ILPB2/4514-4-8/15-2/JWP | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów.
ILPB2/4514-4-8/15-2/JWPinterpretacja indywidualna
 1. spółka kapitałowa
 2. umowa spółki
 3. wymiana udziałów
 4. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 2 czerwca 2015 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – 1 czerwca 2015 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 marca 2015 r., nr ILPB2/436-377/14-2/WS, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów, doręczoną w dniu 23 marca 2015 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 marca 2015 r., uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka), w przyszłości zostanie udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka zależna).

Obecnie wspólnikami Spółki zależnej są osoby fizyczne (dalej łącznie: Udziałowcy) posiadający po 50% udziałów w Spółce. Udziałowcy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Spółka zostanie wspólnikiem Spółki zależnej w wyniku otrzymania aportem jej udziałów, która będzie polegała na tym, że Spółka nabędzie od obecnych Udziałowców Spółki zależnej udziały posiadane przez nich w Spółce zależnej, natomiast Udziałowcy w zamian otrzymają nowe udziały Spółki, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Planowane jest, że przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników Spółki jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez Udziałowców aportu udziałów Spółki zależnej (w ramach jednego aktu notarialnego).

W wyniku podwyższenia kapitału w Spółce i wniesienia aportem udziałów w Spółce zależnej, w której uczestniczyć będą Udziałowcy. Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem, o którym mowa w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: ustawa o PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiadu już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej należy traktować jako zmianę umowy spółki, która - co do zasady - podlega opodatkowaniu PCC. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 ustawy o PCC przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów nie podlega PCC pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Spółka oraz Udziałowcy, wskazane powyżej warunki wyłączające opodatkowanie PCC przedmiotowej transakcji wymiany udziałów zostaną spełnione, a w szczególności:

 1. Spółka nabędzie od Udziałowców Spółki zależnej udziały Spółki zależnej oraz w zamian za te udziały przekaże Udziałowcom własne udziały;
 2. w wyniku transakcji wymiany udziałów, Spółka uzysku bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej, której udziały nabędzie.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wymiana udziałów pomiędzy Spółką oraz Udziałowcami, wyniku której Wnioskodawca uzysku bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PCC.

Zaprezentowane powyżej stanowisko Spółki zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, z których tytułem przykładu można wskazać na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/436-121/13-2/AJ), w której organ stwierdził: „w wyniku opisanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału w Spółce i wniesienia aportem udziałów w Spółce zależnej, w której uczestniczyć będzie jednocześnie Wnioskodawca oraz Udziałowcy, Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej. W związki, z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB2/436-254/13-2/MK), w której organ uznał, że „Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka,), w przyszłości zostanie udziałowcem innej spółki ograniczaną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej. Spółka zależna). Spółka zostanie wspólnikiem Spółki zależnej w wyniku transakcji wymiany udziałów, która będzie polegała na tym, że Spółka nabędzie od obecnych Udziałowców Spółki zależnej udziały posiadane przez nich w Spółce zależnej, natomiast Udziałowcy w zamian otrzymają nowe udziały Spółki, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Planowane jest, że przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników Spółki jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez Udziałowców aportu udziałów Spółki zależnej. W wyniku opisanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału w Spółce i wniesienia aportem udziałów w Spółce zależnej, w której uczestniczyć będzie jednocześnie Wnioskodawca oraz Udziałowcy, Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Reasumując: planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Spółka uzysku bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W wydanej w dniu 19 marca 2015 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – działający w imieniu Ministra Finansów na mocy upoważnienia wynikającego z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego – uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W interpretacji indywidualnej stwierdzono, że ponieważ przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne nie wypełniają hipotezy normy prawnej znajdującej się w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Okolicznością przesądzającą sprawę jest, to, że kapitał zakładowy spółki zależnej podzielony jest ekwiwalentnie między jej dwóch Udziałowców (żaden z nich nie posiada większości udziałów). W związku z tym z chwilą wniesienia aportu przez jednego z Udziałowców (bez względu na jego osobę) nie wystąpi pierwsza sytuacja, tzn. Spółka nie uzyska większości głosów. Również wniesienie aportu przez drugiego z Udziałowców nie pozwoli na zastosowanie omawianego wyłączenia, gdyż w tym momencie Spółka nie będzie jeszcze posiadać większości głosów, co najwyżej połowę. Bez wpływu na powyższe pozostaje okoliczność, że w efekcie planowanych czynności (aportu dwóch Udziałowców) Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów.

Interpretację skutecznie doręczono w dniu 23 marca 2015 r.

W dniu 30 marca 2015 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2015 r. znak ILPB2/436-377/14-2/WS.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej (odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 29 kwietnia 2015 r., nr ILPB2/4514-2-2/15-2/JWP).

Pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. Spółka, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Katarzynę Kurzawską-Puchałę, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Organ upoważniony, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretację indywidualną z dnia 19 marca 2015 r., nr ILPB2/436-377/14-2/WS.

Zaskarżonej interpretacji indywidualnej Strona Skarżąca zarzuciła

 • naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.
  • art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC, na podstawie którego za zmianę umowy (jedną zmianę - jedną czynność cywilnoprawną) uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów (również wielu) oraz
  • art. 2 pkt 6 lit c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. poz. 101 poz. 649 ze zm.; dalej: „ustawa o PCC”) poprzez błędną wykładnię, a w konsekwencji również niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że (...) przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne nie wypełniają hipotezy normy znajdującej się w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (strona 5 Interpretacji) oraz przyjęcie, że podjęcie przez wspólników Spółki jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez Udziałowców aportu udziałów Spółki zależnej (w ramach jednego aktu notarialnego) stanowić będzie dwie odrębne czynności - zmiany umowy spółki (w odniesieniu do każdego z Udziałowców) będące przedmiotem opodatkowania PCC,
  • art. 4 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 3 pkt c) dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11; dalej: „Dyrektywa”) poprzez jego błędną wykładnię i odmowę uznania za jedną czynność restrukturyzacyjną podjęcia przez wspólników Spółki jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez Udziałowców aportu udziałów Spółki zależnej (w ramach jednego aktu notarialnego).
 • naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „OP”) nakazującego Organowi sformułowanie prawidłowego uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Spółki oraz art. 121 § 1 w zw. z art. 14h OP, poprzez działania naruszające zasadę pogłębiania zaufania do organu, ze względu na brak merytorycznej poprawności i staranności działania oraz równego traktowania interesów budżetu państwa i podatnika.

W treści skargi Strona Skarżąca wskazała, że za słuszne należało uznać stanowisko, zgodnie z którym opisana we Wniosku wymiana udziałów powinna zostać uznana, za zmianę umowy spółki spełniającą wszystkie warunki wymienione w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o PCC - wyłączoną z opodatkowania PCC.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, w związku z wniesieniem skargi oraz z uwzględnieniem zarzutów w niej przedstawionych Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.