IBPBI/1/415-1130/11/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych (PKWiU 71.20.19) ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, z dnia 28 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 7 listopada 2011 r.), uzupełnionym w dniu 20 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychodów 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychodów 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 10 stycznia 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-1130/11/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 20 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie świadczenia usług elektrycznych. Jako formę opłacania podatku dochodowego wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje instalacje elektryczne oraz przeglądy kontrolne urządzeń elektrycznych, jak również wykonuje naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytania:

Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinny być opodatkowane:

  1. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKWiU 43.21.10),
  2. wykonywanie przeglądów kontrolnych i badań instalacji elektrycznych (PKWiU 71.20.19),
  3. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKWiU 33.14.11, PKWiU 33.14.19).

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z wykonywania instalacji elektrycznych, kontrolnych, pomiarów i badań instalacji i urządzeń elektrycznych oraz naprawy sprzętów elektrycznych, podlegają opodatkowaniu 5,5 % stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (...). Przy czym, w myśl art. 6 ust. 1a tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie jak i w ramach spółki cywilnej, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Pod poz. 32 tego załącznika, tj. Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, wymieniono dział 71 PKWiU - usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych. Oznacza to, iż przychody uzyskane z wykonywania przeglądów kontrolnych i badań instalacji elektrycznych sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 71.20.19 (Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych), a więc mieszczących się w dziale 71 PKWiU, nie mogą być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Skoro, jak wskazano we wniosku, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej świadczy On usługi sklasyfikowane pod ww. symbolem PKWiU z 2008 r., to oznacza to, że prowadzona działalność, w ogóle nie może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z uwagi na powyższe, dochody uzyskane z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej winny być opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż uzyskane przez niego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przychody mogą być opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.