziałów (akcji). Spółka nabędzie udziały (akcje) w Spółce Kapitałowej w wyniku otrzymania aportu. Poniesie zatem koszt w postaci nominalnej wartości udziałów przekazanych dokonującym aportu, tj. Poprzednim Udziałowcom (...) Uwzględniając brzmienie art. 12 ust. 4pkt 3 ustawy o PDOP, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu podatkowego jedynie do wysokości przychodu podatkowego, jaki powstanie u niej w wyniku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (akcji) w Spółce Kapitałowej. Innymi słowy, ewentualna nadwyżka wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów (koszt) nad wartością wynagrodzenia z tytułu umorzenia (przychód), nie będzie stanowiła kosztu podatkowego dla Spółki. ”.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2014 r. (znak IPPB3/423-851/13-2/MS1), w której organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że: „ (...) kosztem nabycia udziałów w Spółce Zbywanej będzie wartość nominalna własnych udziałów, wydanych Udziałowcowi w momencie wymiany udziałów (...) Tym samym udziałowiec zbywający udziały na rzecz spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem może uwzględnić w podstawie opodatkowania koszt nabycia umarzanych udziałów, ale jedynie do wysokości otrzymanego wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe przepisy Spółka Nabywająca uważa, iż w momencie zbycia udziałów na rzecz Spółki Zbywanej w celu ich umorzenia osiągnie ona przychód, który zostanie pomniejszony o koszt nabycia udziałów w Spółce Zbywanej. Kosztem nabycia udziałów w Spółce Zbywanej będzie natomiast wartość nominalna udziałów wydanych na rzecz Udziałowca w momencie wymiany udziałów. Na taka interpretacje przepisów wskazuje precyzyjnie sformułowany przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT. ”.

Jak zauważył z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z dnia 20 marca 2012 r. (znak ITPB3/423-665/11/AM): „Jak stanowi natomiast art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominałnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Pod pojęciem „ zbycia” tych udziałów (akcji) natęży rozumieć odpowiednio przeniesienie prawa ich własności łub przeniesienie prawa majątkowego na inny podmiot (nabywcę). Zbycie ma charakter odpłatny, gdy następuje za opłatą - gdy wiąże się z uzyskaniem od nabywcy świadczenia wzajemnego o określonej wartości. Stąd też, w pojęciu „odpłatnego zbycia” mieści się zarówno klasyczna sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy łub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie, jak i czynności prawne o podobnym charakterze (zamiana, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za świadczenie wzajemne). Powyższy przepis znajdzie również zastosowanie w przypadku odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) nabytych przy wymianie udziałów (akcji) (...) Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że przychód (stanowiący w opisywanej sytuacji podstawę opodatkowania) powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane akcie spółki a wartością nominalną udziałów Spółki z o.o. wydanych akcjonariuszom Wnioskodawcy w trakcie wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.