Wyłączenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyłączenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
11
sty

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2013 r. i w 2014 r. wskazanych we wniosku usług

Fragment:

(...) wyłączeniem ich wynajmowania, wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia, wznoszenie kominów i pieców przemysłowych, specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach, roboty podpowierzchniowe, budowę odkrytych basenów kąpielowych, czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod, wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z. Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

2015
11
sty

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania tym podatkiem przychodów z tytułu świadczenia w 2013 r. i w 2014 r. wskazanych we wniosku usług

Fragment:

(...) wyłączeniem ich wynajmowania, wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia, wznoszenie kominów i pieców przemysłowych, specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach, roboty podpowierzchniowe, budowę odkrytych basenów kąpielowych, czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod, wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z. Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

2012
4
paź

Istota:

Czy koszty odrolnienia będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

Fragment:

Nr 121, poz. 1266 ze zm.), osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik ponosi koszty tzw. odrolnienia, czyli zmiany przeznaczenia gruntu i jego wyłączenia z produkcji rolnej (związanego z rozpoczęciem prowadzenia na tych gruntach działalności gospodarczej). Koszty te będą ponoszone przez Spółkę przez dłuższy czas (opłatę roczną ponosi się za każdy rok użytkowania gruntów na cele nierolnicze przez 10 lat). Z treści cytowanego powyżej przepisu wynika, iż opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej nie są kosztami związanymi z nabyciem tych gruntów, a tym bardziej z prowadzoną inwestycją. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wynikają z faktu jego posiadania oraz sposobu jego użytkowania. Należność ta ma więc charakter kosztu ogólnego, który Spółka jest obowiązana uiszczać w związku ze sposobem użytkowania posiadanego majątku. Koszty te należy zatem traktować jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, gdyż nie można ich przypisać do konkretnych przychodów, które winny stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia, zgodnie z cytowanym powyżej art. 15 ust. 4d i 4e updop.

2012
2
sie

Istota:

Czy właściwym było zaprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i rozliczanie uzyskiwanych dochodów wg skali podatkowej od następnego dnia od uzyskania przychodu, który wykluczał Wnioskodawcę z opodatkowania ryczałtem ewidencyjnym, czy też wyłączenie powinno się zastosować z końcem miesiąca, w którym uzyskano przychody wykluczające z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

Czy właściwym było zaprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i rozliczanie uzyskiwanych dochodów wg skali podatkowej od następnego dnia od uzyskania przychodu, który wykluczał Wnioskodawcę z opodatkowania ryczałtem ewidencyjnym, czy też wyłączenie powinno się zastosować z końcem miesiąca, w którym uzyskano przychody wykluczające z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

2012
12
maj

Istota:

Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych (PKWiU 71.20.19) ?

Fragment:

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (...). Przy czym, w myśl art. 6 ust. 1a tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

2012
10
maj

Istota:

Czy dokonana ustawą z dnia 24 września 2010 r. zmiana ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie załącznika Nr 2 do tej ustawy, poprzez dodanie do niego pozycji ujętej pod nr 46, jako ex 82.9 oznacza, iż po wejściu w życie zmienionych przepisów, usługi związane z pakowaniem (objęte symbolami 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0) zostały wyłączone z opodatkowania na zasadach ryczałtu, czy też nadal mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak już wskazano powyższej, w załączniku Nr 2 ustawodawca wskazał, iż wyłączeniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych podlegają usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane o symbolu PKWiU ex 82.9, z wyłączeniem usług przyjmowania telefonów. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż świadczenie usług związanych z pakowaniem, oznaczonych w klasyfikacji PKWiU symbolami 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0, wyłącza z możliwości opodatkowania uzyskanych przez Wnioskodawczynię przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Końcowo nadmienia się, że stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem, w związku z faktem, iż organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług, tut. Organ udzielił interpretacji indywidualnej w oparciu o wskazane przez Wnioskodawczynię grupowanie PKWiU.

2012
6
sty

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnego zwolnienia z długu, opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn.

Fragment:

Nr 51, poz. 307 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z treści wniosku wynika, że na mocy postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego nabyła Pani na wyłączną własność lokal mieszkalny. W zamian za to została Pani zobowiązana do dokonania spłaty na rzecz byłego męża. Natomiast w dniu 15 sierpnia 2011 r. zawarła Pani z byłym mężem umowę, na podstawie której były mąż zwolnił Panią z obowiązku spłaty zasądzonej kwoty. W wydanej w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od spadków i darowizn, znak ITPB2/436-133/11/TJ wyjaśniono, że w przedstawionej sytuacji do czynienia mamy z darowizną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

2011
1
paź

Istota:

Sposób opodatkowania spłaty wchodzącej w skład masy spadkowej.

Fragment:

Wyłączenie prawa wstąpienia do spółki przez spadkobierców odniesie ten skutek, że będzie przysługiwało im jedynie roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej na warunkach określonych w umowie spółki. Mając na względzie uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Po 14/11 stwierdzić należy, że nie można ograniczyć lub wyłączyć wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika bez uregulowania kwestii ich spłaty. Oznacza to, że bez jednoczesnego określenia sposobu ich spłaty albo postanowienia, że spłata się nie należy, postanowienia tej treści nie mają żadnego skutku w stosunku do spadkobierców, którzy w takiej sytuacji wejdą do spółki. Innymi słowy spadkobiercy otrzymują albo udział zmarłego wspólnika, albo jego spłatę. Zasady spłaty spadkobierców nie wstępujących do spółki, kształtują się różnie w zależności od tego czy mamy do czynienia z umorzeniem udziału, czy też jego objęciem przez określoną osobę. W razie umorzenia udziału spadkobiercy otrzymują zwrot równowartości udziału od spółki. W przypadku zaś objęcia udziału przez określoną osobę, spadkobiercy w zamian za udział zmarłego wspólnika otrzymują kwotę równoważną wartości bilansowej udziału od nabywcy tego udziału.

2011
1
paź

Istota:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka S.A. (dalej: „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych, udzielania pożyczek, pozostałej finansowej działalności usługowej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Spółka posiada 100% udziałów w swojej spółce zależnej (dalej: „ Spółka A ”). Spółka posiada również udział pośredni w kapitale innej spółki kapitałowej (dalej: „ Spółka B ”) w wysokości 100%.Wszystkie wymienione podmioty – Spółka, Spółka A oraz Spółka B posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Spółka planuje wniesienie aportem do Spółki B posiadanych przez siebie udziałów w Spółce A, w zamian za które Spółka B wyda Spółce udziały we własnym kapitale. W wyniku planowanej transakcji Spółka B stanie się 100% udziałowcem Spółki A, uzyskując dzięki temu bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Reasumując należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Końcowo należy wskazać, iż Wnioskodawca we własnym stanowisku błędnie wskazał przepis art. 2 pkt 5 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zamiast art. 2 pkt 6 lit. c. Nadmienia się, iż art. 2 pkt 5 ww. ustawy nie posiada w swej treści lit. c.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania z dniem 1 stycznia 2010r. ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług rachunkowo-księgowych?

Fragment:

Pod pozycją 37 tego załącznika wskazano, że wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dotyczy doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. W świetle wskazanych powyżej przepisów prawa, jak i przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa, Wnioskodawca stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy w powiązaniu z poz. 37 załącznika do cytowanego rozporządzenia. Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu więc prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w cytowanym art. 113 ust. 1 ustawy. Na poparcie własnego stanowiska Wnioskodawca podał nr interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2009r. Nr IPPP1-443-522/09-2/JB . Mając powyższe na uwadze, jak i również obowiązujący stan prawny stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.