1061-IPTPB3.4511.755.2016.4.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu 9 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością − jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na braki wniosku, Organ podatkowy, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 18 października 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.755.2016.1.MK (doręczonym w dniu 26 października 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 9 listopada 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 2 listopada 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”), jest wspólnikiem w spółce kapitałowej, tj. ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (NIP: ..., KRS: ..., dalej: „Spółka”).

Wspólnikiem Spółki jest również osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wspólnik”). Jednocześnie, na moment przeprowadzenia przedstawionych poniżej działań wspólnikiem Spółki będzie także ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (NIP: ..., KRS: ..., dalej: „Spółka kapitałowa”). Planowane jest, że jedynym wspólnikiem Spółki zostanie w przyszłości Spółka kapitałowa, w której Wnioskodawca i Wspólnik posiadają udziały. W celu osiągnięcia planowanego rezultatu, zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej w zamian za wniesienie aportem posiadanych przez Wnioskodawcę i Wspólnika udziałów w Spółce (przy czym ani Wnioskodawca, ani Wspólnik nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce). Na mocy powyższej uchwały Wnioskodawca i Wspólnik obejmą udziały w Spółce kapitałowej (w zamian za wniesiony aport w postaci udziałów Spółki).

Pakiet udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową na moment transakcji z Wnioskodawcą, tj. wniesienia aportem udziałów Spółki przez Wnioskodawcę, będzie powodował, że będzie już ona posiadała większość praw głosów w Spółce. Natomiast w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawcę w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów w Spółce, Spółka kapitałowa powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce. Zarówno Spółka kapitałowa, Spółka, Wspólnik, jak i Wnioskodawca będą podmiotami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z pisma, stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, że Wnioskodawca oraz drugi wspólnik Spółki na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie posiadają na podstawie tytułów własności po 50% udziałów Spółki. W chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne określenie jaki procent udziałów Spółki będzie posiadać Spółka kapitałowa na moment przeprowadzania przedstawionych we wniosku działań. Decyzja oraz przeprowadzenie niezbędnych czynności skutkujących wstąpieniem Spółki kapitałowej, jako wspólnika Spółki (poprzedzających transakcje opisane we wniosku), uzależniona będzie, bowiem m.in. od wyceny przedsiębiorstwa Spółki dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie możliwe jest jednak szacunkowe wskazanie, że na moment dokonania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej przez Wnioskodawcę, Spółka kapitałowa będzie już posiadała ok. 52,5%-57,5% udziałów w Spółce. Tym samym, w rezultacie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Spółka kapitałowa powiększy posiadane przez siebie udziały w Spółce do 100%. Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy wszystkie posiadane przez Niego udziały Spółki w ramach jednej transakcji. Wnioskodawca zakłada, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego ujętym we wniosku, w pierwszej kolejności drugi Wspólnik dokona wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej. Następnie dochowane zostaną niezbędne formalności prawne (takie jak m.in. objęcie tych udziałów przez Spółkę kapitałową, wpisanie jej do księgi udziałów Spółki itd.), a w wyniku tej transakcji, Spółka kapitałowa stanie się udziałowcem posiadającym bezwzględną większość praw głosów w Spółce oraz ponad 51% udziałów Spółki. Następnie dokonane zostanie wniesienie wkładu niepieniężnego na rzecz Spółki kapitałowej przez Wnioskodawcę. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego ujętym we wniosku, Wnioskodawca będzie wspólnikiem, który w drugiej kolejności dokona wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej. W efekcie transakcja ta powiększy jedynie liczbę posiadanych przez Spółkę kapitałową udziałów w Spółce. Innymi słowy, w efekcie transakcji z Wnioskodawcą Spółka kapitałowa stanie się 100% udziałowcem w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawcy w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Niego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawcy w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. „nieograniczony obowiązek podatkowy”).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są: kapitały pieniężne.

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Niemniej jednak, ustawodawca przewidział wyjątek dla powyższej zasady.

Stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

− do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Co istotne, zgodnie z art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny do tej spółki, co do zasady, powoduje powstanie po stronie wnoszącego przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji).

Jednocześnie, w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla otrzymującego udziały (akcje), w wyniku tej transakcji, przychód nie powstanie, pod warunkiem, że:

 1. spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje);
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej;
 4. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce;
 5. w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzone transakcje dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt 1 do 4).

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.1328) „(...) spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez pryzmat grupy wspólników, o ile transakcje wymiany udziałów, które doprowadziły do spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia, nastąpiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów w spółce, której udziały (akcje) są nabywane”.

Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawca wskazuje, że wniesienie posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do Spółki kapitałowej nastąpi po wniesieniu posiadanych przez Wspólnika udziałów Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku planowanej transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawca, Spółka kapitałowa, która wówczas będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce, oraz wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.:

 1. Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy udziały Spółki oraz w zamian za te udziały przekaże odpowiednio Wnioskodawcy własne udziały (przy czym Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki kapitałowej częściowej zapłaty w gotówce);
 2. podmioty biorące udział w planowanych transakcjach wymiany udziałów będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz
 3. wnoszone przez Wnioskodawcę udziały Spółki stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej;
 4. Spółka kapitałowa, posiadająca wówczas bezwzględną większość praw głosu w Spółce, (której udziały będą nabywane), zwiększy ilość udziałów w Spółce;
 5. w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów planowane transakcje wymiany udziałów dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie udziałów, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt 1-4).

