IBPB-1-1/4510-60/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie sposobu ustalenia kosztów podatkowych w przypadku sprzedaży udziałów będących przedmiotem transakcji wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 lutego 2016 r. złożonym drogą elektroniczną, poprzez e-PUAP w tym samym dniu, uzupełnionym 18 i 30 marca oraz 15 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów podatkowych w przypadku sprzedaży udziałów będących przedmiotem transakcji wymiany udziałów- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów podatkowych w przypadku sprzedaży udziałów będących przedmiotem transakcji wymiany udziałów. Wniosek powyższy został uzupełniony 18 i 30 marca 2016 r. Mimo to nadal nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 kwietnia 2016 r. Znak IBPB-1-1/4510-60/16/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 kwietnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Planuje nabyć w przyszłości, od osoby prawnej udziały w innej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka”). Udziały te zostaną nabyte w ramach tzw. wymiany udziałów. W zamian za udziały w Spółce, Wnioskodawca wyda dotychczasowemu udziałowcowi Spółki (dalej: „Udziałowiec”) swoje udziały. Wartość nominalna udziałów objętych przez Udziałowca w kapitale Wnioskodawcy będzie odpowiadać wartości rynkowej otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce. Wnioskodawca i Udziałowiec nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną wymianą udziałów. W wyniku wymiany udziałów cała wartość rynkowa udziałów w Spółce zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy.

W rezultacie, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Opisana powyżej transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), w ramach której Wnioskodawca otrzyma udziały w Spółce w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż spełnione zostaną następujące warunki:

  1. podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Wnioskodawca oraz Udziałowiec, będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. w wyniku dokonanej transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce;
  3. w wyniku dokonanej transakcji Wnioskodawca wyda Udziałowcowi własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce).

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości, po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, dokona zbycia, na rzecz podmiotu trzeciego, udziałów nabytych w Spółce wskutek opisanej powyżej transakcji wymiany udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie sprzedaży przez niego udziałów w Spółce kosztem uzyskania przychodów dla niego będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym kosztami uzyskania przychodów nie mogą być koszty enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; jednakże koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nabytych w wyniku wymiany udziałów stanowią wydatki poniesione przez spółkę nabywającą w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały (akcje) są nabywane, powiększone o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane przez niego nabycie udziałów w Spółce dokonane zostanie w drodze transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W związku z powyższym, w sytuacji sprzedaży udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę, zastosowanie znajdzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Zgodnie z literalną wykładnią tego przepisu koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów powinien zostać ustalony w oparciu o wartość nominalną udziałów wydanych Udziałowcy przez Wnioskodawcę w zamian za udziały w Spółce. Wnioskodawca zaznacza, że w przypadku ewentualnego zbycia udziałów w Spółce, efektem będzie uzyskanie z tego tytułu przychodów, dlatego koszty poniesione z tego tytułu, ustalone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, mieścić się będą w ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wprost wskazano jakie koszty stanowią koszty z tytułu sprzedaży udziałów nabytych w drodze wymiany oraz że koszty te powstają z chwilą sprzedaży tychże udziałów. W związku z czym stwierdza, że z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, bezsprzeczne wynika, że koszty te nie stanowią wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wydanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych. Przykładowo w:

  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 7 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-248/15/MO, w której wskazano m.in., że (...) z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT wynika wprost, że za koszty, poniesione przez Spółkę w celu nabycia udziałów SP2 w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Udziałowcom. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia, w przyszłości przez Spółkę udziałów w SP2 nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki, wydanych Udziałowcowi w zamian za aport do Spółki jego udziałów w SP2.
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 25 września 2015 r. Znak: ILPB4/4510-1-307/15-4/ŁM, w której wskazano m.in., że (...) z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT wynika wprost, że za koszty (wydatki) poniesione przez Spółkę w celu nabycia Udziałów w Spółce Kapitałowej, w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Wspólnikom. Zatem w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia w przyszłości przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu takiego zbycia będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych. Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za aport do Spółki posiadanych przez nich Udziałów w Spółce Kapitałowej.

Reasumując, w oparciu o regulację art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, będzie nominalna wartość udziałów w kapitale Wnioskodawcy wydanych Udziałowcy w związku z transakcją wymiany udziałów. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu zbycia udziałów w spółce stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą należnego za sprzedawane udziały wynagrodzenia, a kosztami uzyskania przychodów z tego tytułu, ustalonymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcy w zamian za udziały w Spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, iż tut. Organ przyjął jako element opisu zdarzenia przyszłego, że opisana we wniosku transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d updop. Kwestia ta zatem nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.