IPPB3/4510-28/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakresie konsekwencji podatkowych odpłatnego zbycia udziałów spółki kapitałowej w celu ich umorzenia lub na rzecz podmiotu trzeciego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych odpłatnego zbycia udziałów spółki kapitałowej w celu ich umorzenia lub na rzecz podmiotu trzeciego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych odpłatnego zbycia udziałów spółki kapitałowej w celu ich umorzenia lub na rzecz podmiotu trzeciego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Y” lub „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Y należy do osób fizycznych, podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Inwestorzy”).

Kapitał zakładowy Spółki Y został podwyższony w wyniku tzw. wymiany udziałów o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami) (dalej: Ustawa o CIT). W ramach ww. transakcji nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Y zostały objęte przez trzech Inwestorów oraz pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) obejmującym 100% udziałów Berling Investments Ltd - spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka X”), przy czym pierwszy z Inwestorów wniósł pakiet obejmujący większość udziałów Spółki X (dający bezwzględną większość prawa głosów w Spółce X), natomiast kolejni inwestorzy wnieśli wkład niepieniężny w postaci pozostałych udziałów Spółki X. Innymi słowy, Inwestorzy w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Y wnieśli aportem łącznie 100% udziałów Spółki X (w zamian za nowo utworzone udziały Spółki Y).

Zarówno Spółka X jak i Spółka Y są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT.

Po uzyskaniu 100% udziałów Spółki X - Spółka Y wykonuje swoje uprawnienia właścicielskie w stosunku do Spółki X, polegające w szczególności na wykonywaniu prawa głosu w Spółce X oraz uczestnictwie w zyskach Spółki X (wypłacanych Wnioskodawcy w ramach dywidendy). Niemniej jednak, Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości całość bądź część udziałów Spółki X, które Spółka Y nabyła w drodze ww. wymiany udziałów może zostać zbyta na rzecz podmiotu trzeciego lub na rzecz Spółki X w celu ich umorzenia dobrowolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki X posiadanych przez Spółkę Y na rzecz podmiotu trzeciego, podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia (z tytułu odpłatnego zbycia udziałów) ponad poniesione przez Spółkę Y wydatki (koszty) na nabycie udziałów w Spółce X, równe wartości nominalnej własnych udziałów Spółki Y wydawanych Inwestorom w zamian za udziały w Spółce X w ramach transakcji wymiany udziałów...
 2. Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki X posiadanych przez Spółkę Y na rzecz Spółki X w celu ich umorzenia, podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia (z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia) ponad poniesione przez Spółkę Y wydatki (koszty) na nabycie udziałów w Spółce X, równe wartości nominalnej własnych udziałów Spółki Y wydawanych inwestorom w zamian za udziały w Spółce X w ramach transakcji wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki X, zarówno na rzecz podmiotu trzeciego jak i na rzecz Spółki X w celu umorzenia udziałów, podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia (z tytułu odpłatnego zbycia udziałów) ponad poniesione przez Spółkę Y wydatki (koszty) na nabycie tych udziałów, równe wartości nominalnej własnych udziałów wydanych Inwestorom w zamian za udziały Spółki X w ramach transakcji wymiany udziałów.

Uzasadnienie

Ad. 1 W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Przedmiotowa regulacja oznacza, że podatnik ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że:

 • wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższy przepis konstytuuje zatem zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, będącym przedmiotem wniosku nie ulega wątpliwości, iż spełniony będzie pierwszy z warunków. Nie ulega wątpliwości, że w związku ze sprzedażą udziałów w Spółce X, Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych, o którym mowa w art. 14 ustawy o CIT.

W odniesieniu do drugiego z warunków wynikającego z przepisów, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (...). Wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji (...). Zgodnie z wolą ustawodawcy, przesunięciu ulega zatem moment rozpoznania kosztów podatkowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o CIT zostały wprowadzone przepisy bezpośrednio regulujące sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów dla podmiotu nabywającego udziały w ramach transakcji wymiany udziałów, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia tychże udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów. Wydatki te w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT stanową jednak koszt uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Jak zostało wskazane w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nabył udziały w Spółce X w drodze transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, czyli wymiany udziałów. Ponadto, w zamian za udziały w Spółce X Wnioskodawca wydał Inwestorom wyłącznie własne udziały, bez uiszczania dodatkowej zapłaty w gotówce.

