ITPB2/415-1013/11/TJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnego zwolnienia z długu, opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn.

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwolnienia z długu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwolnienia z długu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 9 września 2010 r. sąd rejonowy wydał postanowienie o podziale majątku między Panią a Pani byłym mężem. Na mocy tego postanowienia została Pani zobowiązana do przekazania na rzecz byłego męża kwoty 20 170 zł tytułem spłaty należnej mężowi części mieszkania. Zgodnie z orzeczeniem sądu spłata powinna być dokonana po upływie roku od uprawomocnienia się postanowienia. W dniu 15 sierpnia 2011 r. zawarła Pani z byłym mężem umowę, na mocy której zwolnił Panią z obowiązku spłaty zasądzonej na Jego rzecz kwoty wraz odsetkami, o ile takie by wystąpiły.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy opisana czynność zwolnienia z długu podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to jakie przepisy regulują tą kwestię...

Zdaniem Wnioskodawczyni, opisana czynność zwolnienia z długu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z treści wniosku wynika, że na mocy postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego nabyła Pani na wyłączną własność lokal mieszkalny. W zamian za to została Pani zobowiązana do dokonania spłaty na rzecz byłego męża. Natomiast w dniu 15 sierpnia 2011 r. zawarła Pani z byłym mężem umowę, na podstawie której były mąż zwolnił Panią z obowiązku spłaty zasądzonej kwoty.

W wydanej w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od spadków i darowizn, znak ITPB2/436-133/11/TJ wyjaśniono, że w przedstawionej sytuacji do czynienia mamy z darowizną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Powyższe z kolei oznacza, że nabycie w drodze darowizny opisanego prawa majątkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wobec wystąpienia przesłanek określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączających tak otrzymany przychód spod opodatkowania podatkiem dochodowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.