IPPB3/4510-241/16-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów dokonanego przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego (które to Udziały zostaną wcześniej nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów), będą wydatki poniesione przez Spółkę przy wymianie udziałów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Udziałów (nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów) dokonanego przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Udziałów (nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów) dokonanego przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Spółka”) ma siedzibę w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka otrzyma w przyszłości w drodze wkładu niepieniężnego 100% udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Udziały”). W zamian za Udziały, Spółka wyda swoje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Nabycie Udziałów spełniać będzie przestanki uznania transakcji za wymianę udziałów zgodnie z art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT (kwestia ta stanowi element opisu zdarzenia przyszłego, nie zaś zapytania Wnioskodawcy). W ramach transakcji wymiany udziałów Spółka będzie spółką nabywającą.

W przyszłości, w zależności od zainteresowania ew. inwestorów, Spółka nie wyklucza odpłatnego zbycia części lub wszystkich Udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów dokonanego przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego (które to Udziały zostaną wcześniej nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów), będą wydatki poniesione przez Spółkę przy wymianie udziałów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Udziałów dokonanego przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego (które to Udziały zostaną wcześniej nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów), będą wydatki poniesione przez Spółkę przy wymianie udziałów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, które zostały nabyte uprzednio przez spółkę nabywającą w ramach transakcji wymiany udziałów, uregulowane zostały w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Mając zatem na uwadze treść art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów przez Spółkę, kosztem uzyskania przychodów z tytułu takiego zbycia będą wydatki poniesione przez Spółkę przy wymianie udziałów - w wysokości równej wartości nominalnej udziałów Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.