Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik stoi na stanowisku iż podatek dochodowy każdy z małżonków płaci po połowie (dochody ze wspólnej własności – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) prowadząc przy tym jedną dokumentację rachunkowo – księgową. Podatnik uważa iż nadanie każdemu z małżonków osobnego numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stanowi wyłącznie czynność o charakterze czysto technicznym i nie rodzi żadnych skutków tak w zakresie prawa cywilnego (gospodarczego), jak i prawa podatkowego.

Fragment:

(...) Postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wnioskodawcy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 30 marca 2005 r., postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Podatnik wraz z mężem prowadzi od 1989 roku działalność gospodarczą, której aktualna nazwa to „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-.... - imiona i nazwiska wspólników". Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej. Małżonkowie nigdy nie zawierali pomiędzy sobą spółki cywilnej. Działalność gospodarczą podatnicy prowadzili na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Kraśnik, pod numerem X/1989. Dla celów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakie skutki podatkowe ma czasowe wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej przy dalszym wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1-5 w trybie art. 216 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 4, art. 96 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdzam, że przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2006 oraz piśmie uzupełniającym z 07.03.2006 stanowisko Pana w sprawie sposobu i zasad rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sposobu rejestracji w sytuacji wykreślenia z urzędu wspólnego wpisu z ewidencji działalności gospodarczej - uważam za prawidłowe U Z A S D N I E N I E Wnioskiem z 16 lutego 2006 uzupełnionym pismem z 07.03.2006 zwrócił się Pan do Naczelnika tut. Urzędu o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W niniejszym postanowieniu dokonano oceny prawnej stanowiska dotyczącego sposobu i zasad rozliczania podatku od towarów i usług w sytuacji nie dotrzymania terminu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy po przekształceniu wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej małżonków prowadzących działalność gospodarczą na imię obojga w dwa odrębne wpisy (bez zawiązywania spółki cywilnej) możliwe jest nadal prowadzenie jednej księgi przychodów i rozchodów dla firmy i przenoszenie po 50% obrotów miesięcznych do ksiąg małżonków i rozlicznie dochodów zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli brak jest takiej możliwości, to jak należy prowadzić księgi podatkowe w sytuacji, gdy faktury dotyczące przychodów i rozchodów wystawiane są na wspólnie prowadzoną firmę?

Fragment:

(...) Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Małżonkowie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w dwóch firmach: w spółce jawnej X oraz w spółce małżeńskiej Y. Firma Y zarejestrowana była w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza na podstawie wspólnego wpisu małżonków. Zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług dokonał mąż i został zarejestrowany pod swoim numerem NIP, natomiast numer REGON dotyczył danych obojga małżonków. Małżonkowie nie zawarli umowy spółki, a przychody i koszty dla celów podatku dochodowego dzielone były po 50%. W 2001 r. wspólny wpis dotyczący firmy Y został wykreślony z ewidencji i zastąpiony odrębnymi wpisami małżonków. Numer REGON został zmieniony i dotyczy obecnie męża i to on jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Po dokonaniu rozdziału wspólnego wpisu działalność (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z tym iż jeden ze współmałżonków tj. Pani ... zamierza dokonać wykreślenia wpisu nr 2181 i nadal nadzorować działalność ale jako osoba współpracująca jest równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej Pani ... .

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Podatników Państwa ... prowadzących Stację ... "XYZ" w ... z dnia 27 października 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej wykreślenia współmałżonka z ewidencji działalności gospodarczej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie. postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawców Państwa ... prowadzących Stacje ... w ... w sprawie ustalenia, czy wykreślenie z rejestru przedsiębiorców jednego ze współmałżonków prowadzących wspólnie działalność gospodarczą jest równoznaczne z likwidacją działalności wykreślonego współmałżonka U Z A S A D N I E N I E W dniu 27.10.2005 roku do Urzędu Skarbowego w Żninie wpłynął wniosek Państwa ... o interpretację przepisów prawa (...)

2011
1
mar

Istota:

Małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność ta została zgłoszona na imię obojga małżonków bez zawiązania umowy spółki cywilnej. Małżonkowie zamierzają wykreślić dane jednego z nich z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym będzie wpisany jedynie małżonek, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług i nadal będzie kontynuował prowadzenie działalności. Strona zwróciła się z zapytaniem jakie skutki prawnopodatkowe spowoduje taka zmiana.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.08.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z treści złożonego pisma wynika, że małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność ta została zgłoszona na imię obojga małżonków bez zawiązania umowy spółki cywilnej. Rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności dokonuje jeden małżonek, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb tego podatku. Małżonkowie zamierzają wykreślić dane jednego z nich z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym pod (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej jednego ze współmałżonków prowadzących od 1995 r. wspólnie i na imię obojga małżonków działalność gospodarczą ( bez zawierania umowy spółki ) w sytuacji, gdy w ewidencji podatników podatku od towarów i usług figurował jedynie drugi współmałżonek , który ma zamiar kontynuować prowadzoną działalność na własne nazwisko, wywiera jakiekolwiek skutki podatkowe w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług ?Zdaniem podatnika wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonka , o którym mowa wyżej, nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) ustawy ). W związku z ww. uregulowaniami współmałżonek, który uzyska nowe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej staje się podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i jest obowiązany do złożenia druku rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R . Jednakże w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują, że działalność gospodarczą będzie kontynuował tylko jeden z nich, tj. ten który do tej pory był podatnikiem VAT, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej drugiego z małżonków, który nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT nie wywołuje żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku VAT.Tym samym małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą ( bez zawarcia umowy spółki ) nie mają obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień wykreślenia z ewidencji działalności jednego z nich, ( tj. współmałżonka nie będącego podatnikiem podatku od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy, która to zmiana winna być dokonana w związku z art. 68 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie nadal prowadząc działalność gospodarczą bez zawiązywania spółki cywilnej mogą prowadzić jedną księgę przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku z dnia 15.04.2005 r. (znak: US-PDJ-415/2/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, odmawia zmiany ww. postanowienia . W dniu 19.01.2005 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego w Lesku wniosek państwa o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego. We wniosku pytają państwo czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy, która to zmiana winna być dokonana w związku z art. 68 ustawy z dnia 2.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) małżonkowie (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz jego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w przypadku wykreślenia małżonka z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.

Fragment:

(...) gospodarczej pod nowym numerem ewidencyjnym. W związku z powyższym małżonkowie wnoszą o udzielenie odpowiedzi, czy w przedstawionej sytuacji żona będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu remanentu likwidacyjnego, w związku z zakończeniem prowadzonej do tej pory działalności wspólnie z mężem. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Strona stwierdza, iż z uwagi na fakt, że żona nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jej wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie na imię obojga małżonków. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług związanych ze zmianą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.

Fragment:

(...) gospodarczej pod nowym numerem ewidencyjnym. W związku z powyższym małżonkowie wnoszą o udzielenie odpowiedzi, czy w przedstawionej sytuacji, żona będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu remanentu likwidacyjnego w związku z zakończeniem prowadzonej do tej pory działalności wspólnie z mężem. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Strona stwierdza, iż z uwagi na fakt, że żona nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jej wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie, na imię obojga małżonków. Odnosząc się do powyższego tut. organ informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i (...)