1061-IPTPB3.4511.725.2016.4.PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu 9 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością − jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na braki wniosku, Organ podatkowy, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 18 października 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.725.2016.1.PW (doręczonym w dniu 26 października 2016 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 9 listopada 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 2 listopada 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni będąca osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawczyni”), jest wspólnikiem w spółce kapitałowej, tj. ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (NIP: ..., KRS: ..., dalej: „Spółka”).

Wspólnikiem Spółki jest również osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wspólnik”). Jednocześnie, na moment przeprowadzenia przedstawionych poniżej działań, wspólnikiem Spółki będzie także ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (NIP: ..., KRS: ..., dalej: „Spółka kapitałowa”).

Planowane jest, że jedynym wspólnikiem Spółki zostanie w przyszłości Spółka kapitałowa, w której Wnioskodawczyni i Wspólnik posiadają udziały. W celu osiągnięcia planowanego rezultatu, zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej w zamian za wniesienie aportem posiadanych przez Wnioskodawczynię i Wspólnika udziałów w Spółce (przy czym ani Wnioskodawczyni, ani Wspólnik nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce). Na mocy powyższej uchwały Wnioskodawczyni i Wspólnik obejmą udziały w Spółce kapitałowej (w zamian za wniesiony aport w postaci udziałów Spółki).

Pakiet udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową na moment transakcji z Wnioskodawczynią, tj. wniesienia aportem udziałów Spółki przez Wnioskodawczynię do Spółki kapitałowej będzie powodował, że będzie już ona posiadała większość praw głosów w Spółce. Natomiast w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawczynię w postaci wszystkich posiadanych przez Nią udziałów w Spółce, Spółka kapitałowa powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce.

Zarówno Spółka kapitałowa, Spółka, Wspólnik, jak i Wnioskodawczyni będą podmiotami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, że Wnioskodawczyni oraz drugi wspólnik Spółki na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie posiadają na podstawie tytułów własności po 50% udziałów Spółki. W chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne określenie jaki procent udziałów Spółki będzie posiadać Spółka kapitałowa na moment przeprowadzania przedstawionych we wniosku działań. Decyzja oraz przeprowadzenie niezbędnych czynności skutkujących wstąpieniem Spółki kapitałowej, jako wspólnika Spółki (poprzedzających transakcje opisane we wniosku), uzależniona będzie, bowiem m.in. od wyceny przedsiębiorstwa Spółki dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie możliwe jest jednak szacunkowe wskazanie, że na moment dokonania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej przez Wnioskodawczynię, Spółka kapitałowa będzie już posiadała ok. 63% udziałów w Spółce. Tym samym, w rezultacie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Spółka kapitałowa powiększy posiadane przez siebie udziały w Spółce do 100%. Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawczyni wszystkie posiadane przez Nią udziały Spółki w ramach jednej transakcji. Wnioskodawczyni zakłada, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego ujętym we wniosku, w pierwszej kolejności drugi Wspólnik dokona wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej. Następnie dochowane zostaną niezbędne formalności prawne (takie jak m.in. objęcie tych udziałów przez Spółkę kapitałową, wpisanie jej do księgi udziałów Spółki itd.), a w wyniku tej transakcji, Spółka kapitałowa stanie się udziałowcem posiadającym bezwzględną większość praw głosów w Spółce oraz ok. 63% udziałów Spółki. Następnie dokonane zostanie wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej przez Wnioskodawczynię. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego ujętym we wniosku, Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem, który w drugiej kolejności dokona wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez niego udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej. W efekcie transakcja ta powiększy jedynie liczbę posiadanych przez Spółkę kapitałową udziałów w Spółce. Innymi słowy, w efekcie transakcji z Wnioskodawczynią Spółka kapitałowa stanie się 100% udziałowcem w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Nią wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. „nieograniczony obowiązek podatkowy”).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są: kapitały pieniężne.

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Niemniej jednak, ustawodawca przewidział wyjątek dla powyższej zasady.

Stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcie) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

− do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Co istotne, zgodnie z art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny do tej spółki, co do zasady, powoduje powstanie po stronie wnoszącego przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji).

Jednocześnie, w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla otrzymującego udziały (akcje), w wyniku tej transakcji, przychód nie powstanie, pod warunkiem, że:

 1. spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje);
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej;
 4. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce;
 5. w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzone transakcje dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt 1 do 4).

W tym miejscu Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.1328) „(...) spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez pryzmat grupy wspólników, o ile transakcje wymiany udziałów, które doprowadziły do spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia, nastąpiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów w spółce, której udziały (akcje) są nabywane”.

Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawczyni wskazuje, że wniesienie posiadanych przez Wnioskodawczynię udziałów w Spółce do Spółki kapitałowej nastąpi po wniesieniu posiadanych przez Wspólnika udziałów Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku planowanej transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawczyni, Spółka kapitałowa, która wówczas będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce oraz wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.:

 1. Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy udziały Spółki oraz w zamian za te udziały przekaże odpowiednio Wnioskodawczyni własne udziały (przy czym Wnioskodawczyni nie otrzyma od Spółki kapitałowej częściowej zapłaty w gotówce);
 2. podmioty biorące udział w planowanych transakcjach wymiany udziałów będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz
 3. wnoszone przez Wnioskodawczynię udziały Spółki stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej;
 4. Spółka kapitałowa, posiadająca wówczas bezwzględną większość praw głosu w Spółce, (której udziały będą nabywane), zwiększy ilość udziałów w Spółce;
 5. w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów planowane transakcje wymiany udziałów dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie udziałów, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt 1-4).

Podsumowując, w opinii Wnioskodawczyni, planowana transakcja aportu udziałów Spółki do Spółki kapitałowej nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na względzie treść art. 24 ust. 8a, 8b, 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odnosząc powyższe uzupełnione informacje w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego do opisanego przez Wnioskodawczynię we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni wskazuje, że wniesienie posiadanych przez Nią udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej spowoduje, poniżej opisane konsekwencje, tj.:

 1. Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawczyni udziały Spółki oraz w zamian za te udziały przekaże odpowiednio na rzecz Wnioskodawczyni własne udziały (przy czym Wnioskodawczyni podkreśla, że nie otrzyma od Spółki kapitałowej częściowej zapłaty w gotówce);
 2. podmioty biorące udział w planowanej transakcji „wymiany udziałów” będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. Wnioskodawczyni jako wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego, a wnoszone przez Nią udziały Spółki stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej;
 4. Spółka kapitałowa, posiadająca na moment tej transakcji bezwzględną większość praw głosu w Spółce, w rezultacie transakcji z Wnioskodawczynią zwiększy liczbę udziałów w Spółce i stanie się 100% udziałowcem Spółki;
 5. dokonanie przez Wnioskodawczynię wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez Nią udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej odbędzie się w ramach jednej transakcji aportu udziałów.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawczyni, planowana transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich posiadanych przez Nią udziałów Spółki na rzecz Spółki kapitałowej, w powyższym kształcie, nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Dodać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki.

Należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.