1061-IPTPB3.4511.693.2016.1.KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skutki podatkowe wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 10 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

... (PESEL ..., dalej: „Wnioskodawczyni”) jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że podlega Ona obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. „nieograniczony obowiązek podatkowy”).

Wnioskodawczyni jest jednym z komandytariuszy w spółce pod firmą: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w ... (NIP ..., KRS ..., dalej: „Spółka”).

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej ... (dalej: „Grupa Kapitałowa”).

Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej sprawił, że jej obecna struktura nie odpowiada już potrzebom i planom na kolejne lata.

W szczególności, w ramach Grupy Kapitałowej podjęta została decyzja o zmianie formy prawnej Spółki ze spółki komandytowej na polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec tego, Spółka zostanie przekształcona w trybie art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.; dalej: „KSH”) w polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą: ... sp. z o.o. z siedzibą w ... (dalej: „...”). Procedura przekształcenia Spółki w ... została już rozpoczęta, a przekształcenie planowane jest na dzień 1 września 2016 r. (termin ten uzależniony jest jednak od szybkości działania sądu rejestrowego, dlatego może ulec jeszcze zmianie).

W związku z przekształceniem Spółki w ..., Wnioskodawczyni otrzyma udziały w kapitale zakładowym ... (dalej: „Udziały Wnioskodawczyni w ...”).

Udziały Wnioskodawczyni w ... nie będą samodzielnie dawać bezwzględnej większości głosów w ....

Jednocześnie, w związku z dalszym rozwojem Grupy Kapitałowej i planowanym znaczącym zwiększeniem skali jej działalności, w tym również rozważanym zaangażowaniem Grupy Kapitałowej w nowe branże (niezwiązane z obecną działalnością podstawową Grupy Kapitałowej), planowane jest przeprowadzenie reorganizacji jej struktury.

Docelowa struktura Grupy Kapitałowej ma na celu jej dostosowanie do obecnej, długoterminowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej.

Reorganizacja ma polegać m.in. na zbudowaniu struktury holdingowej.

W pierwszej kolejności, planowane jest desygnowanie podmiotu, który pełnić będzie rolę holdingu (dalej: „Spółka Holdingowa”).

Istotą utworzenia Spółki Holdingowej będzie zarządzanie i kontrolowanie przez ten podmiot innych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio od niego zależnych.

Spółka Holdingowa ma być zatem formą kumulacji kapitału, której celem będzie budowanie silnej pozycji Grupy Kapitałowej na rynku (początkowo w ramach obecnej branży podstawowej i branż pokrewnych, a następnie również w innych obszarach gospodarki).

Funkcje i zadania, które zostaną powierzone Spółce Holdingowej to m.in.:

 1. sprawowanie bieżącego nadzoru właścicielskiego,
 2. finansowanie podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
 3. nadzorowanie i prowadzenie działań akwizycyjnych oraz inwestycyjnych.

Utworzenie struktury holdingowej jest naturalnym procesem rozwoju działalności Grupy Kapitałowej, ponieważ w podobnej strukturze holdingowej na rynku funkcjonują np. jej konkurenci.

W celu ograniczenia kosztów reorganizacji, zakładane jest, aby funkcje holdingowe (tj. rola Spółki Holdingowej) zostały powierzone spółce pod firmą: ... sp. z o.o. z siedzibą w ... (NIP ..., KRS ..., dalej: „...”).

Wobec powyższego, planowane jest, aby Wnioskodawczyni (po przekształceniu Spółki w ...) wniosła do Spółki Holdingowej (tj. ...) wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów Wnioskodawczyni w ....

W zamian za ten wkład niepieniężny (aport) Spółka Holdingowa (tj. ...) wyda Wnioskodawczyni udziały własne w swoim podwyższonym kapitale zakładowym (dalej: „Udziały Własne Spółki Holdingowej”).

Na moment wniesienia tego wkładu niepieniężnego (aportu), Spółka Holdingowa (tj. ...) będzie posiadać już pewną liczbę udziałów w ... (dalej: „Udziały Spółki Holdingowej w ...”).

Udziały Spółki Holdingowej w ... nie będą samodzielnie dawać bezwzględną większość głosów w ....

W efekcie jednak wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawczynię, Spółka Holdingowa (tj. ...) uzyska taką bezwzględną większość głosów w ..... Innymi słowy: Udziały Wnioskodawczyni w ... i Udziały Spółki Holdingowej w ... wspólnie (tj. po dokonanej transakcji) będą dawały bezwzględną większość głosów w ....

W związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Holdingowej (tj. ...) nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek dopłat w gotówce.

Powyższa transakcja zostanie przeprowadzona i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 31 grudnia 2016 r.

Spółka Holdingowa (tj. ...) i ... podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Na moment przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji, Spółka Holdingowa (tj. ...) i ... będą podmiotami istniejącymi i zarejestrowanymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza, że nie będą to spółki w organizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Udziałów Wnioskodawczyni w ... do Spółki Holdingowej (tj. ...), w wyniku której to transakcji Spółka Holdingowa (tj. ...) uzyska bezwzględną większość głosów w ..., po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Nią wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Udziałów Wnioskodawczyni w ... do Spółki Holdingowej (tj. ...), w wyniku której to transakcji Spółka Holdingowa (tj. ...) uzyska bezwzględną większość głosów w ..., po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez wzglądu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. „nieograniczony obowiązek podatkowy”).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są: kapitały pieniężne. Jednocześnie, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przez „spółkę” rozumie się natomiast m.in. spółkę kapitałową (art. 5a pkt 28 lit. a ww. ustawy), którą jest m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 4 § 1 pkt 2 KSH).

