IPPB2/415-563/11-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązki spółki jako płatnika podatku dochodowego związanych z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę, objętych w ramach transakcji wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2011 r. (data wpływu 11.07.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków spółki jako płatnika podatku dochodowego związanych z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę, objętych w ramach transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków spółki jako płatnika podatku dochodowego związanych z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę, objętych w ramach transakcji wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów).

W związku z reorganizacją działalności inwestycyjnej, Wnioskodawca rozważa utworzenie wraz z innymi osobami fizycznym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce („Spółka”).

Wszystkie udziały/akcje Wnioskodawcy w Spółce zostaną objęte w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a UPDOF. Wnioskodawca przewiduje także, że w ramach transakcji wymiany udziałów może objąć udziały/akcje po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej (czyli z tzw. agio).

Niewykluczone, że w przyszłości może dojść do umorzenia udziałów/akcji w Spółce należących do Wnioskodawcy w drodze zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia, jak również bez zbywania udziałów/akcji na rzecz Spółki, a więc w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego. Wynagrodzenie za umorzone udziały/akcje może zostać wypłacone Wnioskodawcy z tzw. czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jak i z zastosowaniem obu tych form łącznie. Możliwe jest także obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich udziałów/akcji. Wówczas kwota o jaką obniżony zostanie kapitał zakładowy i nominalna wartość udziałów/akcji zostanie zwrócona Wnioskodawcy w gotówce, proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w Spółce.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2011 r. do przepisów UPDOF regulacji dotyczących wymiany udziałów, Wnioskodawca jako osoba planująca utworzenie Spółki wnosi o potwierdzenie zasad opodatkowania po 1 stycznia 2011 r. przychodów (dochodów) z tytułu umorzenia oraz obniżenia wartości nominalnej udziałów/akcji objętych w ramach takiej wymiany oraz związanych z tym obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odnośnie danych identyfikacyjnych Spółki, Wnioskodawca wskazuje, że obecnie planowana firma Spółki to B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (albo Spółka akcyjna). Spółka może też używać skrótu formy „B.” Sp. z o.o. (albo S.A.) lub „B.” Spółka z o.o. (albo S.A.) oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Najprawdopodobniej siedzibą Spółki holdingowej będzie W.. Obecnie nie jest jeszcze znany dokładny adres siedziby. Powyższe dane indentyfikacyjne Spółki holdingowej nie mają charakteru ostatecznego i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac przygotowawczych dotyczących utworzenia tej Spółki.

Odnośnie prac przygotowawczych związanych z utworzeniem planowanej Spółki, Wnioskodawca wskazuje, że na obecnym etapie sporządzono projekt umowy Spółki, który może podlegać dalszym modyfikacjom. Przygotowano również projekt umów rozporządzających dotyczących przeniesienia udziałów/akcji należących do Wnioskodawcy i innych Udziałowców na Spółkę w ramach transakcji tzw. wymiany udziałów. Został sporządzony projekt wyceny udziałów Wnioskodawcy i innych Udziałowców w jednej ze spółek, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach procedury wymiany udziałów. Wspólnicy planują finalizację prac przygotowawczych, zawarcie mowy Spółki i rejestrację Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2011 r. Niewykluczone jednak, że Spółka nie zostanie zawiązana w ogóle, w szczególności, w przypadku zmiany okoliczności dotyczących jej przyszłej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka pełni obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do dochodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów/akcji objętych w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a UPDOF, na rzecz Spółki w celu umorzenia, w związku z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 38c UPDOF...
  2. Czy w przypadku automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów/akcji oraz obniżenia wartości nominalnej udziałów/akcji w Spółce, objętych w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a UPDOF, dochód Wnioskodawcy winien zostać ustalony przez Spółkę jako płatnika zgodnie z art. 24 ust. 5d UPDOF...
  3. Czy w przypadku objęcia w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a UPDOF, udziałów lub akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej (czyli z tzw. agio), poniesiony przez Wnioskodawcę koszt w części dotyczącej nadwyżki ponad wartość nominalną nabytych udziałów/akcji nie będzie obniżał dochodu Wnioskodawcy do opodatkowania...

