ITPB1/4511-512/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca jest zobligowany do ustalenia przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, którym jest nadwyżka wartości rynkowej nabytego składnika majątku ponad cenę zapłaconą przez Wnioskodawcę za ten składnik?
ITPB1/4511-512/15/PSZinterpretacja indywidualna
  1. wykup przedmiotu umowy leasingu
  2. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystąpienia po stronie Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia w związku z wykupem przedmiotu leasingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystąpienia po stronie Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia w związku z wykupem przedmiotu leasingu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 marca 2010 r. zawarł Pan umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem była koparko-ładowarka. Przedmiotowa umowa została zakończona i rozliczona w dniu 24 lutego 2015 r. Przez okres trwania umowy wpłacił Pan czynsz inicjalny oraz 60 miesięcznych rat.

W lutym 2015 r. zrealizował Pan opcję wykupu koparko-ładowarki i na podstawie faktur VAT z dnia 24 lutego 2015 r. został Pan jej właścicielem. Wykupioną koparkę zaliczył Pan do środków trwałych ustalając wartość początkową jako kwotę należną zbywcy z tytułu zakupu danego składnika majątku. Ww. składnik majątku nabył Pan za cenę niższą niż wynosi jego wartość rynkowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jest Pan zobligowany do ustalenia przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, którym jest nadwyżka wartości rynkowej nabytego składnika majątku ponad cenę zapłaconą przez Pana za ten składnik...

Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli po okresie umowy leasingu operacyjnego – przedmiot takiej umowy został wykupiony (koparka) za cenę niższą niż aktualna wartość rynkowa tego przedmiotu, przepisów podatkowych o nieodpłatnym bądź o częściowo nieodpłatnym nabyciu rzeczy i praw majątkowych w stosunku do Pana nie stosuje się.

W sensie bowiem ekonomicznym, równowartość ceny zakupu takiego składnika majątku zaliczył już Pan w znacznym stopniu do swoich kosztów uzyskania przychodów, poprzez zaliczenie do tych kosztów płaconych w związku z umową leasingową rat leasingowych. W konsekwencji, przy ustalaniu wartości początkowej koparki oraz przy ustalaniu wysokości kosztu z tytułu jej zbycia, brak jest podstaw prawnych do podwyższenia zapłaconej za koparkę ceny wykupu. Stawka amortyzacyjna koparki wynosi 20%. Tytułem umowy leasingu wpłacał Pan 60 miesięcznych rat leasingowych.

Ustalenie przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia w wysokości wartości rynkowej i ujęcie ponownie amortyzacji w kosztach uzyskania przychodu prowadziłoby do podwójnego ujęcia w koszty zakupu tego samego składnika majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu jest prawidłowe.

Stosownie do treści art. 23c pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 19.

Z treści wskazanego powyżej przepisu, wynika, że dotyczy on obowiązków zbywcy – leasingodawcy i jedynie w przypadku, gdy umowę łączącą leasingodawcę z kontrahentem można uznać za umowę leasingu o której mowa w art. 23b ust. 1, dlatego też stwierdzić należy, że nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (ust. 2).

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b).

Zdaniem organu podatkowego, zakup koparko-ładowarki, na warunkach wskazanych we wniosku, nie będzie skutkował obowiązkiem ustalenia przychodu z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego o którym mowa w art. 11 ust. 2b ww. ustawy.

Można bowiem przyjąć, że cena zakupu, która została uzgodniona między stronami, odzwierciedla wartość przedmiotu umowy oraz stopień jego zużycia, przy uwzględnieniu zapłaconych opłat czynszowych. W takiej sytuacji nie można twierdzić, że otrzymuje Pan koparko-ładowarkę częściowo nieodpłatnie.

Zatem, na tle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, zgodnie ze swoim stanowiskiem, nie będzie Pan zobowiązany do ustalenia przychodu z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wykup przedmiotu umowy leasingu
ITPB1/415-148b/11/PSZ | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
IPPB4/415-1026/14-6/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.