IPPB3/4510-259/16-4/JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce luksemburskiej do FIZAN w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2016r. (data wpływu 23.03.2016r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją nabycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały w Spółce luksemburskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały w Spółce luksemburskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów udziały (dalej: „Udziały”) spółki kapitałowej - Société ą responsabilité limitée (SARL - odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, będącej luksemburskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka luksemburska”). Spółka luksemburska będzie podlegała w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce luksemburskiej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną wszystkie warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. W szczególności, zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka luksemburska, oraz wnoszący będą podlegać w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia, natomiast Wnioskodawca uzyska w wyniku transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce luksemburskiej.

Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącemu przez Wnioskodawcę (dalej: „Udziały Wnioskodawcy”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce luksemburskiej, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce luksemburskiej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZAN”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r, o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne, wyemitowane przez ten FIZAN.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce luksemburskiej do FIZAN w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce luksemburskiej do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy wydanych w wyniku wymiany udziałów.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z jednolitą praktyką organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych przeniesienie udziałów na rzecz FIZAN należy uznać dla celów podatkowych za opodatkowaną transakcję odpłatnego zbycia tych udziałów.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie przykładowo w:

  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 stycznia 2014 r. sygn. ILPB2/415-1047/13-2/JK,
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 20 czerwca 2014 r. sygn. IPPB5/423-342/14-3/RS,
  • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2014 r. sygn. II FSK 54/11.

Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane powiększonych o zapłatę w gotówce - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W świetle powyższego, jako że operację wniesienia przez Wnioskodawcę Udziałów Spółki luksemburskiej do FIZAN należy traktować dla celów podatkowych jako odpłatne zbycie tych udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania jako koszt podatkowy wartość nominalną Udziałów Wnioskodawcy wydanych w ramach wymiany udziałów, odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów w Spółce luksemburskiej, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w:

  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2015 r. sygn. ILPB3/423-711/14-2/JG;
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn, IPPB3/423-130/12-2/DP, w której uznano, że: „kosztem uzyskania przychodu Spółki z tytułu wniesienia przez Spółkę udziałów/akcji spółki kapitałowej do FIZ, będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za udziały/akcje nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów”;
  • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 maja 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-189/11-5/AG), w której uznano, że: „w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce). W konsekwencji, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki A otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki A Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Spółce zbywającej w ramach wspomnianej operacji wymiany udziałów”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.