IBPB-2-1/4514-387/16-2/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółki do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2016 r. (data wpływu do Biura – 12 lipca 2016 r.), uzupełnionym 6 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 30 sierpnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4514-387/16-1/HK, wezwano o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 6 września 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu spółki kapitałowej, którą planuje utworzyć w przyszłości (dalej jako: „Spółka II”).

Wnioskodawca pełnił będzie w Spółce II funkcję członka zarządu. Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka II będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wraz z drugim udziałowcem (dalej jako: „udziałowiec”) wniosą do Spółki II wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego. Wnioskodawca jest obecnie jednym z dwóch udziałowców polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”).

Na potrzeby niniejszego wniosku udziały posiadane przez obu udziałowców w Spółce dalej zwane będą „udziałami”. Następnie udziały, które udziałowcy – w tym Wnioskodawca – posiadają w Spółce zostaną przez nich wniesione do Spółki II w postaci wkładu niepieniężnego.

W zamian za nabyte przez Spółkę II udziały, Spółka II wyda udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte udziałami po ich wartości rynkowej. Planuje się, że do Spółki II tytułem wkładu niepieniężnego wniesione zostanie w sumie 100% udziałów, dających 100% praw głosu w Spółce i udziału w jej kapitale zakładowym. W rezultacie, w wyniku tej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

Przeprowadzając planowaną wymianę udziałów, już nabycie udziałów w Spółce przez Spółkę II od udziałowca spowoduje, że Spółka II nabędzie bezwzględną większość praw głosów w Spółce a dopiero w dalszej kolejności Spółka II nabędzie pozostałe udziały od Wnioskodawcy tak aby objęła 100% udziałów w Spółce. Wniesienie przez Wnioskodawcę i udziałowca do Spółki II wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w Spółce zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w wyniku czego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Nie jest jednak wykluczone, że udziałowcy dokonają wkładu niepieniężnego udziałów Spółki do Spółki II jednocześnie, tzn. w tym samym dniu i/lub na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej) udziałowcy przeniosą na Spółkę II większość praw głosu w Spółce.

W związku z powyższą transakcją wymiany udziałów nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy Spółką II a udziałowcami wnoszącymi do niej wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki.

Wnioskodawca wskazał, że:

  • podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka II i Spółka oraz Wnioskodawca i udziałowiec są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  • w wyniku dokonanej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce;
  • w wyniku dokonanej transakcji Spółka II wyda udziałowcom własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (w wyniku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów nie będą następować żadne rozliczenia pieniężne z tytułu przeprowadzenia tej transakcji).

W uzupełnieniu wniosku z 5 września 2016 r. (wpływ do Biura – 6 września 2016 r.) Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego podając nazwę oraz planowany adres siedziby Spółki, którą Wnioskodawca planuje utworzyć i wskazując, że na chwilę obecną prowadzone są rozmowy na temat zawiązania spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółki do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w treści uzupełnienia wniosku z 5 września 2016 r., w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółki do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swe stanowisko Wnioskodawca wskazał, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym czynności wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu – umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy – z chwilą dokonania czynności prawnej, a – stosownie do art. 4 pkt 9 tej ustawy – ciąży on na spółce.

W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b), przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Czynność taka – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy – opodatkowana jest stawką 0,5%.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku, gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W świetle powyższego przepisu transakcja polegająca na wniesieniu do Spółki II udziałów Spółki, w wyniku którego Spółka II uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce (bądź kolejnych udziałów, w przypadku, gdy Spółka II, do której są wnoszone te udziały, posiada już większość głosów), w zamian za co Spółka II wyda udziałowcom własne udziały, pozostanie poza obszarem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, transakcja wymiany udziałów przedstawiona w zdarzeniu przyszłym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywne wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy – przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się – w przypadku spółki kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 tejże ustawy – ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę podatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

  1. łączeniem spółek kapitałowych,
  2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  3. wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
    • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
    • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że udziały, które udziałowcy – w tym m.in. Wnioskodawca – posiadają w Spółce zostaną przez nich wniesione do Spółki II w postaci wkładu niepieniężnego. W zamian za nabyte przez Spółkę II udziały, Spółka II wyda udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte udziałami po ich wartości rynkowej. Planuje się, że do Spółki II tytułem wkładu niepieniężnego wniesione zostanie w sumie 100% udziałów, dających 100% praw głosu w Spółce i udziału w jej kapitale zakładowym. W rezultacie, w wyniku tej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

Przeprowadzając planowaną wymianę udziałów, już nabycie udziałów w Spółce przez Spółkę II od udziałowca spowoduje, że Spółka II nabędzie bezwzględną większość praw głosów w Spółce, a dopiero w dalszej kolejności Spółka II nabędzie pozostałe udziały od Wnioskodawcy, tak aby objęła 100% udziałów w Spółce. Wniesienie przez Wnioskodawcę i udziałowca do Spółki II wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w Spółce zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w wyniku czego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Nie jest jednak wykluczone, że udziałowcy dokonają wkładu niepieniężnego udziałów Spółki do Spółki II jednocześnie, tzn. w tym samym dniu i/lub na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej) udziałowcy przeniosą na Spółkę II większość praw głosu w Spółce.

W związku z powyższą transakcją wymiany udziałów nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy Spółką II a udziałowcami wnoszącymi do niej wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki II związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki II i wniesieniem udziałów Spółki do Spółki II w zamian za objęcie udziałów dokonywana bowiem będzie w warunkach określonych w cyt. przepisie. Wniesienie do Spółki II omawianych udziałów spowoduje, że Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna skutkująca zmianą umowy Spółki II (wymiana udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.