IBPB-1-3/4510-88/16/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Wnioskodawcę, w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów?
IBPB-1-3/4510-88/16/PCinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż udziałów
 2. wymiana udziałów
 3. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2016 r. (wniosek przesłany w tym samym dniu za pośrednictwem platformy e-PUAP), uzupełnionym 29 stycznia 2016 r. oraz 15 i 30 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek przesłany za pośrednictwem platformy e-PUAP, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 18 marca 2016 r. – data wpływu 30 marca 2016 r.):

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca planuje nabyć w przyszłości, od osoby prawnej udziały w innej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka”). Udziały te zostaną nabyte w ramach tzw. wymiany udziałów. W zamian za udziały w Spółce, Wnioskodawca wyda dotychczasowemu udziałowcowi Spółki (dalej: „Udziałowiec”) swoje udziały. Wartość nominalna udziałów objętych przez Udziałowca w kapitale Wnioskodawcy będzie odpowiadać wartości rynkowej otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce. Wnioskodawca i Udziałowiec nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną wymianą udziałów. W wyniku wymiany udziałów cała wartość rynkowa udziałów w Spółce zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy, W rezultacie, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

Opisana powyżej transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy CIT, w ramach której Wnioskodawca otrzyma udziały w Spółce w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż spełnione zostaną następujące warunki:

 1. podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Wnioskodawca oraz Udziałowiec, będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. w wyniku dokonanej transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce;
 3. w wyniku dokonanej transakcji Wnioskodawca wyda Udziałowcowi własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce).

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości, po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, dokona zbycia, na rzecz podmiotu trzeciego, udziałów nabytych w Spółce wskutek opisanej powyżej transakcji wymiany udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Wnioskodawcę, w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie sprzedaży przez niego udziałów w Spółce kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym kosztami uzyskania przychodów nie mogą być koszty enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; jednakże koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nabytych w wyniku wymiany udziałów stanowią wydatki poniesione przez spółkę nabywającą w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały (akcje) są nabywane, powiększone o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane przez Wnioskodawcę nabycie udziałów w Spółce dokonane zostanie w drodze transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. W związku z powyższym, w sytuacji sprzedaży udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Zgodnie z literalną wykładnią tego przepisu koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów powinien zostać ustalony w oparciu, o wartość nominalną udziałów wydanych Udziałowcowi przez Wnioskodawcę w zamian za udziały w Spółce. Wnioskodawca zaznacza, że w przypadku ewentualnego zbycia udziałów w Spółce, efektem będzie uzyskanie z tego tytułu przychodów, dlatego koszty poniesione z tego tytułu, ustalone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, mieścić się będą w ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wprost wskazano jakie koszty stanowią koszty z tytułu sprzedaży udziałów nabytych w drodze wymiany oraz, że koszty te powstają z chwilą sprzedaży tychże udziałów. W związku z czym, z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, bezsprzeczne wynika, że koszty te nie stanowią wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w wydanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-248/15/MO): (...) z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT wynika wprost, że za koszty, poniesione przez Spółkę w celu nabycia udziałów SP2 w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Udziałowcom. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia, w przyszłości przez Spółkę udziałów w SP2 nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki, wydanych Udziałowcowi w zamian za aport do Spółki jego udziałów w SP2.
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 września 2015 r. (sygn. ILPB4/4510-1-307/15-4/ŁM): (...) z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT wynika wprost, że za koszty (wydatki) poniesione przez Spółkę w celu nabycia Udziałów w Spółce Kapitałowej, w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Wspólnikom. Zatem w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia w przyszłości przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu takiego zbycia będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za aport do Spółki posiadanych przez nich Udziałów w Spółce Kapitałowej.

Reasumując, w oparciu o regulację art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, będzie nominalna wartość udziałów w kapitale Wnioskodawcy wydanych do Udziałowca w związku z transakcją wymiany udziałów. Natomiast, dochód osiągnięty z tytułu zbycia udziałów w Spółce stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą należnego za sprzedawane udziały wynagrodzenia, a kosztami uzyskania przychodów z tego tytułu, ustalonymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcowi w zamian za udziały w Spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy planowana transakcja będzie tzw. transakcją wymiany udziałów; powyższa kwestia stanowi bowiem element zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Z art. 15 ust. 1 updop, wynika zatem, że aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o jego racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

W większości przypadków związek z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
 • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • musi zostać właściwie udokumentowany,
 • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

W myśl art. 16 ust 1 pkt 8e updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości, po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, dokona zbycia, na rzecz podmiotu trzeciego, udziałów nabytych w Spółce wskutek opisanej powyżej transakcji wymiany udziałów.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca może pomniejszyć uzyskany przychód o koszty ich nabycia, w wysokości nominalnej wartości udziałów własnych wydanych Udziałowcowi wnoszącemu wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.