IPPB3/4510-259/16-4/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce luksemburskiej do FIZAN w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów.
IPPB3/4510-259/16-4/JBBinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nabycie
 5. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2016r. (data wpływu 23.03.2016r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją nabycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały w Spółce luksemburskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały w Spółce luksemburskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze wymiany udziałów udziały (dalej: „Udziały”) spółki kapitałowej - Société ą responsabilité limitée (SARL - odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, będącej luksemburskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka luksemburska”). Spółka luksemburska będzie podlegała w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce luksemburskiej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, gdyż spełnione zostaną wszystkie warunki zastosowania zwolnienia wymienione w tym przepisie. W szczególności, zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka luksemburska, oraz wnoszący będą podlegać w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia, natomiast Wnioskodawca uzyska w wyniku transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce luksemburskiej.

Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów wydanych wnoszącemu przez Wnioskodawcę (dalej: „Udziały Wnioskodawcy”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółce luksemburskiej, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółce luksemburskiej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZAN”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r, o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FI”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne, wyemitowane przez ten FIZAN.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce luksemburskiej do FIZAN w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy, wydanych w wyniku wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółce luksemburskiej do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy wydanych w wyniku wymiany udziałów.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z jednolitą praktyką organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych przeniesienie udziałów na rzecz FIZAN należy uznać dla celów podatkowych za opodatkowaną transakcję odpłatnego zbycia tych udziałów.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 stycznia 2014 r. sygn. ILPB2/415-1047/13-2/JK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 20 czerwca 2014 r. sygn. IPPB5/423-342/14-3/RS,
 • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2014 r. sygn. II FSK 54/11.

Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane powiększonych o zapłatę w gotówce - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W świetle powyższego, jako że operację wniesienia przez Wnioskodawcę Udziałów Spółki luksemburskiej do FIZAN należy traktować dla celów podatkowych jako odpłatne zbycie tych udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania jako koszt podatkowy wartość nominalną Udziałów Wnioskodawcy wydanych w ramach wymiany udziałów, odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów w Spółce luksemburskiej, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2015 r. sygn. ILPB3/423-711/14-2/JG;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn, IPPB3/423-130/12-2/DP, w której uznano, że: „kosztem uzyskania przychodu Spółki z tytułu wniesienia przez Spółkę udziałów/akcji spółki kapitałowej do FIZ, będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za udziały/akcje nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 maja 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-189/11-5/AG), w której uznano, że: „w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce). W konsekwencji, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki A otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki A Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Spółce zbywającej w ramach wspomnianej operacji wymiany udziałów”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.