Wymiana udziałów | Interpretacje podatkowe

Wymiana udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiana udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
Fragment:
(...) osiągnięcia (wymiana udziałów). Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: (...)
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
Fragment:
(...) osiągnięcia (wymiana udziałów). Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: (...)
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
Fragment:
(...) osiągnięcia (wymiana udziałów). Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: (...)
2017
18
lut

Istota:
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawcy w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „ Szczególne zasady ustalania dochodu ”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Innymi słowy, nie każde objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie opisaną w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wymianą udziałów. Z uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 8c ww. ustawy, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.
2017
11
sty

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, polegającym na otrzymaniu udziałów w NE i w VN w zamian za wydanie swoich akcji Udziałowcowi NE i Udziałowcowi VN w ramach transakcji wymiany udziałów 1 i transakcji wymiany udziałów 2, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Ponadto, w wyniku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów nie będą następować żadne rozliczenia pieniężne z tytułu przeprowadzenia tej transakcji. W związku z powyższym Wnioskodawca nabędzie udziały w NE i udziały w VN w drodze transakcji wymiany udziałów (dalej odpowiednio: wymiana udziałów dot. NE - „ wymiana udziałów 1 ” oraz wymiana udziałów dot. VN - „ wymiana udziałów 2 ”), w ramach których Wnioskodawca, jako spółka nabywająca otrzyma 100% udziałów w NE i 100% udziałów w VN, które dadzą Wnioskodawcy bezwzględną większość prawa głosu w NE i w VN. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, polegającym na otrzymaniu udziałów w NE i w VN w zamian za wydanie swoich akcji Udziałowcowi NE i Udziałowcowi VN w ramach transakcji wymiany udziałów 1 i transakcji wymiany udziałów 2, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, transakcje przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym spełniają przesłanki uznania za transakcje wymiany udziałów zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP i w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o PDOP z tytułu dokonania opisanych transakcji.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz innego podmiotu udziałów Spółki
Fragment:
Jak wynika z powyższego, przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zatem wprowadzony przez ustawodawcę do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby uściślić, nieuregulowany wcześniej dostatecznie precyzyjnie, sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów w zamian za udziały własne. W świetle powyższej wykładni autentycznej, nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że kosztem poniesionym w celu nabycia udziałów przez Wnioskodawcę w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów własnych wydanych udziałowcom przez Wnioskodawcę oraz, że wydatek ten będzie mógł zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki nabytych przez Wnioskodawcę w drodze wymiany udziałów. Powyżej przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 stycznia 2014 r., Znak: ILPB3/423-475/13-2/PR wskazał, że: z przepisu art. 12 ust. 4d wskazanej ustawy wynika, że wyłączeniu z przychodów podlega nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w ramach transakcji wymiany udziałów (akcji), przy spełnieniu przesłanek opisanych w tym przepisie. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e opodatkowanie ww. dochodu zostało przez ustawodawcę odroczone do momentu dalszego zbycia udziałów (akcji) nabytych w wyniku wymiany - wtedy powstanie dopiero przychód, a koszty zostaną określone w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki (...).
2016
15
gru

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów 1 i transakcja wymiany udziałów 2 polegająca na nabyciu przez Wnioskodawcę udziałów NE i VN, a następnie wydaniu akcji własnych udziałowcowi NE i udziałowcowi VN nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wymiany udziałów 1 oraz wymiany udziałów 2, w których uczestniczyć będzie Spółka oraz udziałowcy spółek NE oraz VN, wskazane powyżej warunki wyłączające z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przedmiotową transakcję wymiany udziałów zostaną spełnione, w szczególności: Spółka nabędzie od udziałowców spółek NE i VN udziały Spółek zależnych (tj. spółki NE oraz spółki VN) oraz w zamian za te udziały przekaże udziałowcom tych spółek własne akcje; w wyniku transakcji wymiany udziałów 1 oraz wymiany udziałów 2, Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółkach NE i VN, których udziały nabędzie. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wymiana udziałów 1 pomiędzy Spółką oraz udziałowcem spółki NE, jak również wymiana udziałów 2 pomiędzy Spółką a udziałowcem spółki VN, w wyniku których Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w spółkach zależnych NE i VN, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, opisane we wniosku czynności cywilnoprawne, tj. wymiana udziałów 1 oraz wymiana udziałów 2 nie będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2016
15
gru

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółki do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) wymiany udziałów nie będą następować żadne rozliczenia pieniężne z tytułu przeprowadzenia tej transakcji). W uzupełnieniu wniosku z 5 września 2016 r. (wpływ do Biura – 6 września 2016 r.) Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego podając nazwę oraz planowany adres siedziby Spółki, którą Wnioskodawca planuje utworzyć i wskazując, że na chwilę obecną prowadzone są rozmowy na temat zawiązania spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółki do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w treści uzupełnienia wniosku z 5 września 2016 r., w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółki do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swe stanowisko Wnioskodawca wskazał, że ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie wymiany udziałów
Fragment:
Uzasadniając to stanowisko, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że transakcja wymiany udziałów jest jedną z operacji, do których odnosi się Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 2 lit. e tej Dyrektywy, „ wymiana udziałów ” oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych. W myśl pkt 5 preambuły ww. Dyrektywy wspólny system podatkowy powinien zapobiegać nakładaniu podatku w związku z łączeniem, podziałami, podziałami przez wydzielenie, wnoszeniem aktywów lub wymianą udziałów, chroniąc jednocześnie interesy finansowe państwa członkowskiego właściwego dla spółki przekazującej lub nabywanej. Zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania
Fragment:
W związku z powyższą transakcją wymiany udziałów nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy Spółką II, a udziałowcami wnoszącymi do niej wkład niepieniężny (aport). Wnioskodawca wskazuje, że: podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka II i Spółka oraz udziałowcy są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; w wyniku dokonanej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce; w wyniku dokonanej transakcji Spółka II wyda udziałowcom własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (w wyniku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów nie będą następować żadne rozliczenia pieniężne z tytułu przeprowadzenia tej transakcji). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu Udziałów do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II, wypełnia warunki wymiany udziałów i nie będzie powodować powstania przychodu na gruncie podatku (...)
2016
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.