IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2013 r. i w 2014 r. wskazanych we wniosku usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości zastosowania 5,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczenia w 2013 r. wskazanych w pytaniu usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2013 r. wskazanych we wniosku usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 14 listopada 2014 r., Nr IPTPB1/415-516/14-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 14 listopada 2014 r. (data doręczenia 18 listopada 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 24 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca jest właścicielem firmy X, która zajmuje się specjalistycznym sprzątaniem budynków oraz remontem i renowacją zniszczonych powierzchni budynków i innych obiektów.

81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Podklasa ta obejmuje:

 • zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,
 • działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
 • czyszczenie maszyn przemysłowych,
 • pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje: czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod, sklasyfikowanego – 43.99.Z.

43.34 – Malowanie i szklenie.

43.34.Z – Malowanie i szklenie.

43.39 – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

43.9 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.

43.99 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta obejmuje między innymi: czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod.

81.10 – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

81.21 – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

81.29.Z – Pozostałe sprzątanie.

Firma Wnioskodawcy z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego, stosując stawkę 8,5% oraz 5,5%.

Stawkę 8,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych wg PKD 81.22.Z, czyli:

 • mycie okien i innych powierzchni metodą tradycyjną,
 • czyszczenie instalacji wentylacyjnych.

Natomiast stawkę 5,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych w ramach PKD 43.99.Z, czyli:

 • usuwanie zanieczyszczeń, graffiti z klinkieru, betonu, drzwi p-poż., z zewnętrznych powierzchni kominów, czyszczenie i mycie elewacji budynków, czyszczenie kostki brukowej metodami specjalistycznymi, tj. metodą parową, piaskową, itp.
 • uzupełnianie w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji obiektów, impregnacja zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi.

W piśmie z dnia 24 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest właścicielem firmy X, która zajmuje się specjalistycznym czyszczeniem powierzchni pionowych (elewacji) i poziomych (dachów i kostki brukowej) oraz remontem i renowacją zniszczonych powierzchni budynków i innych obiektów, a także konserwacją instalacji wentylacyjnych w budynkach. Firmę prowadzi od 8 listopada 2012 r. Zapytanie dotyczy roku 2013 i 2014.

Symbole klasyfikacji statystycznej w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej to: 81.22.1, 81.22.11, 81.22.12, 81.22.13, 43.99.9.

Firma Wnioskodawcy stawkę 8,5% stosuje do czynności wykonywanych wg PKWiU 81.22.1; 81.22.11, 81.22.12, 81.22.13 (mycie okien i innych powierzchni metodą tradycyjną, czyszczenie i konserwacja instalacji wentylacyjnych).

Natomiast stawkę 5,5% stosuje do czynności wykonywanych w ramach PKWiU 43.99 czyli:

 • usuwanie trudnych zanieczyszczeń z powierzchni elewacji, dachów, kostki brukowej, w tym: usuwanie graffiti, sadzy, zabrudzeń ropopochodnych, odgrzybianie, usuwanie zabrudzeń atmosferycznych, biologicznych (mchów, porostów, alg), przy pomocy wysokociśnieniowych, gorąco-wodnych urządzeń (myjek ciśnieniowych),
 • uzupełnianie w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji obiektów,
 • impregnacja hydrofobowa zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi,
 • aplikacja powłok antygraffiti.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 5,5% do następujących czynności:

 • usuwanie graffiti; wysokociśnieniowe, gorąco-wodne czyszczenie elewacji, dachów, kostki brukowej, kominów, w tym również metodą parową, piaskowaniem i hydropiaskowaniem,
 • uzupełnianie w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji obiektów i odmalowanie,
 • impregnacja hydrofobowa zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi,
 • aplikacja powłok antygraffiti...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące przedstawionego stanu faktycznego za 2013 r., natomiast wniosek dotyczący 2014 r. zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), ma On prawo do zastosowania stawki 5,5% ryczałtu do wymienionych usług w pytaniu ze względu na to, że są to czynności dotyczące PKWiU 43.99, a w szczególności dotyczą czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod. Są to prace remontowo-budowlane, do których stosuje się stawkę ryczałtu 5,5%.

Czynności wymienione w pytaniu są wykonywane metodą specjalistyczną i towarzyszą im prace remontowe związane z uzupełnianiem ubytków w czyszczonych powierzchniach oraz impregnacją hydrofobową zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Czynności te dotyczą PKWiU 43.99, a ponieważ są to czynności związane ze specjalistycznymi robotami budowlanymi, które zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 12 ust. 1 pkt 4 tej ustawy (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) stosuje się stawkę ryczałtu w wysokości 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych w sekcji F, dziale 43 PKWiU, tj. robót budowlanych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zgodnie z powołanym przepisem przez:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje następujące działy wg. PKWiU:

 • Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 • Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne.

Podklasa 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane obejmuje:

 • działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
  • budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
  • zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
  • osuszanie budynków,
  • wiercenie szybów,
  • montaż elementów stalowych,
  • wyginanie elementów stalowych,
  • montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
  • wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
  • wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
  • specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
 • roboty podpowierzchniowe,
 • budowę odkrytych basenów kąpielowych,
 • czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,
 • wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów. Wyjaśnienia wymaga, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są urzędy statystyczne. Urząd statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej. W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i f) i pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
 • 8,5% - przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (pkt 3 lit. f),
 • 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem firmy, która zajmuje się specjalistycznym sprzątaniem budynków oraz remontem i renowacją zniszczonych powierzchni budynkowi innych obiektów. Firma Wnioskodawcy z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego, stosując stawkę 8,5% oraz 5,5%. Stawkę 8,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych wg PKWiU 81.22.Z. Natomiast stawkę 5,5% Wnioskodawca stosuje do czynności wykonywanych w ramach PKWiU 43.99.Z.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, świadczone w 2013 r. przez Wnioskodawcę usługi, zgodnie z PKWiU 43.99.Z. są sklasyfikowane w sekcji F dziale 43 tej klasyfikacji, to przychody ze świadczenia tych usług dotyczących czynności związanych ze specjalistycznymi robotami budowlanymi, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wyjaśnić przy tym należy, że interpretację indywidualną wydano wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Przedmiotem zaś interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jest sam przepis prawa, bowiem tut. Organ podatkowy, nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do zbierania materiałów dowodowych w sposób odpowiadający dyspozycji art. 187 w związku z art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. W konsekwencji, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.