IPPB2/436-249/11-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2011 r. (data wpływu 13.07.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zastosowania wyłączenia zawartego w przepisie art. 2 pkt 6 lit. c ww. ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zastosowania wyłączenia zawartego w przepisie art. 2 pkt 6 lit. c ww. ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie:

 • sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych,
 • udzielania pożyczek,
 • pozostałej finansowej działalności usługowej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Spółka posiada 100% udziałów w swojej spółce zależnej (dalej: „Spółka A”). Spółka posiada również udział pośredni w kapitale innej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka B”) w wysokości 100%. Wszystkie wymienione podmioty – Spółka, Spółka A oraz Spółka B posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (dalej: VAT).Spółka planuje wniesienie aportem do Spółki B posiadanych przez siebie udziałów w Spółce A, w zamian za które Spółka B wyda Spółce udziały we własnym kapitale. W wyniku planowanej transakcji Spółka B stanie się 100% udziałowcem Spółki A, uzyskując dzięki temu bezwzględną większość praw głosu w Spółce A.

W związku z planowaną transakcją możliwe jest poniesienie przez Spółkę szeregu wydatków związanych z przekazaniem udziałów, takich jak np. koszty doradztwa prawnego, koszty doradztwa podatkowego, koszty wyceny udziałów Spółki A, itp.

Ponadto Spółka dokonuje obrotu towarowego ze spółkami zależnymi (m.in. ze Spółką A oraz Spółką B), jak również świadczy na ich rzecz usługi m.in. w następującym zakresie:

 • usługi udzielania pożyczek,
 • usługi zarządzania płynnością finansową,
 • usługi udostępnienia znaku towarowego,
 • inne usługi.

Co do zasady działalność Spółki podlega opodatkowaniu VAT. Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w stosunku do całej sprzedaży dokonanej przez Spółkę w 2010 r. wynosi 99% (proporcja obliczona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wniesienie udziałów Spółki A do Spółki B podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z powyższą transakcją...
 3. Czy wniesienie udziałów Spółki A do Spółki B, jak również otrzymanie przez Spółkę udziałów w Spółce B w ramach wymiany udziałów będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy

Wniesienie aportem do Spółki B 100% udziałów posiadanych w Spółce A, jak również otrzymanie udziałów w Spółce B nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, cyt:

„- przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

- udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów”.

W związku z wyżej wskazaną podstawą prawną wniesienie udziałów Spółki A do Spółki B nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. IPPB3/423-478/10-2/AF).

Wniosek:

 • wniesienie aportem do Spółki B 100% udziałów posiadanych w Spółce A, jak również otrzymanie przez Spółkę udziałów w Spółce B nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wniesienie udziałów Spółki A do Spółki B, jak również otrzymanie przez Spółkę udziałów w Spółce B nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 5 lit. c ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.), w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, iż implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych, udzielania pożyczek, pozostałej finansowej działalności usługowej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Spółka posiada 100% udziałów w swojej spółce zależnej (dalej: „Spółka A”). Spółka posiada również udział pośredni w kapitale innej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka B”) w wysokości 100%.Wszystkie wymienione podmioty – Spółka, Spółka A oraz Spółka B posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Spółka planuje wniesienie aportem do Spółki B posiadanych przez siebie udziałów w Spółce A, w zamian za które Spółka B wyda Spółce udziały we własnym kapitale. W wyniku planowanej transakcji Spółka B stanie się 100% udziałowcem Spółki A, uzyskując dzięki temu bezwzględną większość praw głosu w Spółce A.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo należy wskazać, iż Wnioskodawca we własnym stanowisku błędnie wskazał przepis art. 2 pkt 5 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zamiast art. 2 pkt 6 lit. c. Nadmienia się, iż art. 2 pkt 5 ww. ustawy nie posiada w swej treści lit. c.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.