ILPB2/4511-1-546/16-5/DJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki podatkowe wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniach: 6 maja 2016 r. oraz 13 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów w odniesieniu do zdarzenia, przedstawionego w pkt (ii.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada udziały w polskich spółkach kapitałowych (dalej: „Spółki”).

Zainteresowany posiada po mniej niż 50% udziałów w każdej ze Spółek (nie posiada w żadnej ze Spółek bezwzględnej większości praw głosu).

Wnioskodawca planuje wnieść, w drodze wkładu niepieniężnego, wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółkach do innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka Kapitałowa). W zamian za wniesione udziały w Spółkach, Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Kapitałowej (wymiana udziałów).

Należy podkreślić, że na moment wnoszenia udziałów w Spółkach przez Wnioskodawcę do Spółki Kapitałowej:

  • Spółka Kapitałowa posiadała będzie już bezwzględną większość praw głosu w każdej ze Spółek lub
  • w momencie wnoszenia udziałów w Spółkach przez Wnioskodawcę do Spółki Kapitałowej, do Spółki Kapitałowej wniesione zostaną jednocześnie inne udziały w Spółkach (nienależące do Wnioskodawcy), co spowoduje uzyskanie przez Spółkę Kapitałową bezwzględnej większości praw głosu w każdej ze Spółek.

W zamian za otrzymane przez Spółkę Kapitałową udziały w Spółkach nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Kapitałowej, zgodnie z przepisem art. 257 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), tj. Wnioskodawca obejmie nowo wyemitowane udziały w kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej. Wartość wkładu niepieniężnego przyjęta dla celów aportu będzie odpowiadała jego wartości rynkowej z dnia wniesienia. Wartość nominalna wydanych Wnioskodawcy nowych udziałów w Spółce Kapitałowej będzie odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia wniesienia lub może być od niego niższa.

W związku z powyżej planowaną transakcją Spółka Kapitałowa nie będzie dokonywała na rzecz Wnioskodawcy zapłaty w gotówce, określonej w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że zarówno Spółki, jak i Spółka Kapitałowa będą działać w formie polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które będą podlegać opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym zarówno Spółki, jak i Spółka Kapitałowa będą działać w formie prawnej wymienionej w poz. 29 Załącznika nr 3 ustawy o PIT.

W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca doprecyzował, że w pkt (i.) chodzi o sytuację, w której nabycie bezwzględnej większości udziałów w Spółkach przez Spółkę Kapitałową oraz nabycie kolejnych udziałów będą od siebie odsunięte w czasie (jednak najpierw nastąpi nabycie bezwzględnej większości udziałów w Spółkach, a potem kolejnych udziałów).

W pkt (ii.) chodzi o sytuację, w której Wspólnicy Spółki Kapitałowej (będący również wspólnikami Spółek) odbędą Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w trakcie którego podjęta zostanie uchwała (lub uchwały) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Kapitałowej w zamian za wkład w postaci udziałów w Spółkach. Ponieważ przeniesienie własności udziałów w każdej Spółce wymaga zawarcia umowy (przenoszącej własność) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, każdy ze Wspólników zawrze taką umowę ze Spółką Kapitałową. Jako pierwszy umowę ze Spółką Kapitałową zawrze ten Wspólnik, który posiada obecnie bezwzględną większość udziałów w każdej Spółce, w wyniku czego Spółka Kapitałowa najpierw nabędzie bezwzględną większość udziałów w każdej ze Spółek. Następnie umowy przeniesienia udziałów w Spółkach zawrą ze Spółką Kapitałową pozostali Wspólnicy, w związku z czym Spółka Kapitałowa, posiadająca już bezwzględną większość udziałów w każdej ze Spółek, zwiększy jeszcze swój w nich udział. Chronologię zdarzeń potwierdzać będą kolejne numery repertoriów.

Wspólnicy Spółek, o których mowa we wniosku, podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółkach do Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o PIT, w szczególności określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w odniesieniu do zdarzenia, przedstawionego w pkt (ii.). Natomiast odpowiedź na pytanie w odniesieniu do zdarzenia, przedstawionego w pkt (i.), zawarto w wydanym w dniu 16 maja 2016 r. odrębnym rozstrzygnięciu nr ILPB2/4511-1-546/16-4/DJ.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowaną transakcją wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółkach do Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o PIT, w szczególności przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa o PIT przewiduje wyjątek od powyższej zasady ustanowiony w art. 24 ust. 8a i następnych ustawy o PIT (stanowiący implementację Dyrektywy 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego), dotyczący transakcji tzw. wymiany udziałów.

