Wymiana (towarów) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiana (towarów). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
lip

Istota:

Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z nieodpłatnym nabyciem akcji nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia tych akcji. Oznacza to, że w niniejszej sprawie przychód podlegający opodatkowaniu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia omawianych akcji, ponieważ w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione ustawowe kryteria określone w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji.

Fragment:

Motywacyjny plan wynagradzania został wprowadzony w drodze uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W uchwale tej nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy wyraża również zgodę na przekazanie akcji osobom uprawnionym do ich otrzymania w ramach motywacyjnego programu wynagradzania. W opinii Wnioskodawcy powyższa uchwała określa beneficjentów świadczenia - osoby uprawnione do nabycia akcji. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy spełnione są ustawowe kryteria warunkujące zastosowanie zwolnienia od podatku określonego w art. 24 ust. 11 ustawy PIT. W konsekwencji przychód, który potencjalnie mógłby powstać w okresie poprzedzającym finalne zbycie akcji nie powinien podlegać opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie braku powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie nieodpłatnego nabycia akcji; prawidłowe w pozostałym zakresie. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
24
lis

Istota:

Obowiązki spółki jako płatnika podatku dochodowego związanych z umorzeniem dobrowolnym udziałów/akcji w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę, objętych w ramach transakcji wymiany udziałów.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy: Na wstępie Wnioskodawca wskazuje, że na mocy odesłania zawartego w art. 14n § 1 pkt 1 OP, przepisy OP przewidujące zasady ochrony podatnika (tj. art. 14k i 14m OP), który uzyskał indywidualną interpretację podatkową stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki. Wnioskodawcy zatem, jako podmiotowi planującemu utworzenie nowej Spółki przysługuje prawo do wystąpienia do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej zastosowanie przepisów podatkowych w zakresie dotyczącym działalności tej Spółki, tj. wykonywania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka, która zastosuje się do wydanej interpretacji indywidualnej będzie zatem korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach art. 14k i 14m OP. W odniesieniu do zadanych pytań Wnioskodawca wskazuje, co następuje: Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy przy ustalaniu dochodu z tytułu zbycia na rzecz Spółki udziałów/akcji objętych w kapitale Spółki w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a UPDOF, w celu ich umorzenia na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku, ponieważ zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38c UPDOF.

2011
1
paź

Istota:

Prawidłowość przechowywania otrzymanych faktur elektronicznych

Fragment:

Z dniem 1 stycznia 2011r. nastąpiła nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.). Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 244, poz. 1627) uchylono ust. 2 § 19 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. Zatem, od dnia 1 stycznia 2011r. dopuszczono wystawianie faktur bez oznaczenia ich wyrazami „ oryginał ” i „ kopia ”. Jednocześnie § 21 powołanego rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r. otrzymał brzmienie: Podatnicy są obowiązani przechowywać faktury oraz faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, (...)

2011
1
paź

Istota:

Prawidłowość przechowywania otrzymanych faktur elektronicznych

Fragment:

Z dniem 1 stycznia 2011r. nastąpiła nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.). Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 244, poz. 1627) uchylono ust. 2 § 19 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. Zatem, od dnia 1 stycznia 2011r. dopuszczono wystawianie faktur bez oznaczenia ich wyrazami „ oryginał ” i „ kopia ”. Jednocześnie § 21 powołanego rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r. otrzymał brzmienie: Podatnicy są obowiązani przechowywać faktury oraz faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, łatwe ich odszukanie, organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej umożliwiający tym organom również przetwarzanie danych w nich zawartych.

