IPPB3/4510-240/16-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymaniem udziałów Spółki Produkcyjnej i wydaniem w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, u Spółki Holdingowej powstanie przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Spółka Holdingowa”) ma siedzibę w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W przyszłości osoba fizyczna („Wspólnik”) wniesie w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Holdingowej 100% udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką Produkcyjną”).

Spółka Produkcyjna będzie miała siedzibę w Polsce i będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wspólnik jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W wyniku aportu 100% udziałów Spółki Produkcyjnej do Spółki Holdingowej, Spółka Holdingowa uzyska bezwzględną większość praw głosów (100%) w Spółce Produkcyjnej.

Aport w postaci 100% udziałów Spółki Produkcyjnej zostanie przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Holdingowej.

W zamian za aport udziałów, Spółka Holdingowa przekaże Wspólnikowi udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Holdingowej.

W zamian za aport Spółka Holdingowa nie przekaże Wspólnikowi żadnej zapłaty w gotówce. Wspólnik obejmie zatem udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Holdingowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymaniem udziałów Spółki Produkcyjnej i wydaniem w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, u Spółki Holdingowej powstanie przychód...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym u Spółki Holdingowej nie powstanie przychód. Zastosowanie znajdzie bowiem art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT (tzw. wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 12 ust, 4d Ustawy o CIT „Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia;

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów)”.

Stosownie zaś do art. 12 ust. 11 Ustawy o CIT „Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

  1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
  2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej”.

W poz. 29 załącznika nr 3 do Ustawy o CIT wskazano „spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością””.

W opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną wszystkie warunki, o których mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT:

Spółka Holdingowa nabędzie od wspólnika (Wspólnika) innej spółki (Spółki Produkcyjnej) udziały tej innej spółki (Spółki Produkcyjnej) oraz w zamian za udziały tej innej spółki (Spółki Produkcyjnej) przekaże jej wspólnikowi (Wspólnikowi) własne udziały, a w wyniku nabycia spółka nabywająca udziały (Spółka Holdingowa) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (w Spółce Produkcyjnej). Przy tym podmioty biorące udział w tej transakcji (Spółka Holdingowa oraz Wspólnik) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (w Polsce) opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Spełnione zostaną również warunki wskazane w art. 12 ust. 11 Ustawy o CIT: spółka nabywająca (Spółka Holdingowa) oraz spółka, której udziały są nabywane (Spółka Produkcyjna), będą podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do Ustawy o CIT oraz wspólnik (Wspólnik) będzie podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej (Spółki Holdingowej).

Podsumowując, w ocenie Spółki Holdingowej, planowana transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu po stronie Spółki Holdingowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.