Niemniej jednak, ustawodawca przewidział wyjątek dla powyższej zasady. W myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca posiadającą bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce,

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Powyższa sytuacja to transakcja tzw. „wymiany udziałów”.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ww. ustawy, powyższe wyłączenie (przewidziane w ust. 8a) stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy, należy stwierdzić, że z transakcją wymiany udziałów mamy do czynienia, o ile spełnione są poniższe warunki:

 1. spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki, warunek spełniony, ponieważ: Spółka Holdingowa (tj. ...) nabędzie od wspólnika innej spółki (tj. Wnioskodawczyni) udziały tej innej spółki (tj. Udziały Wnioskodawczyni w ...),
 2. w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje), warunek spełniony, ponieważ: w zamian za udziały tej innej spółki (tj. Udziały Wnioskodawczyni w ...), Spółka Holdingowa (tj. ...) przekaże wspólnikowi (tj. Wnioskodawczyni) własne udziały (tj. Udziały Własne Spółki Holdingowej),
 3. w wyniku tego nabycia spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, albo spółka nabywająca posiadającą bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce, warunek spełniony, ponieważ: w wyniku opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji, Spółka Holdingowa (tj. ...) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (tj. ...),
 4. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, warunek spełniony, ponieważ: wszystkie podmioty biorące udział w transakcji (opisanej w zdarzeniu przyszłym) podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
 5. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, warunek spełniony, ponieważ: spółka nabywająca (tj. Spółka Holdingowa, a więc ...) oraz spółka, której udziały są nabywane (tj. ...) są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy, a więc są to spółki utworzone według prawa polskiego określane jako: „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 6. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej, warunek spełniony, ponieważ: wspólnik (tj. Wnioskodawczyni) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i wnoszone przez Nią udziały (tj. Udziały Wnioskodawczyni w ...) stanowią wkład niepieniężny (aport) przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej (tj. Spółki Holdingowej, a więc ...).

W konsekwencji powyższego, w ocenie Wnioskodawczyni, w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Nią wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Udziałów Wnioskodawczyni w ... do Spółki Holdingowej (tj. ...), w wyniku której to transakcji Spółka Holdingowa (tj. ...) uzyska bezwzględną większość głosów w ..., po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. Jedynie przykładowo wskazać można m.in.:

 1. interpretację indywidualną z dnia 14 czerwca 2016 r. (znak: ITPB4/4511-301/16/KW), w której Minister Finansów stwierdził, że: „biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy wskazać; że skoro na skutek wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki 1 nabywająca te udziały Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach opisana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a Ustawy PIT. Tym samym u Wnioskodawcy z tytułu planowanego objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółce 2) w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce 1 nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT”,
 2. interpretację indywidualną z dnia 13 czerwca 2016 r. (znak: ILPB2/4511-1-664/16-2/PS), w której Minister Finansów stwierdził, że: „w świetle powyższego – mając na uwadze fakt, że w wyniku transakcji wymiany udziałów Wnioskodawca, w zamian za udziały w SpZoo otrzyma udziały Spółki Kapitałowej, z kolei Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w SpZoo – stwierdzić należy, że po stronie Zainteresowanego nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Kapitałowej na gruncie Ustawy PIT”,
 3. interpretację indywidualną z dnia 9 maja 2016 r. (znak: IPPB2/4511-195/16-4/AK), w której Minister Finansów stwierdził, że: „w wyniku wymiany udziałów, Wnioskodawca obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki 2, a Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1, albo posiadając bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1 zwiększy liczbę akcji w Spółce 1. (...) Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieścić się będzie w zakresie zastosowania art. 24 ust. 8a w zw. z ust. 8b Ustawy PIT. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów został zawarty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródłami przychodów są m.in.  zgodnie z pkt 7 tego przepisu  kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce (w tym mającej osobowość prawną) albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże jak stanowi art. 24 ust. 8a ww. ustawy – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przepis ust. 8a stosuje się – myśl art. 24 ust. 8b ww. ustawy – jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Przy czym w załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym listę podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy, zakresem podmiotowym przy wymianie udziałów objęte zostały spółki utworzone według prawa polskiego, określone jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (poz. 29).

Z wniosku wynika, że zarówno Spółka ..., której udziały Wnioskodawczyni wniesie do Spółki ... (spółki nabywającej) będą spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, co oznacza, że omawiany warunek zostanie spełniony.

Przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „Szczególne zasady ustalania dochodu”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny.

Innymi słowy, nie każde objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie opisaną w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wymianą udziałów. Z uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty.

Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 8c ww. ustawy, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza dokonać wniesienia udziałów w Spółce ... do Spółki ..., a następnie otrzymać udziały Spółki .... Obie Spółki będą podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawczyni w związku z wniesieniem aportu (udziałów w Spółce ...) otrzyma od Spółki ... udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (w wyniku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów nie będą następować żadne rozliczenia pieniężne z tytułu przeprowadzenia tej transakcji). Na moment przeprowadzenia opisanej we wniosku transakcji obie Spółki będą podmiotami istniejącymi i zarejestrowanymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe – w świetle przywołanych regulacji prawnych – należy wskazać, że jeżeli w następstwie wniesienia przez Wnioskodawczynię do Spółki ... wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki ..., nabywająca je Spółka ... uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce ..., przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja ta będzie bowiem stanowiła dla Wnioskodawczyni transakcję neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie art. 24 ust. 8a i 8c ww. ustawy, jako tzw. wymiana udziałów.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.