IBPB-1-3/4510-66/16/AB | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego spełnia przesłanki uznania jej za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IBPB-1-3/4510-66/16/ABinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. wkłady niepieniężne
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 19 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego spełnia przesłanki uznania jej za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego spełnia przesłanki uznania jej za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, opodatkowaną od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem dwóch innych polskich spółek z o.o. (dalej odpowiednio: „Podmiot A” lub „Spółka A” oraz „Podmiot B” lub „Spółka B”). Zarówno, Spółka A, jak i Spółka B są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, opodatkowanymi od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach rozważanego planu działań restrukturyzacyjnych swojej działalności, Wnioskodawca wniesie do Podmiotu B, tytułem wkładu niepieniężnego, posiadane 100% udziałów w Podmiocie A. W konsekwencji, Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Jednocześnie, w zamian za otrzymane przez Spółkę B udziały w Spółce A nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Podmiotu B, zgodnie z przepisem art. 257 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”), tj. poprzez ustanowienie przez Podmiot B na rzecz Wnioskodawcy nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki B. Wartość wkładu niepieniężnego będzie odpowiadała jego wartości rynkowej z dnia wniesienia. Wartość nominalna wydanych Wnioskodawcy nowych udziałów w Spółce B będzie równa wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia wniesienia. W związku z powyżej planowaną transakcją Spółka B nie będzie dokonywała na rzecz Wnioskodawcy zapłaty w gotówce, określonej w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego spełnia przesłanki uznania jej za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja przedstawiona w zdarzeniu przyszłym spełnia przesłanki uznania jej za transakcję wymiany udziałów, określoną w art. 12 ust. 4d updop, co w konsekwencji będzie oznaczać, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki B, objętych w zamian za aport niepieniężny w postaci udziałów w Spółce A.

Na wstępie Wnioskodawca wskazał, że co do zasady, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej wiąże się z powstaniem u wspólnika wnoszącego taki wkład przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem jest. m.in. nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wspólnik wnoszący do spółki kapitałowej aport w postaci udziałów (akcji) innej spółki kapitałowej ma oczywiście możliwość pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Koszty uzyskania przychodu są ustalane zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 updop i zależą od sposobu nabycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej stanowiących przedmiot aportu.
Jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) spółki kapitałowej:

 1. objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to kosztem uzyskania przychodów jest wartość nominalna takich udziałów (akcji);
 2. objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, to kosztem uzyskania przychodów jest przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikająca z ksiąg i ewidencji, określona na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższa jednak niż wartość udziałów (akcji) z dnia objęcia;
 3. które nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, to kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na nabycie tych udziałów (akcji).

Jednakże, zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 12 ust. 4d updop, w sytuacji gdy czynność wniesienia udziałów (akcji) jako aportu do innej spółki kapitałowej będzie stanowiła wymianę udziałów, to jej dokonanie będzie neutralne podatkowo.

W myśl powołanego art. 12 ust. 4d updop, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 11 updop, powyższy przepis stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że transakcja wymiany udziałów jest jedną z operacji, do których odnosi się Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 2 lit. e Dyrektywy 2009/133/WE, „wymiana udziałów” oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

Odnosząc powyższe przepisy do planowanej transakcji opisanej w zdarzeniu przyszłym, w ocenie Wnioskodawcy, sama transakcja, status podmiotowy jej uczestników oraz skutki transakcji będą spełniały wszystkie przesłanki pozwalające do zakwalifikowania jej jako transakcji wymiany udziałów w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również Dyrektywy Rady 2009/133/WE, tj.:

 • wszystkie podmioty biorące udział w transakcji czyli: Wnioskodawca (wspólnik Spółki A wnoszący jej udziały do nabywającej Spółki B), Spółka A (spółka, której udziały posiada Wnioskodawca, a które będą przedmiotem aportu niepieniężnego), Spółka B (spółka nabywająca od Wnioskodawcy udziały w drodze aportu i przekazująca w zamian własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym) na dzień planowanej transakcji jak i na dzień składania niniejszego wniosku o interpretację podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w kraju członkowskim Unii Europejskiej (w Polsce),
 • spółka nabywająca (Spółka B) oraz spółka, której udziały są nabywane (Spółka A) są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tj. pozycja 29 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • w wyniku nabycia (w drodze aportu niepieniężnego) udziałów Spółki A, spółka nabywająca (Spółka B) uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Ponieważ Wnioskodawca, jako jedyny udziałowiec Spółki A, wnosi aportem 100% (wszystkie) udziałów - warunek ten będzie spełniony;
 • Wnioskodawca (wspólnik):

-jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Należy wskazać również, że status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na dzień planowanej transakcji nie ulegnie zmianie;

-wnoszone do Spółki B udziały w Spółce A będą stanowić wkład niepieniężny Wnioskodawcy przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej (Spółki B).

Mając na uwadze wszystkie przedstawione okoliczności, w sytuacji Spółki (Wnioskodawcy) znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d updop, dotycząca wymiany udziałów, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się wartości udziałów przekazanych wspólnikowi spółki nabywanej.

W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu updop z tytułu objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nabywającej (Spółki B).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.