IPPB3/4510-797/16-3/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką prawa niemieckiego, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy. Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Niemczech. Wnioskodawca należy do niemieckiej grupy kapitałowej (Grupa D.), która jest producentem i dostawcą naturalnych składników i systemów składników dla przemysłu spożywczego i napojów oraz zintegrowanych rozwiązań dla tego przemysłu.

Spółka jest wyłącznym udziałowcem D. Sp. z o.o. (dalej: D.), tj. posiada 100 % udziałów dających 100 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka jest także udziałowcem A. Sp. z o.o. (dalej: A.), w której posiada na dzień złożenia niniejszego wniosku 50 % udziałów dających 50 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników. A. jest przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym, prowadzącym przede wszystkim działalność polegającą na produkcji i eksporcie koncentratów (zagęszczonych soków owocowych) do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Majątek spółki A. składa się głównie z urządzeń technicznych i maszyn, w mniejszej części z gruntów i budynków.

Pozostałymi udziałowcami A. są dwie osoby fizyczne, będące polskimi rezydentami podatkowymi, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Polsce. Każda z osób fizycznych posiada po około 25 % udziałów dających po około 25 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników A.

D. i A. posiadają siedzibę oraz miejsce zarządu w Polsce i są polskimi rezydentami podatkowymi (podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania).

W przyszłości planowane jest, że D. stanie się wyłącznym udziałowcem w A. Odbędzie się to w kilku etapach:

 • nabycie lub objęcie przez Wnioskodawcę co najmniej jednego udziału w A. i zwiększenie jego zaangażowania w A. do ponad 50 % udziałów uprawniających do ponad 50 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników A. (dalej: etap 1),
 • wniesienie udziałów w A. przez Wnioskodawcę w zamian za udziały D. (dalej: etap
  II),
 • wniesienie udziałów w A. przez udziałowca będącego osobą fizyczną w zamian za udziały D.(dalej: etap III),
 • wniesienie udziałów w A. przez kolejnego udziałowca będącego osobą fizyczną w zamian za udziały D., przy czym przedmiotowa czynność może zostać dokonana jednocześnie z wniesieniem udziałów w A. przez pierwszą osobę fizyczną (dalej: etap IV).

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest wniesienie udziałów w A. przez Wnioskodawcę w zamian za udziały D. (etap II).

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki nabywającej (D.) zostaną objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w A. Wkład niepieniężny, tj. udziały w A., będzie przeznaczony przez Wnioskodawcę w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej, tj. D. Wnioskodawca ani pozostali udziałowcy A. nie otrzymają zapłaty w gotówce w zamian za wniesione udziały A.

Na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do spółki D., Wnioskodawca będzie większościowym udziałowcem spółki A., dysponującym bezwzględną większością praw głosu w tej spółce, tj. będzie posiadać ponad 50 % udziałów uprawniających do ponad 50 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Nastąpi to w wyniku czynności opisanych powyżej w ramach etapu I.

W ramach etapu II, na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego D., dotyczącej wniesienia udziałów A. przez Wnioskodawcę, D. otrzyma w drodze aportu od Wnioskodawcy udziały, które zapewnią D. bezwzględną większość praw głosu w A..

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału D. przez sąd, w następnej kolejności do D. zostaną wniesione (również w drodze aportów) od pozostałych udziałowców A. wszystkie posiadane przez nich udziały w A., w związku z czym D., posiadająca bezwzględną większość praw głosu w A., zwiększy ilość udziałów w A. Planowane jest, że aporty wnoszone przez wspólników będących osobami fizycznymi będą miały miejsce w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wniesienia aportu przez Wnioskodawcę. Możliwe jest, iż wniesienie wkładu niepieniężnego przez osoby fizyczne nastąpi równocześnie tzn. w tym samym dniu i/lub na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej).

W wyniku powyżej opisanych transakcji D. nabędzie w drodze aportów 100 % udziałów (dających 100 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników) w A., w zamian wydając własne udziały udziałowcom tej spółki, tj. Wnioskodawcy i dwóm pozostałym udziałowcom będącym osobami fizycznymi. W wyniku transakcji wymiany udziałów D. stanie się 100% udziałowcem A..

Po podwyższeniu kapitału zakładowego w D., Wnioskodawca będzie posiadał 90 % udziałów w jej kapitale zakładowym, uprawniających do 90 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostała część (10 % udziałów uprawniających do 10 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników) będzie w posiadaniu osób fizycznych (w równych częściach), które wniosą posiadane przez siebie udziały w A. w ramach czynności opisanych w niniejszym wniosku.

Po dokonaniu wymiany udziałów A. i D. będą kontynuowały dotychczasową działalność gospodarczą. Celem powyższych transakcji jest konsolidacja biznesu Grupy D. w Polsce, prowadzonego w dużej części w ramach spółki D. Planowana reorganizacja ma pozwolić na uproszczenie struktury Grupy D., usprawnienie zarządzania podmiotami Grupy D. w Polsce oraz zwiększenie efektywności zarządzania ich aktywami. Oczekuje się, że zmiany te pozytywnie wpłyną na biznesowe uwarunkowania działalności Grupy D. w Polsce.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w A. do D. nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń wydanych przez organy antymonopolowe w Polsce (UOKiK) i Niemczech (Urząd Antymonopolowy BKartA) na dokonanie koncentracji, bez dodatkowych warunków oraz nakazów.

