Wykup akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykup akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
23
kwi

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki związane z przeprowadzeniem procesu przymusowego wykupu akcji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

II FSK 870/08, Sąd stwierdził, że „ instytucja przymusowego wykupu akcji realizowana jest w interesie akcjonariuszy większościowych, zaś akcjonariuszom mniejszościowym ustawa przyznaje tylko instrumenty ochrony ich praw, które mogą zostać naruszone w przypadku wykupu akcji po cenie zaniżonej, nieodzwierciedlającej ich rzeczywistej wartości ”. Analizując regulacje ksh w zakresie przymusowego wykupu akcji, należy stwierdzić, że spółka jest jedynie pośrednikiem w realizacji tej transakcji, która jest dokonywana na rzecz akcjonariuszy większościowych. To zarząd spółki dokonuje wykupu akcji na rzecz akcjonariuszy większościowych. Natomiast na akcjonariuszach, którzy mają nabyć akcje, ciąży wobec spółki solidarna odpowiedzialność za spłatę całej sumy wykupu. Po dokonaniu wykupu akcji zarząd wydaje akcjonariuszom nabyte akcje, zgodnie z planem ich podziału, który to plan powinien być określony w uchwale o przymusowym wykupie akcji. Warto również zwrócić uwagę, że przepisy ksh nie przewidują – w przypadku uchwały o przymusowym wykupie akcji – wskazywania „ ważnych powodów ”, jak również uzasadniania uchwały od strony prawnej i ekonomicznej. Nie ma zatem obowiązku wskazywania motywów, jakimi kierowali się większościowi akcjonariusze, dokonując wykupu akcji. A zatem decyzję o przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji podejmują większościowi akcjonariusze, z przyczyn dla siebie istotnych i to oni stają się beneficjentami skupionych akcji.

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż przymusowy wykup akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, iż na każdym etapie prowadzonej procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych przez Spółkę obowiązek podatkowy nie powstanie. A zatem, Spółka z tytułu powyższej transakcji nie jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Nieuiszczenie ceny wykupu, chociażby w części powoduje upadek całej procedury wykupu akcji. Bez znaczenia dla tego skutku jest to, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za nie dojście do skutku przymusowego wykupu akcji, jak również, w jaki sposób może do tej odpowiedzialności zostać pociągnięty. Powyższe wskazuje więc jednoznacznie, że przymusowy wykup akcji na zasadach i w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych nie może zostać uznany za umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego. Nie jest to również inna czynność wymieniona we wskazanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Sprawia to, że czynność przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przymusowy wykup akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, iż na każdym etapie prowadzonej procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych przez Spółkę obowiązek podatkowy nie powstanie. A zatem, Spółka z tytułu powyższej transakcji nie jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
sie

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu przymusowego wykupu akcji

Fragment:

Umowie sprzedaży akcji oraz transakcji przymusowego wykupu akcji przyświecają zupełnie odmienne cele gospodarcze, Celem umowy sprzedaży lub zamiany jest dobrowolne zbycie dóbr lub praw. Natomiast, celem transakcji przymusowego wykupu akcji jest kształtowanie struktury właścicielskiej spółki poprzez przymusowy wykup akcji spółki nawet bez zgody akcjonariuszy mniejszościowych. Ponadto art. 535 Kodeksu cywilnego formułując definicję umowy określa podmioty umowy sprzedaży stanowiąc, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W związku z tym to właśnie określenie podmiotów transakcji: sprzedawcy i kupującego obok oznaczenia przedmiotu sprzedaży stanowi niezbędny przedmiotowo element umowy sprzedaży. W przypadku przymusowego wykupu akcji, określonego w art. 418 K.s.h. podmiotami czynności przymusowego wykupu akcji są akcjonariusze i Spółka reprezentowana przez Zarząd. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych w związku z przymusowym wykupem akcji podlega opodatkowaniu?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 15 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przymusowym wykupem akcji. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny Spółka, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje działalność opodatkowaną tym podatkiem, w roku 2007 przeprowadziła operację przymusowego wykupu akcji w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała zapadła zgodnie z postanowieniami art. 418 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Z uwagi na przeprowadzoną operację Spółka poniosła wydatki dotyczące m. in. sporządzenia wyceny akcji, ogłoszenia w MSiG o przymusowym wykupie akcji, sporządzenia aktu notarialnego, opłaty depozytu akcji, opłaty pocztowe itp. Wydatki powyższe Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu, a podatek naliczony rozliczyła w składanych deklaracjach VAT-7. W związku z powyższym zadano następujące pytanie : Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją przymusowego wykupu akcji... Zdaniem wnioskodawcy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w opisanych okolicznościach. Przeprowadzona operacja przymusowego wykupu akcji mieści się w strategicznym i zaplanowanym schemacie działań związanym z restrukturyzacją Grupy "A" i nierozerwalne wiąże się z wykonywaniem przez Spółkę działalności gospodarczej.