W rezultacie, jeżeli w przyszłości dojdzie do sprzedaży udziałów w Spółce X przez Wnioskodawcę na rzecz potencjalnego nabywcy, to Wnioskodawca będzie mógł — na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT — rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia całości udziałów w Spółce X w kwocie równej wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki Y wydanych Inwestorom w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce X. W przypadku zbycia części udziałów Spółki X - koszt ten powinien zostać ustalony proporcjonalnie do ilości zbytych udziałów Spółki X.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych, najnowszych, interpretacjach indywidualnych przepisów podatkowych wydanych przez organy podatkowe, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r., ITPB3/423-164c/14/DK, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „W świetle powyższych przepisów w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym uznać należy, że w przypadku ewentualnej sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce Cypryjskiej (które zostaną nabyte w drodze wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych), jakie zostaną wydane Udziałowcom w zamian za otrzymane udziały w Spółce Cypryjskiej, przypadającej proporcjonalnie na sprzedawane udziały.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2014 r., ILPB3/423-475/13-2/PR, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e opodatkowanie ww. dochodu zostało przez ustawodawcę odroczone do momentu dalszego zbycia udziałów (akcji) nabytych w wyniku wymiany - wtedy powstanie dopiero przychód, a koszty zostaną określone w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2013 r. IBPBI/2/423-1506/13/JD, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli spółka nabywająca (Wnioskodawca) otrzyma akcje spółki Y w wyniku wymiany udziałów, a następnie będzie zbywać nabyte w ten sposób akcje, to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości udziałów własnych wydanych udziałowcom w ramach wymiany udziałów.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2013 r. IPTPB3/423-448/13-2/PM, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „Do określenia wartości kosztu podatkowego ze zbycia udziałów jakie zostaną nabyte w ramach aportu w zamian za udziały Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie regulacja art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, zgodnie z którą nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2013 r. IPTPB3/423-448/13-2/PM, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym: „(...) wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Nabywającą Spółce Zbywającej będzie odpowiadała wartości akcji obejmowanych w Spółce Zbywanej, określonej w umowie aportu zawartej na moment wniesienia tych akcji do Spółki Nabywającej. Innymi słowa można stwierdzić, iż w prezentowanym procesie wymiany udziałów, Spółka Zbywająca dokonałaby wymiany akcji w Spółce Zbywanej, posiadających określoną wartość rynkową, na udziały w Spółce Nabywającej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej akcji w Spółce Zbywanej (otrzymanych przez Spółkę Nabywająca).

Ponadto, analogiczne stanowisko przedstawiono również m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r., IPPB3/423-603/14-2/KK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r., ITPB4/423-63/14/PST,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2014 r., IPTPB3/423-151/14-2/IR,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 r. IBPBI/2/423-456/14/BG,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2014 r. IPPB3/423-474/14-2/MS1,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. IPPB3/423-403/14-2/MS1,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r., IPPB3/423-991/13-4/MC,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2013 r., IPPB3/423-580/13-2/MC,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 lipca 2013 r. ILPB3/423- 209/13-2/KS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 października 2013 r., IPTPB3/423-293/13-2/KJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 września 2013 r., ITPB4/423-100/13/AM,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2013 r., IPTPB3/423-183/13-5/MF,
 • Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2013 r., ITPB3/423-244b/13/DK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2013 r., ILPB3/423-190/13-2/KS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 23 maja 2013 r., ILPB4/423-56/13-4/DS.,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2013 r., IPPB3/423-186/13-2/MS1,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2012 r., IPTPB3/423-76/12-4/PM,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2011 r., ILPB3/423-284/11-2/JG.

