ILPB2/4511-1-876/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
ILPB2/4511-1-876/15-2/WMinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. wymiana udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu: 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem oraz podatnikiem podatku dochodowego. Zainteresowany jest właścicielem ok. 85% akcji w spółce B, z siedzibą w S. (dalej: Spółka lub B). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000 zł. Oprócz Wnioskodawcy akcjonariuszami w spółce są inne osoby fizyczne posiadające mniejszościowe pakiety akcji.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. Liczba wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji to 2 mln. Akcje nie są uprzywilejowane. Pierwotnie spółka B miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przekształcona w spółkę akcyjną. Udziały w B były obejmowane w ramach kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

Wnioskodawca jest jednocześnie właścicielem innej spółki pod firmą A, z siedzibą w Z. (dalej: A). Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki o wartości 5 000 zł.

Zainteresowany zamierza dokonać wniesienia posiadanych akcji B aportem do istniejącej spółki A. Spółka A, która obejmie akcje spełnia wymogi określone w art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; dalej: u.p.d.o.f.) oraz w przepisach Dyrektywy Rady 2009/133/EWG z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2009, str. 34; dalej jako: Dyrektywa 2009/133).

A ma rezydencję na obszarze UE/EOG i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Wniesienie akcji Spółki do A nastąpi w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego A, a Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tego podmiotu. Celem planowanej transakcji jest powierzenie A wykonywania funkcji właścicielskich związanych z zarządzaniem akcjami w spółce akcyjnej B.

Przed wniesieniem aportu posiadane przez Zainteresowanego akcje B zostaną wycenione w celu określenia ich wartości rynkowej. W wyniku wniesienia akcji do A Wnioskodawca obejmie udziały w tej spółce o wartości nominalnej, która na dzień objęcia będzie odpowiadać wartości rynkowej akcji wniesionych aportem. W związku z aportem akcji nie wystąpią dopłaty w gotówce. Nie przewiduje się również wystąpienia tzw. agio.

W wyniku wniesienia akcji do A spółka ta uzyska 85% praw głosu w B, co będzie stanowić bezwzględną większość praw głosu w tej Spółce. Uzyskanie bezwzględnej większości praw głosu będzie wynikiem jednego zdarzenia w postaci wniesienia akcji aportem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 24 ust. 8a i ust. 8b u.p.d.o.f. na dzień otrzymania udziałów w spółce A nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 24 ust. 8a i ust. 8b u.p.d.o.f., na dzień otrzymania udziałów w spółce A nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przypadku otrzymania przez osobę fizyczną udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport przychód z kapitałów pieniężnych stanowi – stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. – nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f., jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– wówczas do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 24 ust. 8b u.p.d.o.f., przywołany wyżej przepis stosuje się, jeżeli:

  1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Funduszu Gospodarczego, oraz
  2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie z art. 24 ust. 8c u.p.d.o.f., przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

W załączniku nr 3 do u.p.d.o.f., pod pozycją 29, są wymienione spółki utworzone według prawa polskiego takie jak: spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powołane wyżej przepisy zostały wprowadzone w wyniku implementacji postanowień Dyrektywy 2009/133. Wskazana dyrektywa zastąpiła obowiązującą, w dacie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dyrektywę Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleni, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi (Dz.U. L 225, s. 1, z późn. zm.; dalej jako: Dyrektywa 90/434). Zarówno Dyrektywa 90/434, jak i Dyrektywa 2009/133 nakazują Państwom Członkowskim wprowadzenie przepisów, wedle których wymiana udziałów (akcji) będzie neutralna podatkowo na dzień ich dokonania. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Polska jako kraj członkowski była zobowiązana do prowadzenia rozwiązań legislacyjnych zgodnych z celem ww. dyrektywy.

W świetle przytoczonych postanowień u.p.d.o.f., do zastosowania wyłączenia z przychodów wartości udziałów w A, które otrzyma Wnioskodawca konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. A, jako spółka nabywająca, musi uzyskać bezwzględną większość praw głosu w spółce B, której akcje są nabywane;
  2. zarówno spółka nabywająca (A) jak i spółka, której akcje są nabywane (B) muszą być podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy;
  3. wspólnik musi być podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) muszą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej (A).

W ocenie Zainteresowanego, planowana operacja wniesienia akcji spółki B do A spełnia wszystkie warunki przewidziane w art. 24 ust. 8a i ust. 8b u.p.d.o.f. dla operacji wymiany udziałów i w konsekwencji na dzień otrzymania udziałów w spółce A nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.