Wykreślenie z rejestru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykreślenie z rejestru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT.

Fragment:

(...) 2007 – 90.000 zł – dostawa towarów na ternie kraju 125.813 zł – export, październik 2007r. – 65.363 zł – WNT, listopad 2007r. – 36.339 zł – dostawa towarów poza terytorium kraju, 95.000 zł – dostawa towarów na terenie kraju, 454.313 zł – WDT, 581.800 zł – export, grudzień 2007r. – 42.000 zł – dostawa towarów na terenie kraju. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług możliwym jest wykreślenie z rejestru podatników VAT przedsiębiorcy, który regularnie i terminowo składa deklaracje VAT, a Urząd Skarbowy nie podejmował żadnych prób skontaktowania się z nim celem wyjaśnienia czy działalność gospodarcza została zawieszona... Zdaniem Wnioskodawcy, argumentacja przedstawiona przez Urząd nie znajduje uzasadnienia ani w powszechnie obowiązujących przepisach prawa ani w stanie faktycznym. Powołane w zawiadomieniu o wykreśleniu przepisy ustawy o podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości jej postępowania, jako Spółki przejmującej, w kwestii rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spółek przejmowanych.

Fragment:

(...) rejestru spółek, które w wyniku połączenia utraciły swój byt prawny jest następstwem połączenia spółek metodą „per incorporationem”, gdyż stosownie do postanowień art. 493 § 3 ksh wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeżeli podwyższenie ma nastąpić i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmowanej. Wykreślenie z rejestru następuje z urzędu (art. 493 § 5 ksh). Mimo, że sąd nie wykreślił jednocześnie z rejestrów spółek przejmowanych, to jednak nie można uznać, że w okresie od dnia dokonania przez sąd stosownego wpisu o połączeniu po stronie spółki przejmującej do dnia wykreślenia z rejestru spółek przejmowanych, podmioty przejęte zachowały swój byt prawny. Jak wynika bowiem z w/w przepisów, połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego (...)

2011
1
mar

Istota:

1. W przypadku gdy strona skarżąca chce podważyć poczynione w sprawie ustalenia faktyczne, jest zobligowana w ramach zarzutów skargi kasacyjnej, czyli jej podstaw, do wskazania konkretnych, naruszonych przez sąd zaskarżanym orzeczeniem przepisów prawa procesowego oraz wpływu takiego naruszenia na wynik sprawy (treść orzeczenia). Brak takiego zarzutu naruszenia prawa procesowego w tej sprawie, w sytuacji gdy NSA jest związany granicami skargi kasacyjnej, w tym także powołaną w niej podstawą powoduje, że za niepodważone należy uznać w niej ustalenie dokonane w postępowaniu podatkowym, a niezakwestionowane przez sąd pierwszej instancji.
2. W sytuacji gdy nie sformułowano w skardze kasacyjnej w sposób skuteczny naruszenia prawa procesowego, nie ma podstaw do kwestionowania prawidłowości zastosowania art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Niepodważone ustalenie, że skarżący został wykreślony z rejestru podatników VAT z określonym dniem, a deklaracje rozliczeniową VAT-7 złożył po wykreśleniu z ww. rejestru, skutkować musiało zastosowaniem normy art. 25 ust. 3 ww. ustawy, a więc nieprzyznaniem prawa do odliczenia podatku z tej deklaracji.

Fragment:

(...) powinno skutkować jednakową oceną obu sytuacji, a więc jeśli w pierwszym przypadku przyznaje się podatnikowi prawo do zwrotu, powinno się tak czynić również w przedmiotowej sprawie. Zdaniem skarżącego powyższe argumenty w pełni przemawiają za słusznością wniosku o uchylenie zaskarżonego wyroku, jednakże w dalszej części z ostrożności procesowej pełnomocnik podatnika wywiódł, że w chwili złożenia deklaracji VAT-7 skarżący nie był jeszcze wykreślony z rejestru. Wykreślenie z rejestru następuje bowiem z dniem wydania decyzji o wykreśleniu, a nie z datą faktycznego zaprzestania tych czynności. Natomiast WSA poza wskazaniem, że "decydująca jest data zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych ustalona przez urząd skarbowy zgodnie z wolą podatnika, a nie data dokonania czynności technicznej wykreślenia z rejestru", nie uzasadnił swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Uzasadnienie merytoryczne wyroku ma charakter bardzo lakoniczny. (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Nie można uznać, że spółka cywilna, mimo że została rozwiązana i wobec tego zaprzestała działalności opodatkowanej, to jednak do daty dokonania czynności technicznej wykreślenia z rejestru, istniała jako podmiot prawa podatkowego.
2. Uprawnienie do zwrotu różnicy podatku może wynikać tylko z deklaracji prawidłowo złożonej przez istniejącego podatnika. Niemożność obniżenia podatku nie zwalnia jednak podatnika od ciążącego na nim obowiązku podatkowego, a dodatkowo powoduje, że podatek należny w całości staje się zobowiązaniem podatkowym. W przypadku rozwiązania spółki za zaległości podatkowe z tego tytułu odpowiadają osoby trzecie - wspólnicy.
3. Jeżeli podatnik (z jakichkolwiek względów) nie złoży prawidłowego rozliczenia przed wykreśleniem z rejestru podatników, to traci prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Fragment:

(...) 1109/96 (LEX nr 28531), z dnia 22.06.1995 r., sygn. akt SA/Po 443/95 (LEX nr 26841). Najdalej na korzyść podatników poszedł NSA w wyroku z dnia 23.12.1998 r., sygn. akt III SA 2781/97 (LEX nr 37163), wskazanym w zaskarżonym orzeczeniu. Przyjął bowiem, że skoro podatnik skorzystał z przysługującego mu prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za czerwiec 1997 r. i w tym okresie rozliczeniowym spełniał wymogi ustawowe, również w zakresie rejestracji, to późniejsze wykreślenie z rejestru nie może pozbawiać podatnika możliwości skorzystania z dobrze nabytego prawa. Z uzasadnienia tego wyroku wynika przy tym, że podatnik został wykreślony z rejestru w dniu 10.07.1997 r., a wniosek o zwrot nadwyżki złożył w dniu 24.07.1997 r. NSA uznał więc, że wystarczy, by podatnik był zarejestrowany w okresie rozliczeniowym, a może być już wykreślony z rejestru w dacie złożenia deklaracji podatkowej, a tym bardziej w dacie decyzji o zwrocie. Pogląd ten (...)