Wyłączenie gruntów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyłączenie gruntów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
kwi

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

Fragment:

(...) Wobec powyższego, stanowisko Spółki, że opłata z tytułu odrolnienia gruntów wykorzystywanych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej winna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów spółki, a nie podwyższać wartości początkowych gruntów jest prawidłowe. Jednocześnie nadmienić należy, iż w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jednorazowej należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kwestia ta nie była bowiem przedmiotem złożonego wniosku ORD-IN, a w konsekwencji jej ocena nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka winna płacić podatek od gruntów zajętych pod wyłączoną ze względów technicznych oczyszczalnię ścieków ( wyłączenie trwałe) ?

Fragment:

(...) - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), decyzji o opróżnieniu bądź wyłączeniu z użytkowania całości lub części budynku ze względu na jego zły stan techniczny. Wyłączenie budynków i budowli z kategorii przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą powinno nastąpić również w przypadku wydania przez organ nadzoru budowlanego właściwej decyzji. Konsekwencje wystąpienia w niniejszej sprawie "względów technicznych" będą składały się na wyłączenie gruntów, budynków i budowli z opodatkowania wg stawek przewidzianych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie opodatkowanie według stawek właściwych dla gruntów i budynków tzw. pozostałych, który to obowiązek podatkowy wywodzi się z prawa własności, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Zatem należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy grunt będący nieużytkiem, na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacjapodatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz, 60) Burmistrz Szprotawy uznaje zaprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 31 marca 2005 roku Spółki z o.o. z siedzibą w Szprotawie, co do zakresu i sposobuzastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2005 roku do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 15.04.2005r.) Spółka z o.o., z siedzibą w Szprotawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie stwierdzenia czy grunt będący nieużytkiem, na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Z treści wniosku wynika, że przedsiębiorstwo na wyżej wymienionej nieruchomości, która jest nieużytkiem, nie prowadzi i nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że na podstawie art. 7 ust. (...)

2011
1
sty

Istota:

Jakiej stawce podatku od towarów i usług VAT podlega sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu?
Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki oraz prawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: W marcu 2001 r. P. spółka cywilna Robert S., Małgorzata S., Jan W., Anna W. NIP (...) z siedzibą w G. zakupiła nieruchomość składającą się z dwóch działek zabudowanych budynkiem piekarni oraz budynkiem mieszkalnym w stanie surowym. Zakup całości został przeprowadzony aktem notarialnym z dnia 26.03.2001 r. Z zapisu w § 2 aktu wynika, iż: „kupujący Robert S. i Małgorzata S., Jan W. i (...)