IPPB3/4510-28/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

Zakresie konsekwencji podatkowych odpłatnego zbycia udziałów spółki kapitałowej w celu ich umorzenia lub na rzecz podmiotu trzeciego
IPPB3/4510-28/15-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. umorzenie
 2. wartość nominalna
 3. wymiana udziałów
 4. wynagrodzenia
 5. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych odpłatnego zbycia udziałów spółki kapitałowej w celu ich umorzenia lub na rzecz podmiotu trzeciego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych odpłatnego zbycia udziałów spółki kapitałowej w celu ich umorzenia lub na rzecz podmiotu trzeciego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Y” lub „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Y należy do osób fizycznych, podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Inwestorzy”).

Kapitał zakładowy Spółki Y został podwyższony w wyniku tzw. wymiany udziałów o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami) (dalej: Ustawa o CIT). W ramach ww. transakcji nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Y zostały objęte przez trzech Inwestorów oraz pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) obejmującym 100% udziałów Berling Investments Ltd - spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka X”), przy czym pierwszy z Inwestorów wniósł pakiet obejmujący większość udziałów Spółki X (dający bezwzględną większość prawa głosów w Spółce X), natomiast kolejni inwestorzy wnieśli wkład niepieniężny w postaci pozostałych udziałów Spółki X. Innymi słowy, Inwestorzy w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Y wnieśli aportem łącznie 100% udziałów Spółki X (w zamian za nowo utworzone udziały Spółki Y).

Zarówno Spółka X jak i Spółka Y są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT.

Po uzyskaniu 100% udziałów Spółki X - Spółka Y wykonuje swoje uprawnienia właścicielskie w stosunku do Spółki X, polegające w szczególności na wykonywaniu prawa głosu w Spółce X oraz uczestnictwie w zyskach Spółki X (wypłacanych Wnioskodawcy w ramach dywidendy). Niemniej jednak, Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości całość bądź część udziałów Spółki X, które Spółka Y nabyła w drodze ww. wymiany udziałów może zostać zbyta na rzecz podmiotu trzeciego lub na rzecz Spółki X w celu ich umorzenia dobrowolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki X posiadanych przez Spółkę Y na rzecz podmiotu trzeciego, podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia (z tytułu odpłatnego zbycia udziałów) ponad poniesione przez Spółkę Y wydatki (koszty) na nabycie udziałów w Spółce X, równe wartości nominalnej własnych udziałów Spółki Y wydawanych Inwestorom w zamian za udziały w Spółce X w ramach transakcji wymiany udziałów...
 2. Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki X posiadanych przez Spółkę Y na rzecz Spółki X w celu ich umorzenia, podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia (z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia) ponad poniesione przez Spółkę Y wydatki (koszty) na nabycie udziałów w Spółce X, równe wartości nominalnej własnych udziałów Spółki Y wydawanych inwestorom w zamian za udziały w Spółce X w ramach transakcji wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki X, zarówno na rzecz podmiotu trzeciego jak i na rzecz Spółki X w celu umorzenia udziałów, podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia (z tytułu odpłatnego zbycia udziałów) ponad poniesione przez Spółkę Y wydatki (koszty) na nabycie tych udziałów, równe wartości nominalnej własnych udziałów wydanych Inwestorom w zamian za udziały Spółki X w ramach transakcji wymiany udziałów.

Uzasadnienie

Ad. 1 W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Przedmiotowa regulacja oznacza, że podatnik ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że:

 • wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższy przepis konstytuuje zatem zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, będącym przedmiotem wniosku nie ulega wątpliwości, iż spełniony będzie pierwszy z warunków. Nie ulega wątpliwości, że w związku ze sprzedażą udziałów w Spółce X, Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych, o którym mowa w art. 14 ustawy o CIT.

W odniesieniu do drugiego z warunków wynikającego z przepisów, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (...). Wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji (...). Zgodnie z wolą ustawodawcy, przesunięciu ulega zatem moment rozpoznania kosztów podatkowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o CIT zostały wprowadzone przepisy bezpośrednio regulujące sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów dla podmiotu nabywającego udziały w ramach transakcji wymiany udziałów, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia tychże udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów. Wydatki te w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT stanową jednak koszt uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Jak zostało wskazane w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nabył udziały w Spółce X w drodze transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, czyli wymiany udziałów. Ponadto, w zamian za udziały w Spółce X Wnioskodawca wydał Inwestorom wyłącznie własne udziały, bez uiszczania dodatkowej zapłaty w gotówce.

