Wymiana udziałów | Interpretacje podatkowe

Wymiana udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiana udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do innej spółki kapitałowej.
Fragment:
(...) wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia udziałów Spółki 1 do Spółki 2. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z objęciem nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 2, na pokrycie których Wnioskodawca wniesie wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce 1, nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za prawidłowe. Należy jednak zauważyć, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów wymiany udziałów a więc zbadanie, czy istotnie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 24 ust. 19 i 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Wnioskodawca – w trakcie tych postępowań – będzie zobowiązany do wykazania, że wymiana udziałów została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.
2017
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 19 ustawy o pdof, przepisu ust. 8a nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Natomiast, zgodnie z art. 24 ust. 20 ustawy o pdof, jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji, nie zachodzą przesłanki określone w powyższych przepisach. Transakcja jest typową transakcją, w której spółka chcąc działać w ramach struktury międzynarodowej, zostaje włączona do takiej struktury. W konsekwencji, wspólnik (w tym przypadku Wnioskodawca) uzyskuje udziały w spółce zagranicznej, która z kolei staje się udziałowcem spółki polskiej. Spółka X po transakcji, będzie kontynuować działalność, zatem nie dojdzie do sprzedaży udziałów w Spółce X w bliskiej przyszłości. Działalność Spółki X w Polsce będzie nadal opodatkowana w całości w Polsce. Sama operacja nie będzie zatem skutkować powstaniem korzyści podatkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, wniesienie udziałów w Spółce X przez Wnioskodawcę nie będzie powodować powstania przychodu.
2017
7
cze

Istota:
W zakresie możliwości uznania wskazanej we wniosku transakcji za wymianę udziałów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako taką za niepowodującą powstania przychodu podatkowego
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym wymiana udziałów wypełnia warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego, zgodnie z tym przepisem, jej przeprowadzenie w opisanych wyżej okolicznościach nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki II. Jednocześnie, z tytułu wymiany udziałów Spółka II, na moment jej dokonania, nie rozpozna kosztów uzyskania przychodów, na co wskazuje art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przepis ten przesądza, że do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą (tu: Spółka II) na nabycie lub objęcie udziałów (tu: udziałów Spółki I); wydatki te, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydawanych wspólnikom spółki nabywanej stanowią jednak koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki nabywanej (tu: Spółki I) otrzymanych w wyniku wymiany udziałów. Podsumowując, w związku z wymianą udziałów Wnioskodawca (Spółka II) nie będzie rozpoznawać przychodów i kosztów podatkowych na moment opisywanej wymiany udziałów. Wobec powyższego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska.
2017
30
maj

Istota:
Skutki podatkowe wymiany udziałów.
Fragment:
Przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Innymi słowy, nie każde objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie opisaną w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wymianą udziałów. Z uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 8c ww. ustawy, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe wymiany udziałów.
Fragment:
Przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Innymi słowy, nie każde objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie opisaną w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wymianą udziałów. Z uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 8c ww. ustawy, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.
2017
18
maj

Istota:
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku planowanej transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawczyni, Spółka kapitałowa, która wówczas będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce oraz wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.: Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy udziały Spółki oraz w zamian za te udziały przekaże odpowiednio Wnioskodawczyni własne udziały (przy czym Wnioskodawczyni nie otrzyma od Spółki kapitałowej częściowej zapłaty w gotówce); podmioty biorące udział w planowanych transakcjach wymiany udziałów będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz wnoszone przez Wnioskodawczynię udziały Spółki stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej; Spółka kapitałowa, posiadająca wówczas bezwzględną większość praw głosu w Spółce, (której udziały będą nabywane), zwiększy ilość udziałów w Spółce; w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów planowane transakcje wymiany udziałów dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie udziałów, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt 1-4).
2017
18
maj

Istota:
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa posiadająca już na moment tej transakcji bezwzględną większość głosów w Spółce – powiększy liczbę posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku planowanej transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawczyni, Spółka kapitałowa, która wówczas będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce oraz wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.: Spółka kapitałowa nabędzie od Wnioskodawcy udziały Spółki oraz w zamian za te udziały przekaże odpowiednio Wnioskodawczyni własne udziały (przy czym Wnioskodawczyni nie otrzyma od Spółki kapitałowej częściowej zapłaty w gotówce); podmioty biorące udział w planowanych transakcjach wymiany udziałów będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz wnoszone przez Wnioskodawczynię udziały Spółki stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej; Spółka kapitałowa, posiadająca wówczas bezwzględną większość praw głosu w Spółce, (której udziały będą nabywane), zwiększy ilość udziałów w Spółce; w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów planowane transakcje wymiany udziałów dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie udziałów, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt 1-4).
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów
Fragment:
(...) wymiany udziałów. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-855/14/PC przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: „ w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów, w dacie sprzedaży, Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B w wysokości równowartości nominalnej wartości własnych udziałów wydanych w ramach operacji wymiany udziałów. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2015r., sygn. IBPBI IBPBI/2/423-1297/14/AP stwierdził, że: „ w przypadku sprzedaży udziałów Spółki M i Spółki X, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych udziałowcowi w zamian za otrzymane udziały. Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w formie wymiany udziałów jest prawidłowe. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
Fragment:
(...) wymiany udziałów. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-855/14/PC przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: „ w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów, w dacie sprzedaży, Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B w wysokości równowartości nominalnej wartości własnych udziałów wydanych w ramach operacji wymiany udziałów. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2015r., sygn. IBPBI IBPBI/2/423-1297/14/AP stwierdził, że: „ w przypadku sprzedaży udziałów Spółki M i Spółki X, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych udziałowcowi w zamian za otrzymane udziały. Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w formie wymiany udziałów jest prawidłowe. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
Fragment:
(...) wymiany udziałów. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-855/14/PC przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: „ w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów, w dacie sprzedaży, Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B w wysokości równowartości nominalnej wartości własnych udziałów wydanych w ramach operacji wymiany udziałów. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2015r., sygn. IBPBI IBPBI/2/423-1297/14/AP stwierdził, że: „ w przypadku sprzedaży udziałów Spółki M i Spółki X, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych udziałowcowi w zamian za otrzymane udziały. Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w formie wymiany udziałów jest prawidłowe. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
11
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.