ILPB2/436-386/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Wymiana udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Rozważane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (dalej również jako „Spółka”).

Podwyższenie odbędzie się w ten sposób, iż osoby fizyczne i być może osoby prawne (mające siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce dalej również jako „osoby” lub „akcjonariusze”) wniosą na kapitał Spółki w zamian za jej udziały akcje spółki akcyjnej, która również ma siedzibę na terytorium Polski.

Żaden z akcjonariuszy spółki akcyjnej, którzy będą wnosić akcje na kapitał Wnioskodawcy nie ma samodzielnie większości akcji spółki akcyjnej, przy czym taką większość akcjonariusze posiadają łącznie.

Aport akcji spółki akcyjnej odbędzie się w ten sposób, że na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Wnioskodawcy wyżej wspomniane osoby wniosą akcje spółki akcyjnej, które łącznie dadzą Wnioskodawcy większość praw głosu w spółce akcyjnej. Wniesienie akcji przez wszystkie osoby nastąpi jednocześnie tzn. na mocy jednej umowy (aportowej). Również w tym zakresie na mocy jednej uchwały nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy o całą wartość kapitału, jaki będzie pokryty wkładami od akcjonariuszy – tj. akcjami dającymi Wnioskodawcy większość praw głosu w spółce akcyjnej. Kolejno dokonywane będą jedynie czynności technicznego zapisania zdematerializowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych (czynności takiego zapisu powinny co do zasady być wykonane w jednym dniu, przy czym nie jest wykluczone, że instytucja prowadząca rachunek dokona zapisu w odstępach czasowych – minutowych, godzinowych lub nawet dziennych). W tym zakresie również nastąpi jedna rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy o całą wartość kapitału, jaki będzie pokryty wkładami od wszystkich akcjonariuszy – tj. akcjami dającymi Wnioskodawcy większość praw głosu w spółce akcyjnej.

W zamian za wnoszony aport osoby otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku dokonania opisanego aportu (aportów) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania opisanego aportu (aportów) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ze względu na zastosowanie wyłączenia określonego w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: ustawy o PCC).

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału w spółce kapitałowej, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów (akcji) nie podlega PCC pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów, lub kolejne udziały – w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wniesienia akcji spółki akcyjnej na kapitał Spółki wskazane powyżej warunki wyłączające opodatkowanie PCC przedmiotowej transakcji wymiany udziałów zostaną spełnione, a w szczególności:

  1. Wnioskodawca nabędzie od akcjonariuszy spółki akcyjnej akcje oraz w zamian za te akcje wyda im własne udziały;
  2. Zmiana umowy spółki Wnioskodawcy będzie związana z wniesieniem do niej akcji innej spółki kapitałowej, na skutek czego Wnioskodawca uzyska większość głosów w Spółce Akcyjnej.

Kluczowym jest bowiem fakt, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega w tym przypadku zmiana umowy spółki, za którą to zmianę uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC). Kapitał ten zostanie pokryty wniesieniem akcji spółki akcyjnej dającej większość praw głosu w tej spółce akcyjnej, stąd podwyższenie to będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania PCC.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w PCC.

Jak potwierdza bowiem Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC ma bowiem zastosowanie również do sytuacji, gdy w ramach jednej czynności/umowy spółka nabywająca otrzymuje od kilku wspólników aportem udziały/akcje, które łącznie dają większość praw głosu:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 30 lipca 2013 r. sygn. ILPB2/436 -121/13-2/AJ, gdzie uznał on, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, w której spółka nabędzie jednocześnie 50% udziałów od osoby fizycznej oraz 50% udziałów od małżeństwa będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 września 2012 r., sygn. IPPB2/436-285/12-4/MZ, który stwierdził, że w sytuacji, gdy w wyniku aportu spółka nabędzie jednocześnie od pięciu udziałowców, z których żaden samodzielnie nie będzie posiadał bezwzględnej większości praw głosów, udział uprawniający łącznie do 99,75% głosów będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 grudnia 2011 r., sygn. IPPB2/436-419/11-2/AF: Reasumując należy stwierdzić, iż w sytuacji wniesienia udziałów w Spółce przez Udziałowca uprzywilejowanego oraz pozostałych wspólników jednym aktem notarialnym do Spółki nabywającej będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że nie są one wiążące dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią źródła prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.