IBPB-2-2/4511-420/16/MMa | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B razem z pozostałymi wspólnikami Spółki A w momencie, w którym Spółka B będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A, w opisanym powyżej zdarzeniu, będzie stanowiło dla niego wymianę udziałów i w związku z tym powstanie po jego stronie przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data otrzymania 7 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów w sytuacji gdy na moment wymiany spółka nabywająca będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów w sytuacji gdy na moment wymiany spółka nabywająca będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane.

We wniosku przedstawiono m.in. następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który posiada 10% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej „Spółka A”). Spółka A jest polskim rezydentem podatkowym. Udziały Wnioskodawcy nie reprezentują bezwzględnej większości praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A. Oprócz Wnioskodawcy, wspólnikami Spółki A będą w dacie realizacji zdarzenia przyszłego inne osoby fizyczne (polscy rezydenci podatkowi) posiadające pakiety udziałów w Spółce A w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% oraz Spółka B, która będzie posiadała ponad 80% udziałów w Spółce A.

Wnioskodawca posiada także udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej jako „Spółka B”). Spółka B jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka B aktualnie nie posiada żadnych udziałów w Spółce A.

Wnioskodawca planuje wniesienie swoich udziałów w Spółce A do Spółki B na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki B w momencie, gdy Spółka B będzie posiadać ponad 80% udziałów w Spółce A. Planowana transakcja przeprowadzona ma być w ten sposób, że wspólnicy Spółki B podczas zgromadzenia wspólników tej spółki podejmą jednomyślną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki B oraz o objęciu wszystkich nowych udziałów w Spółce B przez Wnioskodawcę oraz wszystkie pozostałe osoby fizyczne będące wspólnikami Spółki A w zamian za wkłady niepieniężne w postaci posiadanych przez Wnioskodawcę oraz pozostałe osoby fizyczne udziałów w Spółce A. Nie przewiduje się częściowej zapłaty w gotówce. Obok uchwały zgromadzenia wspólników Spółki B regulującej podwyższenie kapitału zakładowego, Wnioskodawca oraz pozostałe osoby fizyczne zawrą ze Spółką B umowę przenoszącą jego i ich udziały w Spółce A na rzecz Spółki B. Umowa przenoszącą będzie miała wyłącznie skutek rozporządzający udziałami w Spółce A. W wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki B i pokryciu go udziałami w Spółce A należącymi do Wnioskodawcy, Spółka B – posiadająca już przed podjęciem uchwały opisanej w niniejszym stanie faktycznym bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A – zwiększy ilość udziałów w Spółce A, aż do wartości uzyska 100% udziałów (praw głosu w zgromadzeniu wspólników) Spółki A.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B razem z pozostałymi wspólnikami Spółki A w momencie, w którym Spółka B będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A, w opisanym powyżej zdarzeniu, będzie stanowiło dla niego wymianę udziałów i w związku z tym powstanie po jego stronie przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie uzyska przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem w opinii Wnioskodawcy nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się jednak wartości nominalnej udziałów objętych za aport, o ile objęcie udziałów nastąpiło w warunkach określonych w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot ten wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Natomiast stosownie do treści art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepis ust. 8a tegoż artykułu stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Stosownie do art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. Z powyżej cytowanego przepisu wynika, że w transakcji wymiany udziałów do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę również w przypadku, gdy aport w postaci udziałów (akcji) wnoszony jest etapami. Warunkiem jest jednak aby w wyniku wnoszonych aportów spółka uzyskała bezwzględną większość praw głosu i uzyskanie tej większości nastąpiło w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę. Innymi słowy w przypadku wniesienia poszczególnych udziałów (akcji) aportem do spółki w różnym czasie, które to udziały (akcje) na danym etapie wnoszenia jeszcze nie dają spółce bezwzględnej większości praw głosu – przychodu dla wnoszącego aport nie będzie stanowić wartość otrzymanych przez niego udziałów (akcji) od spółki, do której wniósł aport pod warunkiem, że w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę kolejne wniesione udziały dadzą spółce bezwzględną większość praw głosu.

