IPPB2/436-564/14-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z transakcją wymiany udziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-564/14-4/MK1interpretacja indywidualna
 1. wymiana udziałów
 2. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) oraz piśmie z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/436-564/14-2/MK1 z dnia 5 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

J. Sp. z o.o. (dalej: J. lub Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski. Wyłącznym wspólnikiem J. jest spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru -S. (dalej: S.) - która jest również jednym z udziałowców A. Sp. z o.o. (dalej: A), spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym składnikiem majątku jest nieruchomość zabudowana położona na terytorium Polski.
S. posiada 6.651.300 udziałów w kapitale zakładowym A., co odpowiada 21,25% ogółu udziałów tej spółki.

Pozostałymi wspólnikami A. są:

 • T. B.V, (dalej: T.) - spółka kapitałowa będąca rezydentem podatkowym Malty - posiadająca 63,75% udziałów w A. oraz
 • W. Spółka z o.o. (dalej: W.) - spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Polski - posiadająca 15% udziałów w A..

Obecnie S., T. oraz W. rozważają zmianę struktury własnościowej A. poprzez przeprowadzenie tzw. „wymiany udziałów”, tj. transakcji, w ramach której udziały posiadane przez te podmioty w A. zostałyby wniesione w drodze wkładu niepieniężnego do J., Rozważane jest przeprowadzenie następujących działań:

 1. Kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A..

Wartość nominalna udziałów Spółki objętych przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez tę spółkę w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportu.

W wyniku tej transakcji J. nabyłaby bezwzględną większość udziałów oraz praw głosu w A. (tj. 63,75% udziałów i praw głosu w A.).

 1. Po dokonaniu aportu udziałów posiadanych obecnie w A. przez T., kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez S. oraz W. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te spółki w A..

Wartość nominalna udziałów J., które zostałyby objęte przez S. i W. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te podmioty w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportów.

W konsekwencji rozważanej transakcji, J. stanie się się wyłącznym udziałowcem A., a obecni wspólnicy A. (tj. T., S. oraz W.) staną się udziałowcami J..

Pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-564/14-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez wyjaśnienie:

 • czy spółka S. jest spółką wymienioną w pkt 13 Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału...
 • czy spółka T. B.V. jest spółką wymienioną w pkt 18 Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 grudnia 2014 r.

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data nadania 15 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że spółka S. jest spółką prawa cypryjskiego określaną jako „εταιρείες περιορισμένης ευθύνης” tj. ma formę prawną wskazaną w pkt 13 Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE. Spółka T. B.V. jest spółką prawa maltańskiego określaną jako „Kumpaniji ta’ Responsabilitą Limitata”, tj. ma formę prawną wskazaną w pkt 18 (i) Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Spółka wnosi o potwierdzenie, że:

 1. Wartość udziałów A., które zostaną objęte przez J. od dotychczasowych wspólników A. w ramach planowanej transakcji „wymiany udziałów” nie będzie stanowić przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu CIT na moment objęcia tych udziałów.
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego J. w związku z wniesieniem przez T., S. i W. udziałów posiadanych przez te podmioty w A. do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy uznać, że podwyższenie kapitału zakładowego J. w związku z wniesieniem przez T., S. i W. udziałów posiadanych przez te podmioty w A. do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Poniżej Spółka prezentuje uzasadnienie swojego stanowiska.

Stanowisko Spółki w zakresie Pytania nr 2

Zdaniem J., podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z planowaną „wymianą udziałów” tj. planowanym wniesieniem udziałów A. przez obecnych wspólników tej spółki w drodze wkładu niepieniężnego do J. nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlegają umowy spółki rozumiane jako podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednocześnie, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o PCC, poza zakresem opodatkowania PCC pozostają umowy spółki i jej zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, w analizowanym przypadku, T., S. oraz W. wniosą udziały posiadane w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J..

Pierwszym podmiotem, który wniesie udziały posiadane w A. do J. będzie T., a w wyniku tej transakcji J. nabędzie bezwzględną większość udziałów / praw głosu w A..

W wyniku kolejnych transakcji (tj. wniesienia udziałów A. do J. przez S. oraz przez W., Spotka będzie zwiększać posiadaną bezwzględną większość udziałów i praw głosu w A.).

W związku z powyższym - zdaniem Spółki - w analizowanym przypadku spełnione będą przesłanki art. 2 pkt 6 ustawy o PCC, a tym samym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki związane z analizowaną „wymianą udziałów” nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo.

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 listopada 2013 r. (IBPBII/1/436-219/13/AA) stwierdził, iż „...w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zawarcie umowy spółki związane bowiem będzie z wniesieniem jako aportu akcji w spółce zależnej dających w niej większość głosów, w zamian za udziały w nowoutworzonej spółce kapitałowej”;
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z 4 listopada 2013 r. (sygn. IBPBII/1/436-211/13/AA) stwierdził, iż „w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zawarcie umowy spółki związane bowiem będzie z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce zależnej), dających w niej większość głosów, w zamian za udziały w nowoutworzonej spółce kapitałowej (nowej spółce). Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (transakcja wymiany udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej: J. lub Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski. Wyłącznym wspólnikiem J. jest spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru -S. (dalej: S.) - która jest również jednym z udziałowców A. Sp. z o.o. (dalej: A.), spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym składnikiem majątku jest nieruchomość zabudowana położona na terytorium Polski. Sopentar posiada 6.651.300 udziałów w kapitałę zakładowym A., co odpowiada 21,25% ogółu udziałów tej spółki. Pozostałymi wspólnikami A. są:

 • T. (dalej: T.) - spółka kapitałowa będąca rezydentem podatkowym Malty - posiadająca 63,75% udziałów w A. oraz
 • W. Spółka z o.o. (dalej: W.) - spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Polski - posiadająca 15% udziałów w A..

Obecnie S., T. oraz W. rozważają zmianę struktury własnościowej A. poprzez przeprowadzenie tzw. „wymiany udziałów”, tj. transakcji, w ramach której udziały posiadane przez te podmioty w A. zostałyby wniesione w drodze wkładu niepieniężnego do J., Rozważane jest przeprowadzenie następujących działań:

 1. Kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A..

Wartość nominalna udziałów Spółki objętych przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez tę spółkę w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportu. W wyniku tej transakcji J. nabyłaby bezwzględną większość udziałów oraz praw głosu w A. (tj. 63,75% udziałów i praw głosu w A.).

 1. Po dokonaniu aportu udziałów posiadanych obecnie w A. przez T., kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez S. oraz W. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te spółki w A..

Wartość nominalna udziałów J., które zostałyby objęte przez S. i W. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te podmioty w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportów.

W konsekwencji rozważanej transakcji, J. stanie się się wyłącznym udziałowcem A., a obecni wspólnicy A. (tj. T., S. oraz W.) staną się udziałowcami J.. Spółka S. jest spółką prawa cypryjskiego określaną jako „εταιρείες περιορισμένης ευθύνης” tj. ma formę prawną wskazaną w pkt 13 Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE. Spółka T. B.V. jest spółką prawa maltańskiego określaną jako „Kumpaniji ta’ Responsabilitą Limitata”, tj. ma formę prawną wskazaną w pkt 18 (i) Załącznika Nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z transakcją wymiany udziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wymiana udziałów
IPPB3/423-996/14-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.