Wykonywanie pracy osobiście | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonywanie pracy osobiście. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym nalezy dokonać korekty PIT-11/8B za okres po śmierci biegłego przez wystawienie ww. deklaracji na żonę lub z podziałem na dwa okresy do dnia śmierci i po śmierci ?
  2. Jak należy wystawić PIT-11/8B za 2007r., jeżeli oprócz wypłaty w miesiącu lutym, będą jeszcze inne wypłacane inne wynagrodzenia na rzecz zmarłego biegłego ?

Fragment:

(...) W dniu 02.05.2007r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo z nr sygn. .... skierowane przez Sąd Rejonowy dla ... z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Sąd zlecał w drodze postanowienia biegłemu sądowemu wykonywanie opinii na potrzeby toczących się postępowań sądowych. Zdaniem Sądu wynagrodzenie to jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W dniu 19.09.2006r. biegły zmarł, a Sąd został poinformowany o tym facie przez wdowę w dn. 02.03.2007r. Jednocześnie Pani S. wystąpiła o wystawienie deklaracji PIT-11/8B na jej nazwisko za okres od chwili śmierci męża, na co Sąd udzielił odpowiedzi odmownej. W kolejnym piśmie zona zmarłego wystapiła o wystawienie PIT-11/8B na zmarłego z podziałem na dwa okresy, tj. do dnia śmierci i po (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2005r. , ( data wpływu do tut. Urzędu 16.05.2005r. , uzupełnione w dniu 01.06.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia:uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona pełni w Spółce funkcję członka zarządu, za wypełnianie której otrzymuje wynagrodzenie. Strona ma wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług w/w wynagrodzenia. Zdaniem Strony wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. (...)