W rezultacie, jeżeli w przyszłości dojdzie do sprzedaży udziałów w Spółce X przez Wnioskodawcę na rzecz potencjalnego nabywcy, to Wnioskodawca będzie mógł — na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT — rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia całości udziałów w Spółce X w kwocie równej wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Y wydanych Inwestorom w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce X. W przypadku zbycia części udziałów Spółki X - koszt ten powinien zostać ustalony proporcjonalnie do ilości zbytych udziałów Spółki X.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych, najnowszych, interpretacjach indywidualnych przepisów podatkowych wydanych przez organy podatkowe, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r., ITPB3/423-164c/14/DK, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „W świetle powyższych przepisów w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym uznać należy, że w przypadku ewentualnej sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce Cypryjskiej (które zostaną nabyte w drodze wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych), jakie zostaną wydane Udziałowcom w zamian za otrzymane udziały w Spółce Cypryjskiej, przypadającej proporcjonalnie na sprzedawane udziały.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2014 r., ILPB3/423-475/13-2/PR, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e opodatkowanie ww. dochodu zostało przez ustawodawcę odroczone do momentu dalszego zbycia udziałów (akcji) nabytych w wyniku wymiany - wtedy powstanie dopiero przychód, a koszty zostaną określone w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2013 r. IBPBI/2/423-1506/13/JD, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli spółka nabywająca (Wnioskodawca) otrzyma akcje spółki Y w wyniku wymiany udziałów, a następnie będzie zbywać nabyte w ten sposób akcje, to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości udziałów własnych wydanych udziałowcom w ramach wymiany udziałów.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2013 r. IPTPB3/423-448/13-2/PM, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „Do określenia wartości kosztu podatkowego ze zbycia udziałów jakie zostaną nabyte w ramach aportu w zamian za udziały Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie regulacja art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, zgodnie z którą nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2013 r. IPTPB3/423-448/13-2/PM, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „(...) wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Nabywającą Spółce Zbywającej będzie odpowiadała wartości akcji obejmowanych w Spółce Zbywanej, określonej w umowie aportu zawartej na moment wniesienia tych akcji do Spółki Nabywającej. Innymi słowa można stwierdzić, iż w prezentowanym procesie wymiany udziałów, Spółka Zbywająca dokonałaby wymiany akcji w Spółce Zbywanej, posiadających określoną wartość rynkową, na udziały w Spółce Nabywającej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej akcji w Spółce Zbywanej (otrzymanych przez Spółkę Nabywająca).

Ponadto, analogiczne stanowisko przedstawiono również m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r., IPPB3/423-603/14-2/KK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r., ITPB4/423-63/14/PST,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2014 r., IPTPB3/423-151/14-2/IR,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 r. IBPBI/2/423-456/14/BG,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2014 r. IPPB3/423-474/14-2/MS1,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. IPPB3/423-403/14-2/MS1,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r., IPPB3/423-991/13-4/MC,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2013 r., IPPB3/423-580/13-2/MC,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 lipca 2013 r. ILPB3/423- 209/13-2/KS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 października 2013 r., IPTPB3/423-293/13-2/KJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 września 2013 r., ITPB4/423-100/13/AM,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2013 r., IPTPB3/423-183/13-5/MF,
 • Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2013 r., ITPB3/423-244b/13/DK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2013 r., ILPB3/423-190/13-2/KS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 23 maja 2013 r., ILPB4/423-56/13-4/DS.,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2013 r., IPPB3/423-186/13-2/MS1,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2012 r., IPTPB3/423-76/12-4/PM,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2011 r., ILPB3/423-284/11-2/JG.

