Wymiana pamięci kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wymiana pamięci kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
6
sie

Istota:

W zakresie obowiązku przechowywania kasy rejestrującej wraz z modułem lub samego modułu po dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i wykreśleniu przez naczelnika urzędu skarbowego tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Fragment:

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 7a pkt 1 ustawy, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).

2011
23
lis

Istota:

Czy przechowywane kasy rejestrujące wraz z modułem (po otrzymaniu decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wykreśleniu kasy z ewidencji urzędu) można przekazać do fizycznej likwidacji? Czy nie wystąpi obowiązek przechowywania pamięci fiskalnej utylizowanych kas rejestrujących?

Fragment:

Dodatkowo w stanie faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę, czyli w przypadku zakończenia pracy kasy rejestrującej w trybie fiskalnym mamy do czynienia z odczytem pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym nie ma obowiązku przechowywania pamięci fiskalnej utylizowanej kasy rejestrującej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), zwanym dalej rozporządzeniem. Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego, przede wszystkim na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2011
1
lip

Istota:

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących

Fragment:

Dokonując zamknięcia pracy kasy w trybie fiskalnym w obecności pracownika urzędu skarbowego w myśl zapisów zawartych w § 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm.) oraz załącznika nr 4 do rozporządzenia spełniony został warunek będący podstawą do wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu. Kasa, która zakończyła pracę w trybie fiskalnym nadal pozostaje własnością Spółki i nie może tu mieć zastosowania przepis § 5 ust 9 wyżej wskazanego rozporządzenia, gdyż Spółka nie dokonuje wymiany pamięci fiskalnej. Kasa do utylizacji przekazana zostaje dopiero po otrzymaniu decyzji naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu jej z ewidencji urzędu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 948z późn. zm.) istnieje obowiązek wymontowania modułów fiskalnych kas rejestrujących i odesłania ich do serwisu centralnego producenta (importera) lub obowiązek odesłania kas rejestrujących w celu wymontowania modułu fiskalnego przez producenta (importera),w przypadku gdy podatnik zaprzestał używania kas i dokonał odczytów zawartości pamięci fiskalnej kas zamykając tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym?

Fragment:

Otrzymaliśmy dodatkowo informację, że serwis lokalny nie jest upoważniony przez producenta posiadanego przez nas typu kas do samodzielnego wymontowania modułu fiskalnego. W konsekwencji urządzenie fiskalne - stanowiące w całości własność Spółki - musiałoby zostać przesłane do producenta. O ile, w przypadku wymiany modułu fiskalnego kasy, która następnie będzie dalej użytkowana przez podatnika, operacja taka jest oczywiście zasadna i zgodna z zapisami par. 5 ust. 9 rozporządzenia, o tyle w pierwszym przypadku, tj. zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, operacja taka nie jest ani celowa, ani ekonomicznie uzasadniona, ani też poparta zapisami rozporządzenia. Przywołany powyżej zapis par. 5 ust. 9, jest naszym zdaniem jednoznaczny i zgodnie z wykładnią gramatyczną odnosi się wyłącznie do czynności wymiany pamięci fiskalnej kasy. Uważamy, że nie istnieją ważne racje, aby nadawać temu przepisowi interpretację rozszerzającą. Mając na uwadze to, że obowiązujące przepisy nie konkretyzują terminu, ani sposobu zniszczenia urządzenia fiskalnego po zakończeniu pracy w trybie fiskalnym, uważamy, że kasa -po dokonaniu czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - może być przekazana przez podatnika do fizycznej likwidacji, zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami.

2011
1
mar

Istota:

Kto powinien przechowywać wycofane z obiegu kasy rejestrujące?

Fragment:

Podatnik stoi na stanowisku, że ma prawo do złomowania zlikwidowanych kas rejestrujących. Odpowiadając na powyższe zapytanie tutejszy Urząd zauważa, że przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 , poz. 948 ze zm.) nie rozstrzygają poruszonego problemu. Jedynie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia wynika, że pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie komisyjnie zniszczona. Przepisy nie regulują natomiast dalszego postępowania podatnika z kasą przeznaczoną do likwidacji. Wobec powyższego podatnik nie jest zmuszony do zniszczenia kas czy przekazywania ich komukolwiek. Wnioskodawca pomimo wycofania kas z użytkowania nadal dysponuje prawem do rozporządzania towarami, które zostały nabyte na jego rzecz. W związku z powyższym podatnik może dokonać fizycznego zniszczenia nie użytkowanych kas rejestrujących. Wobec powyższego Urząd potwierdza stanowisko Wnioskodawcy.

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje możliwość kontynuowania ewidencji poprzez kasy rejestrujące w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę jawną?

Fragment:

Ordynacja podatkowa w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 08.06.2005 r. a otrzymanym w dniu 08.07.2005 r., dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego po analizie przedstawionego przez E i L Sz. stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 93a § 2 pkt. 2 oraz art. 93d cyt. ustawy O. p., spółka nie mająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby.Powołany przepis art. 93a § 2 pkt. 2 cyt. ustawy oznacza najpełniejszy z możliwych zakres sukcesji stosowanej wobec praw i obowiązków wynikających z wszelkich aktów normatywnych prawa podatkowego.Zatem powołany przepis powoduje zachowanie ciągłości podmiotowej.W związku z powyższym nowopowstała Spółka przejmie również obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.W świetle przepisów art. 111 ust. 1 i 9 cyt. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, które spełniają kryteria i warunki techniczne oraz warunki ich stosowania przez podatników określone cyt. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r.

2011
1
mar

Istota:

- Dotyczy ekspoatacji kas fiskalnych posiadających "starą" homologację.

Fragment:

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. nr 108, poz. 948 z późn. zm.), kasy rejestrujące, muszą zapisywać w pamięci fiskalnej numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP). Już tylko z powodu konieczności zmiany numeru NIP, w pamięci fiskalnej kas należących do przejmowanej spółdzielni wystąpiła konieczność wymiany modułów fiskalnych z pamięcią fiskalną w niniejszych urządzeniach. Ponadto w wyniku połączenia, o którym mowa we wniosku, z dniem...., nastąpiło ustanie bytu prawnego Spółdzielni ze Szczytna. W świetle § 5 ust. 8 w/w rozporządzenia zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia tj. czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Po dokonaniu powyższych czynności, dopuszczona jest wymiana modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Stosowanie do art. 93 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.