Wnioskodawca również wskazuje, że pozostali wspólnicy A. złożą odrębne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w ich indywidualnych sprawach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w D. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w A. będzie skutkować powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w D. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w A., w wyniku której D. uzyska bezwzględną większość praw głosu w A., tj. będzie posiadać ponad 50 % udziałów uprawniających do ponad 50 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników A., nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Transakcja ta będzie bowiem spełniać warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy:

Co do zasady, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem u wspólnika wnoszącego taki wkład przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wspólnik wnoszący do spółki kapitałowej aport w postaci udziałów (akcji) innej spółki kapitałowej ma możliwość pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (ustalone zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy o CIT - w zależności od sposobu nabycia udziałów lub akcji spółki stanowiących przedmiot aportu).

Zgodnie jednak z zastrzeżeniem zawartym w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w sytuacji gdy czynność wniesienia udziałów (akcji) jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej będzie stanowiła wymianę udziałów, jej dokonanie będzie neutralne dla celów ustawy o CIT.

W myśl przepisu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, powołany wyżej przepis stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT, przepis ust. 4d tego artykułu stosuje się również, jeżeli dokonano więcej niż jedną transakcję nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku transakcji spełnione są warunki określone w tym przepisie.

Wskazać należy, że transakcja spełniająca wskazane w tym przepisie warunki dotyczyć może nabycia udziałów od kilku wspólników w ramach jednej transakcji z nimi zawieranej jak również w ramach osobnych transakcji dotyczących udziałów wnoszonych przez każdego z udziałowców z osobna.

Uzasadniając to stanowisko, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że transakcja wymiany udziałów jest jedną z operacji, do których odnosi się Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 2 lit. e tej Dyrektywy, „wymiana udziałów” oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

W myśl pkt 5 preambuły ww. Dyrektywy wspólny system podatkowy powinien zapobiegać nakładaniu podatku w związku z łączeniem, podziałami, podziałami przez wydzielenie, wnoszeniem aktywów lub wymianą udziałów, chroniąc jednocześnie interesy finansowe państwa członkowskiego właściwego dla spółki przekazującej lub nabywanej.

Zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Wskazany przepis pozwala zastosować regulację wynikającą z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT do dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów i literalne brzmienie tego przepisu nie ogranicza jego zastosowania do nabycia udziałów od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji.

Odnosząc powyższe przepisy do planowanej transakcji opisanej w zdarzeniu przyszłym, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie udziałów A. przez Wnioskodawcę do D. w zamian za udziały D. spełnia przesłanki pozwalające do zakwalifikowania tej transakcji jako wymiany udziałów w rozumieniu polskiej ustawy o CIT i Dyrektywy Rady 2009/133/WE, bowiem:

 • wszystkie podmioty biorące udział w transakcji (tj. Wnioskodawca, D. oraz A.), zarówno na dzień planowanej transakcji, jak i na dzień składania niniejszego wniosku o interpretację podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w kraju członkowskim Unii Europejskiej,
 • spółka nabywająca (D.), jak i spółka, której udziały są nabywane (A.) są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT w pozycji 29 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • w wyniku wniesienia udziałów A. przez Wnioskodawcę w zamian za udziały D., spółka D. uzyska bezwzględną większość praw głosu w A. (ponad 50% udziałów A. dających ponad 50% praw głosów w A.); w ramach kolejnych (kolejnej) transakcji wymiany udziałów (wniesienia udziałów A. do D. przez udziałowców będących osobami fizycznymi), D. zwiększy ilość udziałów A. i w wyniku wszystkich transakcji nabędzie 100 % udziałów w A.

Mając na uwadze wszystkie przedstawione okoliczności, w sytuacji Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się wartości udziałów przekazanych wspólnikowi spółki nabywanej.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż stanowisko prezentowane w niniejszym wniosku o interpretację zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2016 r. o sygn. ILPB4/4510-1-563/15-4/MC,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2015 r. o sygn. ILPB4/4510-1-139/15-2/LM,
 • Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o sygn. IPPB3/423-597/14-2/KK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia 2015 r. o sygn. IBPBI/2/4510-60/15/SD.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że transakcja objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w D. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w A., w wyniku której D. uzyska bezwzględną większość praw głosu w A., tj. będzie posiadać ponad 50% udziałów uprawniających do ponad 50 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników A., spełnia warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT i nie będzie powodować powstania przychodu dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie wymiany udziałów jest prawidłowe.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W myśl art. 12 ust. 11 ww. ustawy, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie z art. 12 ust. 12 analizowanej ustawy, przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie (art. 12 ust. 12 cyt. ustawy).

Zastosowanie wykładni literalnej art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które posługują się pojęciem „wspólnika” w liczbie pojedynczej prowadzi do wniosku, że w transakcji wymiany udziałów może brać udział spółka nabywająca i tylko jeden wspólnik spółki, której udziały są zbywane. Jeżeli natomiast transakcja jest przeprowadzana z wieloma wspólnikami, to należy na gruncie art. 12 ust. 4d ww. ustawy rozpatrywać ją jako wiele odrębnych transakcji. Tej konkluzji nie zmienia brzmienie art. 12 ust. 12 powyższej ustawy.

Regulacja art. 12 ust. 12 ww. ustawy, zgodnie z którym przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie, dotyczy nabycia od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji, a nie nabycia od kilku wspólników w ramach transakcji z nimi zawieranych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do spółki D., Wnioskodawca będzie większościowym udziałowcem spółki A., dysponującym bezwzględną większością praw głosu w tej spółce, tj. będzie posiadać ponad 50 % udziałów uprawniających do ponad 50 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego D., dotyczącej wniesienia udziałów A. przez Wnioskodawcę, D. otrzyma w drodze aportu od Wnioskodawcy udziały, które zapewnią D. bezwzględną większość praw głosu w A.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że transakcja objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w D. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w A., w wyniku której D. uzyska bezwzględną większość praw głosu w A., tj. będzie posiadać ponad 50% udziałów uprawniających do ponad 50 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników A., spełnia warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT i nie będzie powodować powstania przychodu dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.