2011
1
maj

Istota:

Agio w spółce G Sp. z o.o. powstałe w wyniku wymiany udziałów nie stanowi przychodu tej spółki

Fragment:

U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, ze zm.), udziały oraz akcje nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej. A contrario, dopuszczalne jest obejmowanie udziałów oraz akcji powyżej ich wartości nominalnej. W takiej sytuacji spółka otrzymuje dodatkową wartość (nadwyżkę), zwaną agio. Kwota agio jest przekazywana przez wspólników lub akcjonariuszy na rzecz spółki w momencie obejmowania przez nich udziałów lub akcji za cenę wyższą niż wartość nominalna. Na podstawie art. 154 § 3 i art. 396 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli udziały lub akcje są obejmowane po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, nadwyżkę (agio) przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (akcyjnego). Oznacza to, iż zarówno wkłady pieniężne jak i niepieniężne wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego (akcyjnego) nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, ora w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

2011
1
mar

Istota:

1) Czy Spółka jest zobowiązana do naliczania VAT od otrzymanych od X Ltd. kwot stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z promocją i reklamą X Ltd w Polsce?
2)Czy Spółka jest zobowiązana do naliczania VAT od otrzymanej od X Ltd. kwoty z tytułu zwrotu kosztów wymiany posiadanych przez klientów starych produktów X Ltd. na nowe wersje?
3) Czy Spółka jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT od kwoty otrzymanej od X Ltd. z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych produktów na nowe?
4) Czy Spółka jest zobowiązana do naliczenia VAT od otrzymanej od X Ltd. kwoty z tytułu pokrycia kosztów różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu transakcji nabycia towarów od X Ltd.?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku gdy usługi, o których mowa z art.4, są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Stosownie do postanowień ust. 4 pkt 2 cytowanego artykułu, powyższe przepisy stosuje się m.in. do usług reklamy. Słownik języka polskiego PWN określa pojęcie reklamy jako zespół środków stosowanych w celu zainteresowania i zachęcenia do zakupu określonych towarów lub usług, zwrócenia uwagi na danego producenta lub placówkę handlową. Uwzględniając powyższą definicję, należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki wyrażonym w piśmie, iż czynności wykonywane przez podatnika na rzecz X Ltd. spełniają kryteria uznania ich za usługi reklamowe w rozumieniu art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. Zatem miejscem świadczenia (opodatkowania) tych usług będzie Szwajcaria. Ad. 3 Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
lut

Istota:

(...)wniosek ZUHP (...) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, tj. opodatkowania podatkiem od towarów i usług: czynności wymiany ciągnika, dostawy ciągnika zwróconego przez nabywcę oraz prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu nowego ciągnika.

Fragment:

Zgodnie z przepisem art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zasadą jest że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie dostawa towarów pod tytułem odpłatnym, a zatem kiedy jest ona realizowana pod tytułem nieodpłatnym – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wydanie towaru w ramach reklamacji nie ma charakteru odpłatnej dostawy, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wymiana, na skutek reklamacji ciągnika wadliwego na ciągnik pozbawiony wad, stanowi w swej istocie realizację (dalszy ciąg) sprzedaży dokonanej w 1997 r., a zatem zakup przez Spółkę nowego ciągnika do celów reklamacji pozostaje w związku z pierwotną czynnością sprzedaży tj. czynnością opodatkowaną. Zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi , o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz 124.

2011
1
sty

Istota:

Czy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Na podstawie zapisu art. 13 ust 1 cyt. ustawy, wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy, tj. przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, czynność opisana we wniosku nie stanowi dla Spółki wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę.

2011
1
sty

Istota:

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego na granicy z tytułu importu nowego sprzętu medycznego który został, w ramach wymiany gwarancyjnej, przekazany w miejsce wadliwego.
Podatnik jako wyłączny przedstawiciel firmy zagranicznej pośredniczył w sprzedaży sprzętu medycznego i otrzymał z tego tytułu prowizję.
Jeden z punktów umowy zawartej pomiędzy zagranicznym sprzedawcą (którego podatnik był jedynym przedstawicielem w Polsce) a nabywcą, zobowiązywał podatnika (pośrednika) do wymiany sprzętu na nowy w przypadku powtórzenia się 3 napraw tego samego elementu. Podatnik przyjął na siebie obowiązki gwaranta w okresie 24 miesięcy (wystawił w tym zakresie kartę gwarancyjną).

Fragment:

(...) ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) z tytułu importu towaru. Ponadto skoro niesprawny sprzęt otrzymany przez podatnika, został naprawionyi sprzedany innemu nabywcy (od tej sprzedaży naliczono podatek od towarów i usług) okoliczność powyższa w sposób pośredni powoduje także wystąpienie związku dokonanego importu ze sprzedażą opodatkowaną.