Ad. 2 Ustalając wysokość przychodu osiągniętego z tytułu zbycia udziałów w Spółce X na rzecz tej spółki w celu ich umorzenia należy odwołać się do art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, który stanowi, iż: Do przychodów nie zalicza się: (...) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Z powyższej regulacji, zdaniem Wnioskodawcy wynika, że w przypadku otrzymania przychodów z umorzenia udziałów Spółki X, w tym odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki X w celu umorzenia tych udziałów - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych powinien podlegać jedynie przychód który przewyższa koszt nabycia/ objęcia zbywanych udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy do ustalenia wysokości "kosztu nabycia bądź objęcia" udziałów Spółki X należy, per analogia, zastosować art. 16 ust. 1 pkt 8 oraz pkt 8e Ustawy CIT. Co prawda przepis ten, co do zasady, dotyczy sytuacji odpłatnego zbycia udziałów. Należy jednak podkreślić, iż umorzenie udziałów jest transakcją w wyniku której dochodzi do "wyzbycia" się przez podatnika pewnego aktywa (udziałów). Brak jest przy tym podstaw do tego, aby różnicować sytuację podatników, których udziały są odpłatnie zbywane na rzecz spółki w celu ich umorzenia od podatników zbywających udziały w spółce w inny sposób. Zatem przepisy te w opinii Wnioskodawcy znajdą również zastosowanie w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Analiza art. 16 ust 8e Ustawy o CIT wskazuje, że w przypadku objęcia udziałów (w ramach aportu) w wyniku wymiany udziałów za koszt nabycia/ objęcia tych udziałów należy uznać wartość nominalną własnych udziałów wydanych przez spółkę obejmującą aport. Podstawiając tak ustalone koszty nabycia/ objęcia do regulacji zawartej w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT należy uznać, że do przychodów nie zalicza się kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia - tj. równowartości nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez spółkę obejmującą aport w ramach wymiany udziałów.

Reasumując, dla ustalenia podstawy opodatkowania należy uznać, iż w sytuacji otrzymania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki X w celu ich umorzenia, "kosztem nabycia bądź objęcia", do którego odnoszą się przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, będzie nominalna wartość udziałów wydanych w drodze wymiany udziałów przez Spółkę Y do Inwestorów. W przypadku zbycia części udziałów Spółki X - koszt ten powinien zostać ustalony proporcjonalnie do ilości zbytych udziałów Spółki X.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych, najnowszych, interpretacjach indywidualnych przepisów podatkowych wydanych przez organy podatkowe, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-138/14-2/MC), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) W przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów będzie niższe lub równe poniesionym wydatkom (w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę udziałowcom Spółki Nabywanej w ramach wymiany udziałów) całe uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie nie będzie podlegało zaliczeniu do przychodów Wnioskodawcy.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2014 r. (sygn. IPPB3/423-417/14-2/PK1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) W konsekwencji, przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce zagranicznej w sposób opisany powyżej należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego wynagrodzenia od Spółki zagranicznej a wydatkami na objęcie udziałów w Spółce zagranicznej w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez Wnioskodawcę na rzecz Dotychczasowego Udziałowca, przy opisanej powyżej wymianie udziałów, w zamian za udziały w Spółce zagranicznej.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 10 stycznia 2014 r., (sygn. IPPB3/423-859/13-2/MS1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywanej na rzecz tej spółki celem ich umorzenia, podstawę opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego stanowić będzie nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywanej celem umorzenia ponad wydatki (koszt) Wnioskodawcy na nabycie tych udziałów, równe wartości nominalnej własnych udziałów Wnioskodawcy wydawanych w zamian za udziały Spółki Nabywanej w ramach transakcji wymiany udziałów (w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane ze zbycia będzie wyższe niż poniesione przez Wnioskodawcę wydatki).
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 21 maja 2013 r., (sygn. IPPB3/423-123/13-2/PK1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) dla ustalenia podstawy opodatkowania należy uznać, iż w sytuacji otrzymania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w Spółce C, w tym odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki C w celu ich umorzenia, "kosztem nabycia łub objęcia", do którego odnoszą się przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT. będzie nominalna wartość udziałów (udziałów własnych) wydanych przez Wnioskodawcę do Udziałowca, w drodze wymiany udziałów, Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie podlegać jedynie wartość przychodu otrzymanego w wyniku umorzenia udziałów w Spółce C, w tym odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki C w celu umorzenia, która przewyższa nominalną wartość udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę do udziałowca w drodze wymiany udziałów.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 12 kwietnia 2013 r., (sygn. IPPB3/423-33/13-2/PK1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) Biorąc więc pod uwagę treść przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT należy uznać, iż przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia tych udziałów w celu umorzenia a nominalną wartością udziałów własnych wydanych osobom fizycznym w zamian za aport.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.