Wyłączenie z karty podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyłączenie z karty podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy opodatkowania w formie karty podatkowej działalności gospodarczej w zakresie naprawy urządzeń elektronicznych, w tym elementów elektronicznych automatów do gier o niskich wygranych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz wyłączenia z możliwości opodatkowania w tej formie jeżeli podatnik będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) postanawia uznać, że stanowiska opisane we wniosku z dnia 29.09.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 6.11.2006 r. i uzupełniony został w dniu 14.12.2006 r., w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczące: możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej opisanych we wniosku czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyłączenia z opodatkowania w tej formie usług świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych, limitu obrotów w zakresie wykonywanych usług na rzecz podmiotów gospodarczych, wyłączenia z opodatkowania w tej formie w momencie stania się (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prowadzenie przez małżonka Wnioskodawcy działalności gospodarczej w innym niż on zakresie, spowoduje utratę przez niego prawa do opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 18.05.2007 r., jako prawidłowe. Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów (PKD 74.70.Z) opodatkowaną w formie karty podatkowej. Pana żona nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej i chciałaby rozpocząć działalność w zakresie budownictwa oraz wynajmu nieruchomości. Przedmiotem jej działalności byłaby budowa obiektów (cały dział PKD 45) oraz ich sprzedaż lub wynajem na własny rachunek (PKD 70.1 i 70.2). Wątpliwości Pana dotyczą kwestii, czy w przypadku rozpoczęcia działalności przez małżonkę wyłącznie we wspomnianym wyżej zakresie utraci prawo do opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej? Pana (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka wykonuje wolny zawód polegający na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jako pielęgniarka, położna. Wykonuje również działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli w ramach spółki cywilnej. Czy w tej sytuacji może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej od prowadzonej działalności w wolnym zawodzie?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 4.05.2006 r., znak: USI 406/1/52/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, odmawia zmiany ww. postanowienia . Pismem z dnia 1.02.2006 r. pani Krystyna U. reprezentowana przez pełnomocnika zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatniczka wykonuje wolny zawód polegający na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jako pielęgniarka, położna. Wykonuje również działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Wnoszący skargę kasacyjną powinien przytoczyć jej podstawy, czyli skonkretyzować postawione zarzuty poprzez określenie przepisów prawa (materialnego lub procesowego), które zostały - zdaniem wnoszącego - naruszone w zaskarżonym orzeczeniu.
2. Skargę kasacyjną można oprzeć na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, kierowanych wyłącznie pod adresem wyroku bądź postanowienia, wydanych przez wojewódzki sąd administracyjny.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Piotra G. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2003 r. (Nr PB2 /4117 - 135 /03) w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny - po przedstawieniu przebiegu postępowania podatkowego, treści podjętych w jego trakcie decyzji oraz zarzutów zawartych w skardze - wyjaśnił, iż w rozpoznawanej sprawie, na skutek wyłączenia skarżącego z opodatkowania w formie karty podatkowej, powstał obowiązek określenia podatku dochodowego za 1998 r. na zasadach ogólnych. Z akt sprawy - jak podkreślił Sąd wynikało, że organ podatkowy I instancji podjął działania mające na celu zgromadzenie dowodów zakupu przez skarżącego towarów handlowych w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 1998 r. (od 29 czerwca 1998 r. skarżący prowadził podatkową księgę przychodów (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako lekarz stomatolog i jest opodatkowany w formie karty podatkowej. Działalność prowadzona jest w nieruchomości, która należy do obojga małżonków. Małżonka podatnika zamierza też podjąć działalność jako lekarz stomatolog w tym samym gabinecie. Czy:
1. zgłoszenie działalności gospodarczej przez małżonkę w tym samym zawodzie wyłącza kartę podatkową?
2. możliwe jest rozdzielenie działalności gospodarczej, tak aby na tej samej substancji materialnej jeden z podatników pracował opodatkowany na zasadach ogólnych, a drugi nas karcie podatkowej?
3. w tej samej nieruchomości można otworzyć dwa niezależne podatkowo gabinety o tym samym profilu działania, z których każdy posiada swój sprzęt?
4. zgłoszenie małżonki w ZUS - jako osoby współpracującej - do opłacania pełnej składki ZUS wyłącza kartę podatkową?
5. zgłoszenie członka rodziny – małżonka – do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS rodzi konsekwencje co do prawa do karty podatkowej?

Fragment:

(...) Na podstawie zapisów art. 23 ust. 1 ustawy dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:(...) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - na warunkach określonych w części VIII tabeli (..). Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: 1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, 2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli, 3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działając na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), może uzyskiwać dochody z tytułu umowy o dzieło zawieranej z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz z podmiotami gospodarczymi ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo usługową określoną w I części tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku Nr 4 do ustawy przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. Wyżej wymieniony załącznik do ustawy zawiera charakterystykę działalności usługowej lub wytwórczo usługowej, w której pod poz. 50 znajduje się opis działalności w zakresie szewstwa naprawkowego. Zakres czynności możliwych do wykonywania przy tego typu działalności to naprawa i odświeżanie obuwia. W związku z powyższym świadczenie usług rzeczoznawcy w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej nie jest możliwe. Powołany przez podatnika art. 25 ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy zezwala podatnikom opodatkowanym w (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy istnieje możliwości zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzonej od 1996r. działalności gospodarczej w zakresie usług solarium oraz usług fryzjerskich, przy równoczesnym prowadzeniu od listopada 2003r. innej działalności gospodarczej w spółce cywilnej opodatkowanej na zasadach ogólnych?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do tut. organu podatkowego zapytania z dnia 9 lutego 2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2004r.) dotyczące możliwości zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzonej od 1996r. działalności gospodarczej w zakresie usług solarium oraz usług fryzjerskich, przy równoczesnym prowadzeniu od listopada 2003r. innej działalności gospodarczej w spółce cywilnej opodatkowanej na zasadach ogólnych – informuje jak niżej. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz. 930 ze zm.) – z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać podatnicy, którzy prowadzą jeden z (...)