ILPB2/4511-1-874/15-5/WS | Interpretacja indywidualna

Wymiana udziałów, k.u.p. w związku z podzieleniem spółki, umorzeniem przymusowym lub automatycznym oraz dobrowolnym udziałów.
ILPB2/4511-1-874/15-5/WSinterpretacja indywidualna
 1. umorzenie
 2. umorzenie automatyczne
 3. umorzenie przymusowe
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku podziału SPV – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów, kosztów uzyskania przychodów w przypadku podziału SPV, kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w SPV2 oraz kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów w SPV2.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca przystąpił, w charakterze udziałowca, do nowopowstałej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SPV).

Wnioskodawca planuje, że SPV nabędzie od osób fizycznych (dalej: Udziałowcy), w tym Wnioskodawcy, akcje (dalej: Akcje) w polskiej spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Akcyjna) w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: PITU), tj. Akcje zostaną wniesione przez Udziałowców do SPV w postaci wkładu niepieniężnego. W zamian za nabyte przez SPV Akcje, SPV wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych Akcji. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy SPV zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych Akcji, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Akcjami po ich wartości rynkowej. Planuje się, że do SPV tytułem wkładu niepieniężnego wniesione zostanie 74,99% z ogólnej liczby Akcji, dających 74,99% praw głosu w Spółce Akcyjnej i udziału w jej kapitale zakładowym. W rezultacie SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej.

Wniesienie przez Wnioskodawcę i pozostałych Udziałowców do SPV wkładów niepieniężnych w postaci ww. pakietu Akcji Spółki Akcyjnej zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez SPV, w wyniku czego SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej.

Akcje nie zostały objęte przez Udziałowców w zamian za wkład niepieniężny (aport).

W związku z powyższą transakcją „wymiany udziałów” nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy SPV a Udziałowcami wnoszącymi do niej wkład niepieniężny (aport) w postaci Akcji.

Udziałowcy na dzień wnoszenia do SPV ww. pakietu Akcji Spółki Akcyjnej jako wkładu niepieniężnego będą posiadać odpowiednio:

 1. Udziałowiec 1 (Wnioskodawca) - 35, 10% Akcji,
 2. Udziałowiec 2 - 35,10% Akcji oraz
 3. Udziałowiec 3 - 29,80% Akcji,

czyli łącznie 100% Akcji zapewniających bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej.

Żaden z Udziałowców indywidualnie nie będzie jednak dysponować pakietem akcji Spółki Akcyjnej zapewniającym bezwzględną większość głosów w Spółce Akcyjnej z tym jedynie zastrzeżeniem, że Udziałowiec 1 (Wnioskodawca) i Udziałowiec 2 są małżeństwem, a posiadane przez nich akcje wchodzą w zakres łączącej ich ustawowej wspólności małżeńskiej. Przedmiotem opisanego powyżej wkładu niepieniężnego do SPV będzie łącznie 74,99% z ogólnej liczby Akcji, zapewniających 74,99% (bezwzględną większość) praw głosów i udziału w Spółce Akcyjnej, wymaganą art. 24 ust. 8a PITU. Na dzień wnoszenia aportu zarówno SPV, jak i Spółka Akcyjna będą spółkami istniejącymi i zarejestrowanymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym wniesienie aportu do SPV w postaci Akcji Spółki Akcyjnej nie będzie skutkować utworzeniem SPV, ale wyłącznie podwyższeniem jej kapitału zakładowego.

Transakcja opisana powyżej będzie stanowiła tzw. wymianę udziałów przewidzianą w art. 24 ust. 8a PITU, w ramach której SPV otrzyma 74,99% Akcji Spółki Akcyjnej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego SPV.

Wnioskodawca wskazuje, że:

 • wszystkie podmioty, które będą brały udział w „wymianie udziałów”, tj. SPV, Spółka Akcyjna oraz wszyscy Udziałowcy, w tym Wnioskodawca, są i na dzień dokonywania „wymiany udziałów” również będą polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • w wyniku dokonanej transakcji SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej;
 • w wyniku dokonanej transakcji SPV wyda Udziałowcom własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce).

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości SPV dokona zbycia Akcji na rzecz podmiotu trzeciego.

Wnioskodawca nie wyklucza również, iż po dokonaniu ww. sprzedaży Akcji, zostanie dokonany podział SPV w trybie art. 528 i nast. Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Majątek przejmowany na skutek podziału, ewentualnie przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w SPV, nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Po dokonaniu podziału SPV, Wnioskodawca nie wyklucza, iż jego udziały w przynajmniej jednej z nowopowstałych spółek w wyniku podziału SPV (dalej: SPV2) zostaną umorzone w drodze umorzenia przymusowego, automatycznego lub dobrowolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z objęciem Udziałów w SPV w zamian za wkład niepieniężny Akcji Spółki Akcyjnej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie PITU...
 2. Czy w przypadku podziału SPV kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą wydatki na objęcie Udziałów w SPV w wysokości wartości nominalnej Udziałów w SPV...
 3. Czy w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w SPV2, stanowiących własność Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów w SPV2 ustalona na dzień zarejestrowania SPV2...
 4. Czy w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów w SPV2, stanowiących własność Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów w SPV2 ustalona na dzień zarejestrowania SPV2...

