IPPB3/4510-49/16-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku likwidacji Spółki cypryjskiej, przychodem podatkowym Wnioskodawcy nie będzie wartość otrzymanego majątku likwidacyjnego w części stanowiącej koszt objęcia udziałów w Spółce cypryjskiej, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w zamian za udziały Spółki cypryjskiej w ramach wymiany udziałów?
IPPB3/4510-49/16-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. likwidacja
 4. przychód
 5. umorzenie
 6. wartość nominalna
 7. wartość rynkowa
 8. wymiana udziałów
 9. wynagrodzenia
 10. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu podatkowego w przypadku likwidacji Spółki cypryjskiej której udziały zostały nabyte w transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu podatkowego w przypadku likwidacji Spółki cypryjskiej której udziały zostały nabyte w transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M. sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca nabędzie udziały zagranicznej spółki kapitałowej (której forma prawna odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) mającej siedzibę i podlegającej opodatkowaniu na Cyprze od całości uzyskiwanych dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka cypryjska”). Udziały Spółki cypryjskiej zostaną nabyte od osób fizycznych i prawnych (dalej: „Udziałowcy”) w ramach tzw. wymiany udziałów (w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy CIT), tj.:

 1. w zamian za udziały w spółce cypryjskiej Wnioskodawca wyda Udziałowcom nowo wyemitowane udziały własne, oraz
 2. w rezultacie opisanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce cypryjskiej lub też posiadając bezwzględną większość praw głosu w Spółce cypryjskiej Spółka zwiększy ilość udziałów w Spółce Cypryjskiej.

W zamian za nabyte przez Spółkę udziały w Spółce cypryjskiej, Spółka wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów w Spółce cypryjskiej. W związku z wymianą udziałów nie jest przewidywane dokonywanie jakichkolwiek dodatkowych rozliczeń gotówkowych.

W przyszłości może nastąpić likwidacja Spółki cypryjskiej i wydanie majątku likwidacyjnego (w postaci papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku likwidacji Spółki cypryjskiej, przychodem podatkowym Wnioskodawcy nie będzie wartość otrzymanego majątku likwidacyjnego w części stanowiącej koszt objęcia udziałów w Spółce cypryjskiej, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w zamian za udziały Spółki cypryjskiej w ramach wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki cypryjskiej, przychodem podatkowym Wnioskodawcy nie będzie wartość otrzymanego majątku likwidacyjnego w części stanowiącej koszt objęcia udziałów w Spółce cypryjskiej, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w zamian za udziały Spółki cypryjskiej w ramach wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nabędzie udziały Spółki cypryjskiej w ramach wymiany udziałów, tj. w zamian za udziały własne wydane na rzecz Udziałowców. Tym samym ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów udziały Spółki cypryjskiej będą udziały własne Wnioskodawcy wydane Udziałowcom. W rezultacie wartość tego ekwiwalentu, tj. wartość nominalna udziałów, ; własnych Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom, będzie stanowić dla niego koszt nabycia/objęcia udziałów Spółki cypryjskiej.

Powyższe rozumienie znajduje pośrednio potwierdzenie w art. 16 ust 1 pkt 8e ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zatem Ustawodawca wprost wskazał, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w ramach wymiany udziałów, koszt ich nabycia odpowiada nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane w ramach wymiany udziałów (powiększonych o ewentualną zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d). Tym samym Ustawodawca określił, że w przypadku wydania własnych udziałów w zamian za aport udziałów, kosztem nabycia obejmowanych udziałów powinna być nominalna wartość wydanych udziałów własnych.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce cypryjskiej, będzie stanowiła dla niego „koszt nabycia lub objęcia udziałów”, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego Spółki cypryjskiej, Wnioskodawca nie powinien zaliczyć do przychodów podatkowych wartości otrzymanego majątku w części stanowiącej koszt nabycia udziałów w Spółce cypryjskiej, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w zamian za udziały Spółki cypryjskiej w ramach wymiany udziałów.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje pełne potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2014 r. (sygn. ILPB4/423-458/14-2/DS) w pełni zgodził się że stanowiskiem podatnika zgodnie z którym: „(...) w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki w formie aportu (wymiany udziałów), w sytuacji gdy likwidacja Spółki nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, dochodem (przychodem) Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie nadwyżka wartości majątku Spółki otrzymanego w związku z likwidacją Spółki ponad wydatkami Wnioskodawcy poniesionymi na nabycie udziałów Spółki rozumianymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi/udziałowcom Spółki w zamian za udziały Spółki.
 • Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2014 r. (sygn. ILPB4/423-108/14-2/MC) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał w całości za prawidłowe stanowisko podatnika, według którego: „w przypadku, gdy nabycie przez SPÓŁKĘ nr 2 udziałów SPÓŁKI nr 1 miało miejsce w formie aportu (wymiany udziałów), a likwidacja SPÓŁKI nr 1 nastąpi w ciągu 2 lat od ww. nabycia przez SPÓŁKĘ nr 2 udziałów w SPÓŁCE nr 1, dochodem (przychodem) SPÓŁKI nr 2 z tytułu likwidacji SPÓŁKI nr i będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku SPÓŁKI nr 1 otrzymanego w związku z likwidacją SPÓŁKI nr 1 ponad wydatkami SPÓŁKI nr 2 poniesionymi na nabycie udziałów SPÓŁKI nr 1 w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów Własnych SPÓŁKI nr 2 wydanych w zamian za udziały SPÓŁKI nr 1.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2015 r. (sygn. IPPB3/4510-174/15-4/KK) w pełni zgodził się ze stanowiskiem podatnika zgodnie z którym:„Biorąc więc pod uwagę treść przepisów art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT oraz art. 16. ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT należy uznać, iż przychód Spółki Wnioskującej z tytułu likwidacji Spółki 2 będzie różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki 2 a kosztem nabycia udziałów Spółki 2 równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki 2 w zamian za aport.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.