IPTPB1/415-94/12-2/KSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy dokonana ustawą z dnia 24 września 2010 r. zmiana ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie załącznika Nr 2 do tej ustawy, poprzez dodanie do niego pozycji ujętej pod nr 46, jako ex 82.9 oznacza, iż po wejściu w życie zmienionych przepisów, usługi związane z pakowaniem (objęte symbolami 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0) zostały wyłączone z opodatkowania na zasadach ryczałtu, czy też nadal mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2012 r. (data wpływu 3 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów w formie ryczałtu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od dnia 1 kwietnia 2004 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług pakowania na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Zgodnie z zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczeniem regon, nr PKD prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności to PKD 82.92.Z. Natomiast wg klasyfikacji PKWiU - prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność posiada symbol 82.92.1.

Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność w zakresie usług pakowania jest jedynym rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej. Od początku jej prowadzenia jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym w wysokości 8,5%. Z osiąganych przychodów Wnioskodawczyni rozlicza się zgodnie z przyjętą formą opodatkowania, a zeznania roczne składa do końca stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniony został m.in. załącznik Nr 2 do ustawy, poprzez dodanie do wyłączeń z zakresu opodatkowania ryczałtem usług wskazanych w pkt 46, określonych na podstawie PKWiU nr ex 82.9 – nazwanych „usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: - usług przyjmowania telefonów”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonana ustawą z dnia 24 września 2010 r. zmiana ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie załącznika Nr 2 do tej ustawy, poprzez dodanie do niego pozycji ujętej pod nr 46, jako ex 82.9 oznacza, iż po wejściu w życie zmienionych przepisów, usługi związane z pakowaniem (objęte symbolami 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0) zostały wyłączone z opodatkowania na zasadach ryczałtu, czy też nadal mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wprowadzone ustawą z 24 września 2010 r. zmiany w załączniku Nr 2 ww. ustawy, nie powodują wyłączenia z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym usług związanych z pakowaniem. Zgodnie z PKWiU symbol 82.9 obejmuje swym grupowaniem: Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowanych. Usługi związane z pakowaniem (nazwa grupowania 0) zostały odrębnie sklasyfikowane w PKWiU i posiadają odrębne symbole PKWiU, tj. 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0.

Wskazuje, iż w powołanym załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w pkt 46 przy PKWiU 82.9 znalazł się symbol ex. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu”.

Oznaczenie „ex” dotyczy zatem, tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania wyłączenia tylko do tej nazwy grupowania. Usługi związane z pakowaniem stanowią odrębną kategorię od usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Skoro zatem usługi związane z pakowaniem zostały w PKWiU odrębnie sklasyfikowane poprzez odrębne symbole, tj. 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0, to oznacza, iż usługi te należy traktować odrębnie od usług sklasyfikowanych jako PKWiU 82.9.

Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawczyni, wprowadzone ustawą z dnia 24 września 2010 r. zmiany w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie wprowadzonego w załączniku Nr 2 pkt 46 dotyczącego PKWiU nr ex 82.9, nie powodują wyłączenia z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym usług związanych z pakowaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przy czym, aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym według art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Podkreślić należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W wykazie tym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., pod pozycją 46 ujęto również usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, o symbolu PKWiU ex 82.9, z wyłączeniem usług przyjmowania telefonów. Zatem, usługi te zostały wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z dniem 1 stycznia 2011 r.

W świetle powyższych przepisów o możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje. Gdy przedmiotem tej działalności są usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, to podatnik nie może korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl natomiast do art. 22 ust. 2 ww. ustawy, w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od dnia 1 kwietnia 2004 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług pakowania na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Zgodnie z zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczeniem regon, nr PKD prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności to PKD 82.92.Z, natomiast wg klasyfikacji PKWiU prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność posiada symbol 82.92.1. Działalność w zakresie usług pakowania jest jedynym rodzajem wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Od początku jej prowadzenia jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym w wysokości 8,5%. Z osiąganych przychodów Wnioskodawczyni rozlicza się zgodnie z przyjętą formą opodatkowania, a zeznania roczne składa do końca stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług grupowaniem 82.9 (Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane) objęto m. in. Usługi związane z pakowaniem (82.92, 82.92.1, 82.92.10, 82.92.10.0) oraz Usługi przyjmowania telefonów (82.99.12, 82.99.12.0).

Jak już wskazano powyższej, w załączniku Nr 2 ustawodawca wskazał, iż wyłączeniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych podlegają usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane o symbolu PKWiU ex 82.9, z wyłączeniem usług przyjmowania telefonów.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż świadczenie usług związanych z pakowaniem, oznaczonych w klasyfikacji PKWiU symbolami 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0, wyłącza z możliwości opodatkowania uzyskanych przez Wnioskodawczynię przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Końcowo nadmienia się, że stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zatem, w związku z faktem, iż organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług, tut. Organ udzielił interpretacji indywidualnej w oparciu o wskazane przez Wnioskodawczynię grupowanie PKWiU.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.