IPTPB1/415-516/14-5/AP | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2013 r. i w 2014 r. wskazanych we wniosku usług
IPTPB1/415-516/14-5/APinterpretacja indywidualna
 1. ryczałt ewidencjonowany
 2. usługi budowlane
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości zastosowania 5,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczenia w 2014 r. wskazanych w pytaniu usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2014 r. wskazanych we wniosku usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 14 listopada 2014 r., Nr IPTPB1/415-516/14-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 14 listopada 2014 r. (data doręczenia 18 listopada 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 24 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca jest właścicielem firmy X, która zajmuje się specjalistycznym sprzątaniem budynków oraz remontem i renowacją zniszczonych powierzchni budynków i innych obiektów.

81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Podklasa ta obejmuje:

 • zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,
 • działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
 • czyszczenie maszyn przemysłowych,
 • pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje: czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod, sklasyfikowanego – 43.99.Z.

43.34 – Malowanie i szklenie.

43.34.Z – Malowanie i szklenie.

43.39 – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

43.9 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.

43.99 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta obejmuje między innymi: czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod.

81.10 – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

81.21 – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

81.29.Z – Pozostałe sprzątanie.

Firma Wnioskodawcy z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego, stosując stawkę 8,5% oraz 5,5%.

Stawkę 8,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych wg PKD 81.22.Z, czyli:

 • mycie okien i innych powierzchni metodą tradycyjną,
 • czyszczenie instalacji wentylacyjnych.

Natomiast stawkę 5,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych w ramach PKD 43.99.Z, czyli:

 • usuwanie zanieczyszczeń, graffiti z klinkieru, betonu, drzwi p-poż., z zewnętrznych powierzchni kominów, czyszczenie i mycie elewacji budynków, czyszczenie kostki brukowej metodami specjalistycznymi, tj. metodą parową, piaskową, itp.
 • uzupełnianie w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji obiektów, impregnacja zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi.

W piśmie z dnia 24 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest właścicielem firmy X, która zajmuje się specjalistycznym czyszczeniem powierzchni pionowych (elewacji) i poziomych (dachów i kostki brukowej) oraz remontem i renowacją zniszczonych powierzchni budynków i innych obiektów, a także konserwacją instalacji wentylacyjnych w budynkach. Firmę prowadzi od 8 listopada 2012 r. Zapytanie dotyczy roku 2013 i 2014.

Symbole klasyfikacji statystycznej w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej to: 81.22.1, 81.22.11, 81.22.12, 81.22.13, 43.99.9.

Firma Wnioskodawcy stawkę 8,5% stosuje do czynności wykonywanych wg PKWiU 81.22.1; 81.22.11, 81.22.12, 81.22.13 (mycie okien i innych powierzchni metodą tradycyjną, czyszczenie i konserwacja instalacji wentylacyjnych).

Natomiast stawkę 5,5% stosuje do czynności wykonywanych w ramach PKWiU 43.99 czyli:

 • usuwanie trudnych zanieczyszczeń z powierzchni elewacji, dachów, kostki brukowej, w tym: usuwanie graffiti, sadzy, zabrudzeń ropopochodnych, odgrzybianie, usuwanie zabrudzeń atmosferycznych, biologicznych (mchów, porostów, alg), przy pomocy wysokociśnieniowych, gorąco-wodnych urządzeń (myjek ciśnieniowych),
 • uzupełnianie w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji obiektów,
 • impregnacja hydrofobowa zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi,
 • aplikacja powłok antygraffiti.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 5,5% do następujących czynności:

 • usuwanie graffiti; wysokociśnieniowe, gorąco-wodne czyszczenie elewacji, dachów, kostki brukowej, kominów, w tym również metodą parową, piaskowaniem i hydropiaskowaniem,
 • uzupełnianie w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji obiektów i odmalowanie,
 • impregnacja hydrofobowa zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi,
 • aplikacja powłok antygraffiti...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące przedstawionego stanu faktycznego za 2014 r., natomiast wniosek dotyczący 2013 r. zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), ma On prawo do zastosowania stawki 5,5% ryczałtu do wymienionych usług w pytaniu ze względu na to, że są to czynności dotyczące PKWiU 43.99, a w szczególności dotyczą czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod. Są to prace remontowo-budowlane, do których stosuje się stawkę ryczałtu 5,5%.

Czynności wymienione w pytaniu są wykonywane metodą specjalistyczną i towarzyszą im prace remontowe związane z uzupełnianiem ubytków w czyszczonych powierzchniach oraz impregnacją hydrofobową zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Czynności te dotyczą PKWiU 43.99, a ponieważ są to czynności związane ze specjalistycznymi robotami budowlanymi, które zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 12 ust. 1 pkt 4 tej ustawy (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) stosuje się stawkę ryczałtu w wysokości 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych w sekcji F, dziale 43 PKWiU, tj. robót budowlanych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zgodnie z powołanym przepisem przez:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje następujące działy wg. PKWiU:

 • Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 • Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne.

Podklasa 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

obejmuje:

 • działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
  • budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
  • zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
  • osuszanie budynków,
  • wiercenie szybów,
  • montaż elementów stalowych,
  • wyginanie elementów stalowych,
  • montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
  • wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
  • wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
  • specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
 • roboty podpowierzchniowe,
 • budowę odkrytych basenów kąpielowych,
 • czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,
 • wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów. Wyjaśnienia wymaga, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są urzędy statystyczne. Urząd statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej. W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i f) i pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
 • 8,5% - przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (pkt 3 lit. f),
 • 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem firmy, która zajmuje się specjalistycznym sprzątaniem budynków oraz remontem i renowacją zniszczonych powierzchni budynkowi innych obiektów. Firma Wnioskodawcy z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego, stosując stawkę 8,5% oraz 5,5%. Stawkę 8,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych wg PKWiU 81.22.Z. Natomiast stawkę 5,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych w ramach PKWiU 43.99.Z.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, świadczone w 2014 r. przez Wnioskodawcę usługi, zgodnie z PKWiU 43.99.Z. są sklasyfikowane w sekcji F dziale 43 tej klasyfikacji, to przychody ze świadczenia tych usług dotyczących czynności związanych ze specjalistycznymi robotami budowlanymi, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wyjaśnić przy tym należy, że interpretację indywidualną wydano wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Przedmiotem zaś interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jest sam przepis prawa, bowiem tut. Organ podatkowy, nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do zbierania materiałów dowodowych w sposób odpowiadający dyspozycji art. 187 w związku z art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. W konsekwencji, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.