0112-KDIL3-2.4011.14.2017.2.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 3 marca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 2 maja 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3, art. 14b § 4 oraz w art. 14f Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 5 kwietnia 2017 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.14.2017.1.JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłane w dniu 5 kwietnia 2017 r. zostało skutecznie doręczone w dniu 24 kwietnia 2017 r. Natomiast w dniu 2 maja 2017 r. wniosek został uzupełniony.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada on stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie posiadać udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością (spółka X).

Jednocześnie, Wnioskodawca rozważa możliwość wniesienia przedmiotowych udziałów jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej z siedzibą na Malcie.

W wyniku przedmiotowej transakcji, Wnioskodawca uzyska większość udziałów w spółce z siedzibą na Malcie.

Celem przedmiotowej transakcji jest zwiększenie wartości posiadanych udziałów poprzez włączenie spółki do międzynarodowej grupy kapitałowej. W konsekwencji spółka, której udziały będzie posiadać Wnioskodawca będzie miała możliwość dostępu do know-how spółki matki.

Dodatkowo, będzie mogła korzystać z logo spółki zagranicznej, uzyskiwać dodatkowe korzyści z udziału w grupie kapitałowej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

Spółka maltańska, nabywająca udziały w Spółce X nabędzie bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) będą nabywane.

Wymiana udziałów w przedmiotowej sprawie jest dokonywana, co wskazano we wniosku, jedynie w celach związanych z powiększeniem wartości posiadanych udziałów poprzez wzmocnienie sytuacji gospodarczej spółki.

Cele, postawione przedmiotowej wymianie udziałów, to przede wszystkim włączenie spółki do międzynarodowej grupy kapitałowej, co umożliwi jej dostęp do zasobów (przede wszystkim know-how) oraz międzynarodowe wykorzystanie statusu spółki maltańskiej. Ponadto spółka zyska możliwość korzystania z logo spółki zagranicznej, co wpłynie bezpośrednio pozytywnie na jej sytuację rynkową, dzięki udziałowi w międzynarodowej grupie kapitałowej.

Spółka, ani udziałowcy nie będą unikać ani uchylać się od opodatkowania ponieważ w związku z przedmiotową czynnością nie uzyskają bezpośrednio korzyści podatkowych. Korzyścią wskazanej czynności będzie brak opodatkowania wniesienia udziałów, przy czym nie jest to korzyść w porównaniu do stanu obecnego, a jedynie możliwość skorzystania ze szczególnych zasad opodatkowania czynności wniesienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość udziałów stanowiących wkład niepieniężny do spółki będzie zwolniona od podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość udziałów w spółce z siedzibą na Malcie nie będzie stanowić przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o pdof”), jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

‒ do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Powyższy przepis stosuje się jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

W analizowanej sytuacji, spółka maltańska nabędzie w zamian za udziały własne objęte przez Wnioskodawcę udziały w Spółce X. Obydwie spółki są wymienione w Załączniku nr 3 do ustawy - tj. spółka nabywająca udziały - pozycja nr 6, natomiast spółka X - pozycja nr 29.

W konsekwencji, spółka maltańska nabędzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce X.

Wnioskodawca jest i będzie podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, natomiast wnoszone udziały będą przeznaczone w całości lub w części na pokrycie kapitału zakładowego spółki maltańskiej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 19 ustawy o pdof, przepisu ust. 8a nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Natomiast, zgodnie z art. 24 ust. 20 ustawy o pdof, jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji, nie zachodzą przesłanki określone w powyższych przepisach. Transakcja jest typową transakcją, w której spółka chcąc działać w ramach struktury międzynarodowej, zostaje włączona do takiej struktury.

W konsekwencji, wspólnik (w tym przypadku Wnioskodawca) uzyskuje udziały w spółce zagranicznej, która z kolei staje się udziałowcem spółki polskiej. Spółka X po transakcji, będzie kontynuować działalność, zatem nie dojdzie do sprzedaży udziałów w Spółce X w bliskiej przyszłości.

Działalność Spółki X w Polsce będzie nadal opodatkowana w całości w Polsce. Sama operacja nie będzie zatem skutkować powstaniem korzyści podatkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, wniesienie udziałów w Spółce X przez Wnioskodawcę nie będzie powodować powstania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.