Przedmiotowa interpretacja wydana została w zakresie pytania Nr 1. Wniosek w zakresie pytania Nr 2 i 3 został rozstrzygnięty w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na wstępie Wnioskodawca wskazuje, że na mocy odesłania zawartego w art. 14n § 1 pkt 1 OP, przepisy OP przewidujące zasady ochrony podatnika (tj. art. 14k i 14m OP), który uzyskał indywidualną interpretację podatkową stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki. Wnioskodawcy zatem, jako podmiotowi planującemu utworzenie nowej Spółki przysługuje prawo do wystąpienia do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej zastosowanie przepisów podatkowych w zakresie dotyczącym działalności tej Spółki, tj. wykonywania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka, która zastosuje się do wydanej interpretacji indywidualnej będzie zatem korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach art. 14k i 14m OP.

W odniesieniu do zadanych pytań Wnioskodawca wskazuje, co następuje:

Ad. 1.

  1. Zdaniem Wnioskodawcy przy ustalaniu dochodu z tytułu zbycia na rzecz Spółki udziałów/akcji objętych w kapitale Spółki w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a UPDOF, w celu ich umorzenia na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku, ponieważ zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38c UPDOF.
  2. Zgodnie z obowiązującym do końca 2010 r. przepisem art. 24 ust. 5 pkt 2 UPDOF przychód (dochód) z odpłatnego zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) stanowił przychód (dochód) z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji, ustalenie podstawy opodatkowania z tego tytułu następowało przy zastosowaniu art. 24 ust. 5d UPDOF, a spółka, która nabywała udziały od wspólnika celem ich umorzenia pełniła funkcję płatnika podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 UPDOF. W myśl tego przepisu, dochodem z umorzenia udziałów/akcji była nadwyżka otrzymanego przychodu nad kosztami jego uzyskania, ustalanymi (w zależności od sposobu nabycia/objęcia umarzanych udziałów/akcji) albo na art. 23 ust. 1 pkt 38, albo na podstawie art. 22 ust. 1f UPDOF
  3. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na mocy art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne („Nowelizacja”) przepis art. 24 ust. 5 pkt 2 UPDOF został uchylony. Tym samym, zmianie uległa kwalifikacja i sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia. Mianowicie, z początkiem 2011 r. dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów/akcji traktowany jest tak jak dochód z ich odpłatnego zbycia.

Powyższy wniosek wynika również z treści uzasadnienia do Nowelizacji (Druk 3366), w części odnoszącej się do wykreślenia z art. 24 ust. 5 UPDOF punktu 2. Zgodnie z uzasadnieniem: „(...) Rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie powyżej opisanych problemów jest rezygnacja z omawianego przepisu, a tym samym z uznania, iż dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest dochodem z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej i przyjęcie, iż dochód ten jest dochodem ze zbycia udziałów (akcji). Dochód ten, tak jak w przypadku pozostałych dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów byłby ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym rozliczanym w zeznaniu rocznym PIT-38 (...)”.

  1. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje także nowy przepis art. 23 ust. 1 pkt 38c UPDOF regulujący zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w razie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) otrzymanych w ramach transakcji wymiany udziałów. Zgodnie z tym przepisem, wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie udziałów/akcji przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wydatki te stanowią jednak koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów/akcji spółki nabywającej, ustalony zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 38 i art. 22 ust. 1f UPDOF (w zależności od sposobu nabycia/objęcia udziałów wnoszonych do kapitału zakładowego Spółki w drodze wymiany udziałów).
  2. Skoro na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego zbycie udziałów/akcji na rzecz spółki w celu umorzenia stanowi ich odpłatne zbycie, do ustalania dochodu Wnioskodawcy z takiej transakcji w związku ze zbywaniem na rzecz Spółki w celu umorzenia udziałów objętych w ramach transakcji wymiany udziałów, zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38c UPDOF. W konsekwencji w zależności od sposobu nabycia/objęcia przez Wnioskodawcę udziałów przekazanych Spółce w drodze wymiany udziałów, wydatki poniesione na te udziały stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia, w tym zbycia celem umorzenia otrzymanych udziałów Spółki, który powinien zostać ustalony samodzielnie przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38c lub art. 22 ust. 1f pkt 1 UPDOF, bez pośrednictwa Spółki jako płatnika.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.