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu udziałów Spółki do Spółki kapitałowej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na względzie treść art. 24 ust. 8a, 8b, 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odnosząc powyższe uzupełnione informacje w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego do opisanego przez Wnioskodawcę we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazuje, że wniesienie posiadanych przez Niego udziałów Spółki do Spółki kapitałowej spowoduje, poniżej opisane konsekwencje, tj.:

 1. Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy udziały Spółki oraz w zamian za te udziały przekaże odpowiednio na rzecz Wnioskodawcy własne udziały (przy czym Wnioskodawca podkreśla, że nie otrzyma od Spółki kapitałowej częściowej zapłaty w gotówce);
 2. podmioty biorące udział w planowanej transakcji „wymiany udziałów” będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. Wnioskodawca jako wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego, a wnoszone przez Niego udziały Spółki stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej;
 4. Spółka kapitałowa, posiadająca na moment tej transakcji bezwzględną większość praw głosu w Spółce, w rezultacie transakcji z Wnioskodawcą zwiększy liczbę udziałów w Spółce i stanie się 100% udziałowcem Spółki;
 5. dokonanie przez Wnioskodawcę wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej odbędzie się w ramach jednej transakcji aportu udziałów.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej, w powyższym kształcie, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów został zawarty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródłami przychodów są m.in. - zgodnie z pkt 7 tego przepisu - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce (w tym mającej osobowość prawną) albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże jak stanowi art. 24 ust. 8a ww. ustawy – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przepis ust. 8a stosuje się – myśl art. 24 ust. 8b ww. ustawy jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „Szczególne zasady ustalania dochodu”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny.

Innymi słowy, nie każde objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie opisaną w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wymianą udziałów. Z uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jest wspólnikiem w spółce kapitałowej, tj. ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Wspólnikiem Spółki jest również osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wspólnik”). Jednocześnie, na moment przeprowadzenia przedstawionych działań wspólnikiem Spółki będzie także ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka kapitałowa”). Planowane jest, że jedynym wspólnikiem Spółki zostanie w przyszłości Spółka kapitałowa, w której Wnioskodawca i Wspólnik posiadają udziały. W celu osiągnięcia planowanego rezultatu, zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej w zamian za wniesienie aportem posiadanych przez Wnioskodawcę i Wspólnika udziałów w Spółce (przy czym ani Wnioskodawca, ani Wspólnik nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce). Na mocy powyższej uchwały Wnioskodawca i Wspólnik obejmą udziały w Spółce kapitałowej (w zamian za wniesiony aport w postaci udziałów Spółki). Pakiet udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową na moment transakcji z Wnioskodawcą, tj. wniesienia aportem udziałów Spółki przez Wnioskodawcę, będzie powodował, że będzie już ona posiadała większość praw głosów w Spółce. Natomiast w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawcę w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów w Spółce, Spółka kapitałowa powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce. Zarówno Spółka kapitałowa, Spółka, Wspólnik jak i Wnioskodawca będą podmiotami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca oraz drugi wspólnik Spółki posiadają na podstawie tytułów własności po 50% udziałów Spółki. Decyzja oraz przeprowadzenie niezbędnych czynności skutkujących wstąpieniem Spółki kapitałowej, jako wspólnika Spółki (poprzedzających transakcje opisane we wniosku), uzależniona będzie, bowiem m.in. od wyceny przedsiębiorstwa Spółki dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na moment dokonania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej przez Wnioskodawcę, Spółka kapitałowa będzie już posiadała ok. 52,5%-57,5% udziałów w Spółce. Tym samym, Spółka kapitałowa powiększy posiadane przez siebie udziały w Spółce do 100%. Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy wszystkie posiadane przez Niego udziały Spółki w ramach jednej transakcji. Wnioskodawca zakłada, że w pierwszej kolejności drugi Wspólnik dokona wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej. W wyniku tej transakcji, Spółka kapitałowa stanie się udziałowcem posiadającym bezwzględną większość praw głosów w Spółce oraz ponad 51% udziałów Spółki. Następnie dokonane zostanie wniesienie wkładu niepieniężnego na rzecz Spółki kapitałowej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie wspólnikiem, który w drugiej kolejności dokona wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej. W efekcie transakcja ta powiększy jedynie liczbę posiadanych przez Spółkę kapitałową udziałów w Spółce. Innymi słowy, w efekcie transakcji z Wnioskodawcą Spółka kapitałowa stanie się 100% udziałowcem w Spółce.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe oraz w świetle przywołanych regulacji prawnych należy wskazać, że skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki, nabywająca je Spółka kapitałowa posiadająca bezwzględną większość praw głosu w Spółce, zwiększy ilość udziałów w tej spółce, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja ta będzie bowiem stanowiła dla Wnioskodawcy transakcję neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie art. 24 ust. 8a i 8c ww. ustawy, jako tzw. wymiana udziałów.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki.

Należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.