ILPB2/436-385/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Wymiana udziałów.
ILPB2/436-385/14-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. dyrektywy
  2. spółka kapitałowa
  3. wymiana udziałów
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Rozważane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (dalej również jako „Spółka”).

Podwyższenie odbędzie się w ten sposób, iż akcjonariusz spółki akcyjnej (osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub osoba prawna mająca siedzibę w Polsce – dalej również jako „osoba” lub „akcjonariusz”) wniesie na kapitał Spółki w zamian za jej udziały akcje spółki akcyjnej, która również ma siedzibę na terytorium Polski. Wniesieniu będą podlegały akcje niereprezentujące większości praw głosu w spółce akcyjnej (dalej „drugi aport”), przy czym po zsumowaniu wartości akcji posiadanych przez Wnioskodawcę przed omawianym podwyższeniem kapitału z wartością akcji wnoszonych aportem w wyniku dokonanego aportu Wnioskodawca uzyska większość praw głosu w spółce akcyjnej.

Wnioskodawca zaznacza bowiem, iż przed otrzymaniem powyższego aportu Spółka będzie już posiadać akcje spółki akcyjnej, przy czym wartość posiadanych do tego czasu akcji nie będzie dawała mu większości praw głosu w spółce akcyjnej (większość praw głosu Wnioskodawca uzyska dopiero w wyniku aportu będącego przedmiotem niniejszego zapytania).

W zamian za wnoszony aport wnoszący otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

Możliwe jest, iż drugi aport będzie wnoszony w momencie, w którym Wnioskodawca będzie posiadał już akcje spółki akcyjnej (które po zsumowaniu z akcjami wnoszonymi w ramach omawianego aportu dadzą mu większość głosów w spółce akcyjnej), które to akcje będą posiadane na mocy wcześniejszego podwyższenia kapitału Wnioskodawcy (dalej „pierwsze podwyższenie”), które to podwyższenie nie zostanie zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy (KRS) przed wnoszeniem drugiego aportu. Przy czym mimo braku rejestracji pierwszego podwyższenia, na Wnioskodawcę zostanie skutecznie przeniesiona własność akcji spółki akcyjnej otrzymanych w ramach pierwszego podwyższenia na podstawie odpowiednich umów aportowych oraz będzie mógł wykonywać z nich w pełni prawa głosu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku opisanego drugiego aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy na moment podwyższenia kapitału Wnioskodawcy i wnoszenia aportu poprzednio wniesiony aport i wynikające z niego podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy zostanie zarejestrowane w Krajowy m Rejestrze Sądowym...
  2. Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku opisanego drugiego aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy na moment podwyższenia kapitału Wnioskodawcy i wnoszenia aportu poprzednio wniesiony aport i wynikające z niego podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym...

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 1 – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku opisanego drugiego aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy na moment podwyższenia kapitału Wnioskodawcy i wnoszenia aportu poprzednio wniesiony aport i wynikające z niego podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Natomiast – w odniesieniu do pytania nr 2 – podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku opisanego drugiego aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy na moment podwyższenia kapitału Wnioskodawcy i wnoszenia aportu poprzednio wniesiony aport i wynikające z niego podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; ustawy o PCC) podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstaw opodatkowania PCC.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężnych wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału w spółce kapitałowej, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC.

Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów (akcji) nie podlega PCC pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów, lub kolejne udziały – w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wniesienia akcji spółki akcyjnej do Spółki wskazane powyżej warunki wyłączające opodatkowanie PCC przedmiotowej transakcji wymiany udziałów zostaną spełnione, a w szczególności:

  1. Wnioskodawca nabędzie od akcjonariusza spółki akcyjnej akcje oraz w zamian za te akcje wyda mu własne udziały,
  2. Zmiana umowy spółki Wnioskodawcy będzie związana z wniesieniem do niego akcji innej spółki kapitałowej, na skutek czego Wnioskodawca uzyska większość głosów w Spółce Akcyjnej.

Należy tu wskazać, iż bez znaczenia będzie fakt, iż wnoszone akcje spółki akcyjnej nie reprezentują większości praw głosu. Kluczowe bowiem jest to aby, jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o PCC, wniesione akcje dały Wnioskodawcy większość praw głosu w spółce akcyjnej. Tak będzie w niniejszym przypadku gdzie Wnioskodawca posiadając niewielki pakiet akcji spółki akcyjnej otrzyma w wyniku aportu kolejny pakiet, który spowoduje uzyskanie tej większości praw głosu.

Jednocześnie dla powyższego wniosku nie będzie miał znaczenia fakt, iż może zaistnieć sytuacja, iż w momencie wnoszenia przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego aportu do Wnioskodawcy, dokonany wcześniej do tej spółki aport akcji spółki akcyjnej nie będzie jeszcze zarejestrowany w KRS przez właściwy Sąd Rejestrowy. Należy bowiem mieć na uwadze, iż przeniesienie własności akcji spółki akcyjnej w ramach wnoszonego aportu następuje momencie zawarcia umowy aportowej (momencie wskazanym w umowie aportowej) i dokonaniu niezbędnych czynności prawnych związanych z przeniesieniem ich na nowego akcjonariusza (w tym odpowiednim zapisie na rachunku papierów wartościowych), a nie w momencie rejestracji podwyższenia kapitału spółki, do której wnoszony jest aport. Wnioskodawca wskazał bowiem, co jest elementem przedstawionego stanu faktycznego, iż mimo braku rejestracji pierwszego podwyższenia, na Wnioskodawcę zostanie skutecznie przeniesiona własność akcji spółki akcyjnej otrzymanych w ramach pierwszego podwyższenia na podstawie odpowiednich umów aportowych oraz będzie mógł wykonywać z nich w pełni prawa głosu. Stąd podwyższenie kapitału w ramach będącego przedmiotem niniejszego wniosku drugiego aportu doprowadzi do uzyskania przez Wnioskodawcę większości praw głosu w spółce akcyjnej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja nie będzie rodzić obowiązku podatkowego w PCC po jego stronie jako spółki nabywającej udziały spółki akcyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisk Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.