Jeśli w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę oraz pozostałych wspólników Spółki A wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki A, nabywająca te udziały Spółka B, w której posiadaniu znajduje się już ponad 80% udziałów w Spółce A, zwiększy ilość udziałów w Spółce A, aż do wartości 100% udziałów (praw głosu w zgromadzeniu wspólników) Spółki A, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach opisana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak również samodzielnie w momencie, gdy uprzednio już zostały wniesione udziały Spółki A do Spółki B w związku z czym Spółka B posiadałaby już w Spółce A ponad 80% udziałów – praw głosu w zgromadzeniu wspólników Spółki A, wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki A, nabywająca te udziały Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach opisana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższego nie zmienia fakt, że – jak wskazał Wnioskodawca w zdarzeniu – transakcja wymiany udziałów zostanie dokonana w momencie, gdy Spółka B będzie już posiadała bezwzględną większość praw głosu w zgromadzeniu wspólników Spółki A.

Wobec powyższego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia udziałów Spółki A do Spółki B. Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. w – interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 października 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-656/14/MM, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 maja 2011 r. Znak: ILPB2/415-167/11-3/AJ, czy też interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 lutego 2014 r. Znak: IPTPB2/415-5/14-2/KR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów w sytuacji gdy na moment wymiany spółka nabywająca będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2). Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów w sytuacji gdy na moment wymiany spółka nabywająca nie będzie posiadała bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy – przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie jednak z aktualnie obowiązującą (od 1 stycznia 2015 r.) treścią art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty.

Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „Szczególne zasady ustalania dochodu”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Z kolei stosownie do art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z powyżej cytowanego przepisu wynika, że w transakcji wymiany udziałów do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę również w przypadku gdy aport w postaci udziałów (akcji) wnoszony jest etapami. Warunkiem jest jednak, aby w wyniku wnoszonych aportów spółka uzyskała bezwzględną większość praw głosu i uzyskanie tej większości nastąpiło w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę.

Innymi słowy, w przypadku wniesienia poszczególnych udziałów (akcji) aportem do spółki w różnym czasie, które to udziały (akcje) na danym etapie wnoszenia jeszcze nie dają spółce bezwzględnej większości praw głosu – przychodu dla wnoszącego aport nie będzie stanowić wartość otrzymanych przez niego udziałów (akcji) od spółki, do której wniósł ten aport pod warunkiem, że w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę kolejne wniesione udziały dadzą spółce bezwzględną większość praw głosu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca posiada 10% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Spółka A). Wnioskodawca planuje wniesienie swoich udziałów w Spółce A do Spółki B na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki B, w momencie, gdy Spółka B będzie posiadać ponad 80% udziałów w Spółce A. Planowana transakcja przeprowadzona ma być w ten sposób, że wspólnicy Spółki B podczas zgromadzenia wspólników tej spółki podejmą jednomyślną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki B oraz o objęciu wszystkich nowych udziałów w Spółce B przez Wnioskodawcę oraz wszystkie pozostałe osoby fizyczne, będące wspólnikami Spółki A w zamian za wkłady niepieniężne w postaci posiadanych przez Wnioskodawcę oraz pozostałe osoby fizyczne udziałów w Spółce A. Nie przewiduje się częściowej zapłaty w gotówce. Zarówno Wnioskodawca, Spółka A, jak i nabywająca Spółka B są polskimi rezydentami podatkowymi. W wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki B i pokryciu go udziałami w Spółce A należącymi do Wnioskodawcy, Spółka B – posiadająca już przed podjęciem uchwały opisanej we wniosku bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A – zwiększy ilość udziałów w Spółce A.

Należy zauważyć, że w art. 24 ust. 8a oraz ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o „wspólniku” a nie o „wspólnikach”.

Zatem w rozstrzyganej kwestii koniecznym jest analizowanie sytuacji każdego ze wspólników osobno. Zwolnienie z podatku może uzyskać tylko osoba wnosząca większościowy pakiet udziałów lub osoba, która dokonała wymiany udziałów, w wyniku której spółka nabywająca uzyskała bezwzględną większość praw głosu w spółce lub przed dokonaniem transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, posiadała bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, zwiększając ilość udziałów w tej spółce.

Podkreślić również należy, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2014 r. w treści art. 24 ust. 8a znajdował się zapis o nabywaniu udziałów przez spółkę od wspólników innej spółki. W chwili obecnej interpretowany przepis jasno określa, że chodzi o pojedynczego wspólnika.

Z informacji zawartych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że poprzez samodzielne wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów posiadanych w Spółce A, nabywająca Spółka B posiadająca bezwzględną większość praw głosu w Spółce A, zwiększy ilość udziałów w tej spółce. Tym samym w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując stwierdzić należy, że objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B w momencie, w którym Spółka B będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A, będzie stanowiło dla Wnioskodawcy wymianę udziałów i w związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.