IPPB3/4510-452/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia rozpoznania kosztu podatkowego w związku z transakcją wniesienia udziałów w spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej udziałów wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka holdingowa”). Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów, pakiet udziałów (dalej: „Udziały”) w spółce ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka”). Spółka będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącym przez Wnioskodawcę (dalej: „Udziały Wnioskodawcy”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (dalej: „FIZAN”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne, wyemitowane przez ten FIZAN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce do FIZAN w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce do FIZAN w zamian za objęcie nowo wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy wydanych w wyniku wymiany udziałów.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z jednolitą praktyką organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych przeniesienie udziałów na rzecz FIZAN należy uznać dla celów podatkowych za opodatkowaną transakcję odpłatnego zbycia tych udziałów. Tym samym w takiej sytuacji przychodem dla Wnioskodawcy powinna być wartość objętych certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN (odpowiednik ceny), a kosztem podatkowym wydatki poniesione na nabycie Udziałów w Spółce.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie przykładowo w:

  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) z 29 stycznia 2014 r. sygn. ILPB2/415-1047/13-2/JK,
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) z 20 czerwca 2014 r. sygn. IPPB5/423-342/14-3/RS,
  • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2014 r. sygn. II FSK 54/11.

Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, wydatki poniesione przez spółkę nabywającą udziały przy wymianie udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane powiększonych o zapłatę w gotówce - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W świetle powyższego, jako że operację wniesienia przez Wnioskodawcę Udziałów Spółki do FIZAN należy traktować dla celów podatkowych jako odpłatne zbycie tych udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania jako koszt podatkowy wartość nominalną Udziałów Wnioskodawcy wydanych w ramach wymiany udziałów, odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów w Spółce, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w:

  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 kwietnia 2016 r. sygn. IPPB3/4510-257/16-4/JBB;
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2015 r. sygn. ILPB3/423-711/14-2/JG;
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-130/12-2/DP, w której uznano, że: „kosztem uzyskania przychodu Spółki z tytułu wniesienia przez Spółkę udziałów/akcji spółki kapitałowej do FIZ, będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za udziały/akcje nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów”;
  • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 maja 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-189/11-5/AG), w której uznano, że: „w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce). W konsekwencji, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki A otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki A Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Spółce zbywającej w ramach wspomnianej operacji wymiany udziałów”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.