Wykup przedmiotu umowy leasingu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykup przedmiotu umowy leasingu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
13
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobligowany do ustalenia przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, którym jest nadwyżka wartości rynkowej nabytego składnika majątku ponad cenę zapłaconą przez Wnioskodawcę za ten składnik?

Fragment:

(...) niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 19. Z treści wskazanego powyżej przepisu, wynika, że dotyczy on obowiązków zbywcy – leasingodawcy i jedynie w przypadku, gdy umowę łączącą leasingodawcę z kontrahentem można uznać za umowę leasingu o której mowa w art. 23b ust. 1, dlatego też stwierdzić należy, że nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (ust. 2).

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie mógł wykupić przedmiot leasingu przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę, po cenie wykupu przewidzianej w umowie leasingu powiększonej o sumę pozostałych do spłaty rat przewidzianych w umowie bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia?

Fragment:

(...) lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku; w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. W sytuacji, kiedy świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad takich jak dla świadczeń nieodpłatnych, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Zdaniem Pana nabycie pojazdu będącego obecnie przedmiotem umowy leasingu przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, za cenę wykupu określoną w umowie powiększoną o sumę pozostałych do spłaty rat, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Pana przychodu z tytuł świadczenia częściowo odpłatnego, o którym mowa w art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Pana tak ustalona cena będzie odpowiadała wartości pojazdu na dzień zbycia i będzie uwzględniała stopień zużycia pojazdu, a także uiszczone wcześniej raty.

2011
1
maj

Istota:

Czy wykup przedmiotu leasingu na cele prywatne powoduje obwiązek korekty kosztów uzyskania przychodu o kwotę wykupu ?

Fragment:

Przepis art. 23j ust. 1 zezwala na włączenie ceny wykupu przedmiotu leasingu przez korzystającego do przedmiotowej sumy opłat na potrzeby porównania wartości początkowej przedmiotu leasingu i sumy opłat leasingowych, o ile tylko cena taka została określona w umowie leasingu. Z przedstawionego we wniosku stanu fatycznego wynika, że przedmiotowy samochód osobowy używany w trakcie trwania umowy leasingu w prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej wykupi Pani prywatnie, ponieważ nie wprowadzi go Pani do ewidencji środków trwałych. Generalną zasadę zaliczania wydatków podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów formułuje art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy stanowić mogą koszt uzyskania przychodu o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Użyty w tym przepisie zwrot „w celu" oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź na funkcjonowanie czy zabezpieczenie źródła przychodu.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania poleasingwej odprzedaży samochodów.

Fragment:

Przepis art. 4 ust. 7 lit. b wyżej cyt. ustawy stwierdza, iż przez towary używane rozumie się towary, których okres używania przez podatnika, dokonującego ich sprzedaży wyniósł co najmniej pół roku. Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza zatem, że z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, iż podstawą do uznania towaru za używany jest sam fakt używania towaru przez pół roku, nie jest istotne natomiast, czy podatnik jest właścicielem. Uznanie danego towaru za używany jest istotne w kontekście art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym sprzedaż towaru używanego jest zwolniona z podatku VAT, jeżeli w stosunku do tego towaru, przy jego nabyciu nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Stanowisko Spółki przedstawione w zapytaniu jest zatem prawidłowe, pod warunkiem, że przy zakupie nie przysługiwało jej prawo odliczenia podatku naliczonego. Odpowiedź została udzielona w oparciu o stan prawny obowiązujący w chwili złożenia wniosku.