IPPP2/4512-257/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku przechowywania kasy rejestrującej wraz z modułem lub samego modułu po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i wykreśleniu przez naczelnika urzędu skarbowego tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.
IPPP2/4512-257/15-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. pamięć kasy rejestrującej
 2. wymiana pamięci kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku przechowywania kasy rejestrującej wraz z modułem lub samego modułu po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i wykreśleniu przez naczelnika urzędu skarbowego tej kasy z rejestru urządzeń kasowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku przechowywania kasy rejestrującej wraz z modułem lub samego modułu po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i wykreśleniu przez naczelnika urzędu skarbowego tej kasy z rejestru urządzeń kasowych .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego, przede wszystkim na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedaż taka dokumentowana jest za pomocą faktury VAT. Nie mniej jednak zdarzają się sytuacje, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka zobligowana jest do udokumentowania tej transakcji za pomocą kasy rejestrującej.

W związku ze skalą prowadzonej działalności, Wnioskodawca wykorzystuje wiele kas rejestrujących. W przypadku zapełnienia się modułu fiskalnego kasy, Wnioskodawca w niektórych przypadkach nie wymienia modułu fiskalnego ale wycofuje kasę rejestrującą z dalszego użytkowania.

Po wycofaniu kasy z eksploatacji zgodnie z zapisem § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (dalej: Rozporządzenie), Wnioskodawca:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół, w którym jest m.in. zamieszczona adnotacja o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy. Sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu.

Obecnie Wnioskodawca planuje fizyczną likwidację kas rejestrujących (wraz z modułem), które zostały wykreślone z ewidencji urzędu skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej kasy rejestrujące wraz z modułem (po otrzymaniu decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wykreśleniu kasy ewidencji urzędu) można przekazać do fizycznej likwidacji ...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym nie wystąpi obowiązek przechowywania pamięci fiskalnej utylizowanych kas rejestrujących ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Z obowiązujących przepisów, zarówno ustawy o VAT jak i Rozporządzenia, w przypadku zaprzestania ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, oczywiście pod warunkiem wcześniejszego zakończenia pracy w trybie fiskalnym zgodnie z powołaną powyżej procedurą nie wynika zakaz utylizacji przedmiotowej kasy rejestrującej.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warunki stosowania kas rejestrujących przez podatników określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

Na podstawie § 15 Rozporządzenia zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy (zgodnie z § 16 Rozporządzenia) wymaga między innymi dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia (a mianowicie sporządzenia protokołu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej).

Jak zostało przedstawione przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, po zaprzestaniu użytkowania kasy rejestrującej, dokonywany jest odczyt zawartości modułu fiskalnego kasy przez serwisanta, który zamyka tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym. Odczyt ten dokonywany jest w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół. Tak sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu. Innymi słowy, Wnioskodawca dopełnia wszelkich wymogów formalnych przewidzianych w rozporządzeniu, dotyczących zakończenia użytkowania kasy fiskalnej.

Reasumując, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawne Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sytuacji gdy zaprzestał używać kasy, po dokonaniu z udziałem pracownika urzędu skarbowego czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy oraz sporządzeniu na tę okoliczność protokołu, a tym samym kończąc pracę kasy w trybie fiskalnym (decyzją urzędu skarbowego o wyrejestrowaniu kasy z ewidencji) możliwa jest fizyczna likwidacja kasy rejestrującej.

Stanowisko takie znajduje swoje potwierdzenie między innymi w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2009 roku o sygn. IPPP2/443-674/08-4/AZ.

Ad 2.

W ocenie Wnioskodawcy żadne przepisy prawa podatkowego (ani ustawy o VAT, ani Rozporządzenia) nie przewidują obowiązku przechowywania modułu fiskalnego po zakończeniu pracy w trybie fiskalnym zgodnie z procedurą określoną w § 15 Rozporządzenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym nie ma obowiązku przechowywania pamięci fiskalnej utylizowanej kasy rejestrującej.

Dodatkowo Wnioskodawca chciałby wskazać, że przedmiotowy stan faktyczny był podstawą do wydania na rzecz Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 roku o sygn. IPPP2/443-781/10-4/JW, potwierdzającej zaprezentowane stanowisko. Niemniej podstawą do wydania poprzedniej interpretacji był nieobowiązujący już stan prawny, dlatego z ostrożności Wnioskodawca postanowił ponownie wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 7a pkt 1 ustawy, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).

Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Natomiast w myśl § 2 pkt 11 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej rozumie się urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ust. 2 ww. § 15 rozporządzenia, odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Stosownie do § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

 1. dokonuje fiskalizacji kasy;
 2. składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Na podstawie wyżej wymienionego w § 15 ust. 2 rozporządzenia protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci, Naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego, przede wszystkim na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Sprzedaż taka dokumentowana jest za pomocą faktur VAT. Jednakże Wnioskodawca dokonuje również sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które to transakcje Spółka zobowiązana jest zaewidencjonować na kasie rejestrującej.

W związku ze skalą prowadzonej działalności, Wnioskodawca wykorzystuje wiele kas rejestrujących. W przypadku zapełnienia się modułu fiskalnego kasy, Wnioskodawca w niektórych przypadkach nie wymienia modułu fiskalnego ale wycofuje kasę rejestrującą z dalszego użytkowania.

Po wycofaniu kasy z eksploatacji zgodnie z zapisem § 15 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących Wnioskodawca:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół, w którym jest m.in. zamieszczona adnotacja o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy.

Sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu.

Obecnie Wnioskodawca planuje fizyczną likwidację kas rejestrujących (wraz z modułem), które zostały wykreślone z ewidencji urzędu skarbowego.

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest czy ma obowiązek przechowywać kasy fiskalne wraz z modułem lub sam moduł w sytuacji gdy został dokonany odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy i naczelnik właściwego urzędu skarbowego wykreślił te kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Mając na względzie opis sprawy oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w konsekwencji, po dokonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami pozostaje w gestii Spółki. Zatem Spółka może przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji bądź dokonać jej zbycia do firmy serwisującej/producenta kas. Po dokonaniu odczytu modułu i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie danym modułem fiskalnym pozostaje w gestii Spółki, tym samym Spółka może przekazać moduł fiskalny do utylizacji, gdyż z przepisów nie wynika obowiązek przechowywania pamięci kasy fiskalnej likwidowanych kas fiskalnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym wnioskiem (pytanie nr 1 i 2) należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pamięć kasy rejestrującej
ITPP1/443-662/12/KM | Interpretacja indywidualna

wymiana pamięci kasy rejestrującej
IPPP2/443-781/10-4/JW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.