Stosownie do treści art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie zaś z treścią art. 24 ust. 8b ustawy o PIT, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie powołanych przepisów ustawy o PIT należy uznać, że w przypadku transakcji tzw. wymiany udziałów, dla osoby fizycznej wnoszącej udziały jako wkład niepieniężny i otrzymującej w zamian akcje spółki otrzymującej ten wkład niepieniężny, przychód określony w ustawie o PIT, w szczególności w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT nie powstanie, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

 1. spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje);
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. spółka nabywająca, uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane (lub spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały/akcje są nabywane, zwiększa ilość udziałów/akcji w tej spółce);
 4. wnoszone udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Należy wskazać, że przedmiotowej sprawie wszystkie ww. warunki zostaną spełnione, tj.:

 1. Spółka Kapitałowa, będąca spółką nabywającą, nabędzie od Wnioskodawcy udziały w Spółkach, w zamian za co przekaże Wnioskodawcy swoje własne udziały,
 2. zarówno Wnioskodawca, Spółki, jak i Spółka Kapitałowa są podmiotami podlegającymi opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce,
 3. Spółka Kapitałowa uzyska ponad 50% praw głosu w Spółkach,
 4. udziały w Spółkach wnoszone przez Wnioskodawcę zostaną w całości lub w części przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Kapitałowej.

W rezultacie spełnienia wszystkich ww. przesłanek niezbędnych do uznania transakcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku za wymianę udziałów, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rozpoznać przychodu zgodnie z ustawą o PIT, w szczególności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, z tytułu nabycia udziałów w Spółce Kapitałowej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

 • Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach z dnia 29 marca 2016 r., znak: IBPB-1-3/4510-66/16/AB: Mając na uwadze wszystkie przedstawione okoliczności, w sytuacji Spółki (Wnioskodawcy), znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d updop, dotycząca wymiany udziałów, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się wartości udziałów przekazanych wspólnikowi spółki nabywanej. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu updop (z tytułu objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nabywającej (Spółki B);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2015 r., znak: IBPB-2-2/4511-567/15/HS: Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot ten wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. W oparciu o tak przedstawione zdarzenie i w świetle przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki, nabywająca te udziały Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach opisana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 r., znak: ILPB2/4511-1-862/15-3/TR: Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w planowanej przez Wnioskodawcę transakcji wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.: Spółka nabywająca nabędzie (tytułem aportu) od Wnioskodawcy akcje Spółki Akcyjnej oraz w zamian za te udziały przekaże Wnioskodawcy własne udziały (emitowane w związku z tym aportem), przy czym: Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki nabywającej żadnej zapłaty w gotówce za Akcje, podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. Wnioskodawca, Spółka Akcyjna oraz Spółka nabywająca) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Spółka Akcyjna oraz Spółka nabywająca są podmiotami wskazanymi w załączniku nr 3 Ustawy PIT oraz w wyniku planowanego aportu Spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej, zwiększy liczbę akcji posiadanych w Spółce Akcyjnej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowaną transakcją wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółkach do Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o PIT, a w szczególności określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w pkt (ii.) jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku, niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl jednak art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada udziały w polskich spółkach kapitałowych (dalej: „Spółki”). Zainteresowany posiada po mniej niż 50% udziałów w każdej ze Spółek (nie posiada w żadnej ze Spółek bezwzględnej większości praw głosu). Wnioskodawca planuje wnieść, w drodze wkładu niepieniężnego, wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółkach do innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka Kapitałowa). Jako pierwszy umowę przeniesienia udziałów ze Spółką Kapitałową zawrze ten Wspólnik, który posiada obecnie bezwzględną większość udziałów w każdej Spółce, w wyniku czego Spółka Kapitałowa najpierw nabędzie bezwzględną większość udziałów w każdej ze Spółek. Następnie umowy w Spółkach zawrą ze Spółką Kapitałową pozostali Wspólnicy (w tym Wnioskodawca), w związku z czym Spółka Kapitałowa, posiadająca już bezwzględną większość udziałów w każdej ze Spółek, zwiększy jeszcze swój w nich udział. W zamian za wniesione udziały w Spółkach, Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Kapitałowej (wymiana udziałów). W wyniku otrzymania przez Spółkę Kapitałową udziałów w Spółkach, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Kapitałowej. Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki Kapitałowej zapłaty w gotówce, określonej w art. 24 ust. 8a ustawy. Zarówno Wnioskodawca, Spółki jak i Spółka Kapitałowa będą podmiotami podlegającymi opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

W świetle powyższego – mając na uwadze fakt, że w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych udziałów w Spółkach do Spółki Kapitałowej, Spółka Kapitałowa posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółkach, których udziały są nabywane, zwiększy ilość udziałów w tych Spółkach – stwierdzić należy, że po stronie Zainteresowanego nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Kapitałowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, przedstawionego w pkt (ii.) należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.