Tutejszy Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Natomiast w odniesieniu do pytań nr 1 i 3-4, w dniu 8 grudnia 2015 r. wydane zostały interpretacje indywidualne nr ILPB2/4511-1-874/15-4/WS, ILPB2/4511-1-874/15-6/WS oraz ILPB2/4511-1-874/15-7/WS.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z podziałem SPV kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą wydatki na objęcie Udziałów w SPV w wysokości wartości nominalnej Udziałów w SPV.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: PITU) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca obejmie Udziały w SPV za Akcje Spółki Akcyjnej, do ustalenia kosztu podatkowego w związku z podziałem SPV stosować należy art. 22 ust. lf pkt 1 PITU, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a PITU - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 9 PITU za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości ich wartości nominalnej, jeżeli udziały (akcje) te zostały nabyte w zamian za wkład niepieniężny (aport). Wskazać przy tym należy, iż ustawodawca w powyższym zakresie nie wprowadza rozróżnienia w zakresie skutków podatkowych w zależności od tego, co było przedmiotem wkładu niepieniężnego. Analogicznie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lutego 2015 roku, sygn. akt II FSK 347/13, który na gruncie art. 24 ust. 5d PITU w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2015 roku wskazał, iż ustawodawca nie wprowadził odmiennych od innych aportów zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku wymiany udziałów, a zatem stosować należy w tym zakresie zasady ogólne zawarte w art. 22 ust. lf PITU.

Co więcej, przepis art. 24 ust. 5 lit. 7 PITU, w przeciwieństwie do art. 24 ust. 5d PITU w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, nie odwołuje się w zakresie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku podziału spółek do art. 23 ust. 1 pkt 38c PITU, który reguluje zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów otrzymanych drodze wymiany udziałów. Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyżej przywołanym wyroku wyraźnie stwierdził, na gruncie poprzedniego brzmienia art. 24 ust. 5d PITU, iż „za niemożnością stosowania tego przepisu (tj. art. 23 ust. 1 pkt 38c PITU - przyp. MK) do ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów (akcji) przemawia także brak wskazania tego przepisu w art. 24 ust. 5d u.p.d.o.f.

Mając zatem na uwadze powyższe uznać należy, iż koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w związku z podziałem SPV, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 PITU, ustalić należy zgodnie z art. 22 ust. lf w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 9 PITU, tj. w wysokości nominalnej wartości Udziałów SPV objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przeniesienie na SPV prawa własności Akcji w drodze tzw. wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (...).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przystąpił, w charakterze udziałowca, do nowopowstałej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SPV).

Wnioskodawca planuje, że SPV nabędzie od osób fizycznych (dalej: Udziałowcy), w tym Wnioskodawcy, akcje (dalej: Akcje) w polskiej spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Akcyjna) w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: PITU), tj. Akcje zostaną wniesione przez Udziałowców do SPV w postaci wkładu niepieniężnego. W zamian za nabyte przez SPV Akcje, SPV wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych Akcji. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy SPV zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych Akcji, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Akcjami po ich wartości rynkowej.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości SPV dokona zbycia Akcji na rzecz podmiotu trzeciego.

Wnioskodawca nie wyklucza również, iż po dokonaniu ww. sprzedaży Akcji, zostanie dokonany podział SPV w trybie art. 528 i nast. Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Majątek przejmowany na skutek podziału, ewentualnie przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w SPV, nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Zgodnie z tym przepisem, podział może być dokonany:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);
 3. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
 4. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W przypadku podziału spółki kapitałowej, co do zasady w sytuacji nabycia lub objęcia udziałów w spółce dzielonej w zamian za wkład niepieniężny, opodatkowaniu podlegał będzie dochód obliczony według zasad wynikających z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f.

Jednakże w przypadku podziału spółki, w której Wnioskodawca nabył udziały w wyniku wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie nie następuje uprzednie zaliczenie do przychodów wartości otrzymanych udziałów w spółce dzielonej, ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu podziału spółki należy odnosić do wymienianych udziałów/akcji, a nie udziałów otrzymanych w drodze wymiany.

Nabycie udziałów w drodze wymiany udziałów o jakiej mowa w art. 24 ust. 8a ustawy skutkujące brakiem obowiązku podatkowego z tytułu objęcia udziałów powoduje, że traci rację bytu przyznawanie uprawnienia do pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu podziału spółki o nominalną wartość udziałów nabytych w spółce dzielonej. Prowadziłoby to bowiem do zaliczania w koszty wartości, które uprzednio nie stanowiły podlegającego opodatkowaniu przychodu z racji wyłączenia o jakim mowa w art. 24 ust. 8a ustawy.

Zatem koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w związku z podziałem SPV, nie stanowi nominalna wartość Udziałów SPV objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przeniesienie na SPV prawa własności Akcji w drodze tzw. wymiany udziałów, ale koszt „historyczny”, a więc wydatki jakie Wnioskodawca musiał ponieść, aby nabyć akcje przekazane do wymiany.

Jak wskazał Wnioskodawca, akcje nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, a więc wydatki na nabycie akcji ustalić należy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym, w związku z podziałem SPV kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą wydatki na objęcie Udziałów w SPV w wysokości wartości nominalnej Udziałów w SPV – jest nieprawidłowe, bowiem jak dowiedziono powyżej kosztem tym będą wydatki jakie Wnioskodawca musiał ponieść, aby nabyć akcje przekazane do wymiany, ustalone na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.