IBPB-1-3/4510-721/15/AW | Interpretacja indywidualna

Zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów
IBPB-1-3/4510-721/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpłatne zbycie
 3. wymiana udziałów
 4. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego i będącą polskim rezydentem podatkowym (dalej także jako: „Spółka”), podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka, w związku z planowaną restrukturyzacją, nabędzie od swoich udziałowców: dwojga osób fizycznych (polskich rezydentów podatkowych, dalej jako: „Udziałowcy”), będących jednocześnie udziałowcami innej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (także będącej polskim rezydentem podatkowym, dalej jako: „Spółka Kapitałowa”), posiadającymi łącznie wszystkie (100%) udziałów Spółki Kapitałowej (dalej jako: „Udziały”). Przed opisanym poniżej nabyciem Udziałów od Udziałowców, Spółka nie będzie posiadać żadnych Udziałów Spółki Kapitałowej. Poszczególni Udziałowcy posiadają odpowiednio: (1) Udziałowiec 1 – 96% Udziałów, (2) Udziałowiec 2 – 4% Udziałów, czyli łącznie posiadają bezwzględną większość praw głosów w Spółce Kapitałowej. Każdy Udział daje taką samą ilość głosów w Spółce Kapitałowej, a więc „%” posiadanych Udziałów równy jest „%” posiadanych głosów w Spółce Kapitałowej. Udziałowcy zamierzają zbyć na rzecz Spółki łącznie 100% z ogólnej liczby Udziałów, dające 100% z ogólnej liczby głosów w Spółce Kapitałowej. Udziały te zostaną nabyte przez Spółkę w ramach tzw. wymiany udziałów, tj. łącznie 100% z ogólnej liczby Udziałów zostanie wniesione przez Udziałowców do Spółki w ten sposób, że najpierw Udziałowiec 1 wniesie do Spółki całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tj. 96%), a następnie Udziałowiec 2 wniesienie do Spółki całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tj. 4%). W wyniku dokonanej ww. operacji stanowiącej tzw. wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „CITU”), kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. W rezultacie, Spółka uzyska 100% (bezwzględną większość) praw głosu w Spółce Kapitałowej i udziału w jej kapitale zakładowym. Udziały w Spółce nie będą obejmowane przez Udziałowców za zapłatą przez Spółkę jakichkolwiek kwot na rzecz Udziałowców. Innymi słowy, w zamian za wkład niepieniężny w postaci ww. pakietu 100% Udziałów Spółki Kapitałowej Udziałowcy obejmą wyłącznie nowo wyemitowane udziały Spółki.

Transakcja opisana powyżej będzie stanowiła tzw. wymianę udziałów przewidzianą w art. 12 ust. 4d CITU, w ramach której Spółka otrzyma Udziały Spółki Kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Spółka wskazuje, że:

 1. osoby, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Udziałowcy, są wszystkie polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. 100%);
 3. w wyniku dokonanej transakcji Spółka wyda Udziałowcom wyłącznie własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości Spółka dokona zbycia na rzecz podmiotu trzeciego tych Udziałów, które zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę w Spółce Kapitałowej wskutek przeprowadzenia ww. wymiany udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Kapitałowej, nabytych uprzednio przez Spółkę w drodze opisanej wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu Spółki z takiego odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Kapitałowej będzie równy wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Kapitałowej, dokonany w ramach opisanej wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Kapitałowej, nabytych uprzednio w drodze opisanej wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu Spółki z odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Kapitałowej będzie równy wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 CITU, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 CITU. W myśl natomiast art. 16 ust. 1 pkt 8e CITU, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te jednak - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Jak wskazywała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego, planowana przez Spółkę transakcja nabycia Udziałów Spółki Kapitałowej będzie spełniała warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d CITU, a w szczególności:

 1. osoby, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Udziałowcy są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. 100%), przy czym już w pierwszym kroku uzyska od Udziałowca 1 Udziały dające większość praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. 96%), a następnie resztę praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. 4%) uzyska od Udziałowca 2;
 3. w wyniku dokonanej transakcji wymiany udziałów Spółka wyda Udziałowcom wyłącznie własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce.

Z powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e CITU wynika wprost, że za wydatki poniesione przez Spółkę w celu nabycia Udziałów Spółki Kapitałowej w drodze wymiany udziałów uznać należy wartość odpowiadającą wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a następnie wydanych Udziałowcom, którzy na pokrycie tych udziałów przeniosą na rzecz Spółki prawo własności Udziałów. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów Spółki Kapitałowej, nabytych uprzednio w drodze opisanej wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu dla Spółki z takiego odpłatnego zbycia Udziałów będzie stanowiła wartość nominalna udziałów Spółki, wydanych Udziałowcom w zamian za wkład niepieniężny do Spółki w postaci posiadanych przez nich Udziałów Spółki Kapitałowej.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z brzmieniem Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r., do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów.

Wykładania autentyczna art. 16 ust. 1 pkt 8e CITU wskazuje, że został on wprowadzony przez ustawodawcę do CITU, aby uściślić nieuregulowany wcześniej dostatecznie precyzyjnie sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) otrzymanych w drodze wymiany udziałów w zamian za udziały własne. Niezależnie zatem od wykładni językowej art. 16 ust. 1 pkt 8e CITU, również wykładnia autentyczna prowadzi do jednoznacznego wniosku, że kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Kapitałowej, nabytych przez Spółkę w drodze wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d CITU, jest wartość nominalna udziałów wydanych Udziałowcom przez Spółkę, który to koszt będzie mógł zostać rozpoznany przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia Udziałów.

Spółka wskazuje, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja będzie stanowiła transakcję wymianę udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d CITU, gdyż spełniony będzie warunek określony w art. 12 ust. 12 CITU, tj. Udziałowcy w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy, w zamian za udziały w Spółce, przeniosą na Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) własność Udziałów Spółki Kapitałowej, dających łącznie bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej.

Wskazać przy tym należy, że najpierw wniesione zostaną do Spółki Udziały Spółki Kapitałowej przysługujące Udziałowcowi 1 (tj. 96%), a dopiero następnie Udziałów Spółki Kapitałowej przysługujące Udziałowcowi 2 (tj. 4%). W konsekwencji, w momencie wnoszenia do Spółki Udziałów Spółki Kapitałowej przez Udziałowca 2, Spółka będzie już posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej, zgodnie z art. 12 ust. 4d pkt 2 CITU.

Spółka wskazuje, że przedstawione stanowisko znajduje w pełni potwierdzenie w wydanych przez organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-393/15/PC,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB3/4510-1-3/15-2/JG,
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2015 r., sygn. IPPB2/415-1051/14-4/AS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.