Ad. 2 Ustalając wysokość przychodu osiągniętego z tytułu zbycia udziałów w Spółce X na rzecz tej spółki w celu ich umorzenia należy odwołać się do art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, który stanowi, iż: Do przychodów nie zalicza się: (...) zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Z powyższej regulacji, zdaniem Wnioskodawcy wynika, że w przypadku otrzymania przychodów z umorzenia udziałów Spółki X, w tym odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki X w celu umorzenia tych udziałów - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych powinien podlegać jedynie przychód który przewyższa koszt nabycia/ objęcia zbywanych udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy do ustalenia wysokości "kosztu nabycia bądź objęcia" udziałów Spółki X należy, per analogia, zastosować art. 16 ust. 1 pkt 8 oraz pkt 8e Ustawy CIT. Co prawda przepis ten, co do zasady, dotyczy sytuacji odpłatnego zbycia udziałów. Należy jednak podkreślić, iż umorzenie udziałów jest transakcją w wyniku której dochodzi do "wyzbycia" się przez podatnika pewnego aktywa (udziałów). Brak jest przy tym podstaw do tego, aby różnicować sytuację podatników, których udziały są odpłatnie zbywane na rzecz spółki w celu ich umorzenia od podatników zbywających udziały w spółce w inny sposób. Zatem przepisy te w opinii Wnioskodawcy znajdą również zastosowanie w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Analiza art. 16 ust 8e Ustawy o CIT wskazuje, że w przypadku objęcia udziałów (w ramach aportu) w wyniku wymiany udziałów za koszt nabycia/ objęcia tych udziałów należy uznać wartość nominalną własnych udziałów wydanych przez spółkę obejmującą aport. Podstawiając tak ustalone koszty nabycia/ objęcia do regulacji zawartej w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT należy uznać, że do przychodów nie zalicza się kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia - tj. równowartości nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez spółkę obejmującą aport w ramach wymiany udziałów.

Reasumując, dla ustalenia podstawy opodatkowania należy uznać, iż w sytuacji otrzymania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki X w celu ich umorzenia, "kosztem nabycia bądź objęcia", do którego odnoszą się przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, będzie nominalna wartość udziałów wydanych w drodze wymiany udziałów przez Spółkę Y do Inwestorów. W przypadku zbycia części udziałów Spółki X - koszt ten powinien zostać ustalony proporcjonalnie do ilości zbytych udziałów Spółki X.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych, najnowszych, interpretacjach indywidualnych przepisów podatkowych wydanych przez organy podatkowe, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-138/14-2/MC), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) W przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów będzie niższe lub równe poniesionym wydatkom (w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę udziałowcom Spółki Nabywanej w ramach wymiany udziałów) całe uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie nie będzie podlegało zaliczeniu do przychodów Wnioskodawcy.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2014 r. (sygn. IPPB3/423-417/14-2/PK1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) W konsekwencji, przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce zagranicznej w sposób opisany powyżej należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego wynagrodzenia od Spółki zagranicznej a wydatkami na objęcie udziałów w Spółce zagranicznej w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez Wnioskodawcę na rzecz Dotychczasowego Udziałowca, przy opisanej powyżej wymianie udziałów, w zamian za udziały w Spółce zagranicznej.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 10 stycznia 2014 r., (sygn. IPPB3/423-859/13-2/MS1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) w momencie zbycia udziałów w Spółce Nabywanej na rzecz tej spółki celem ich umorzenia, podstawę opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego stanowić będzie nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywanej celem umorzenia ponad wydatki (koszt) Wnioskodawcy na nabycie tych udziałów, równe wartości nominalnej własnych udziałów Wnioskodawcy wydawanych w zamian za udziały Spółki Nabywanej w ramach transakcji wymiany udziałów (w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane ze zbycia będzie wyższe niż poniesione przez Wnioskodawcę wydatki).
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 21 maja 2013 r., (sygn. IPPB3/423-123/13-2/PK1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) dla ustalenia podstawy opodatkowania należy uznać, iż w sytuacji otrzymania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w Spółce C, w tym odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki C w celu ich umorzenia, "kosztem nabycia łub objęcia", do którego odnoszą się przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT. będzie nominalna wartość udziałów (udziałów własnych) wydanych przez Wnioskodawcę do Udziałowca, w drodze wymiany udziałów, Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie podlegać jedynie wartość przychodu otrzymanego w wyniku umorzenia udziałów w Spółce C, w tym odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki C w celu umorzenia, która przewyższa nominalną wartość udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę do udziałowca w drodze wymiany udziałów.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 12 kwietnia 2013 r., (sygn. IPPB3/423-33/13-2/PK1), w której organ potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) Biorąc więc pod uwagę treść przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT należy uznać, iż przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia tych udziałów w celu umorzenia a nominalną wartością udziałów własnych wydanych osobom fizycznym w zamian za aport.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.