Wykonywanie czynności | Interpretacje podatkowe

Wykonywanie czynności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonywanie czynności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wykonywanie czynności agenta zajmującego się sprzedażą towarów różnego rodzaju mieści się w definicji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania wykonywanych przez Panią czynności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju za działalność gospodarczą zdefiniowaną dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 16.03.2007 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. (...)
2011
1
maj

Istota:
Firma Y zobowiązała się do powstrzymywania od pewnych działań na rzecz spółki X, która wynagrodzi jej to zgodnie z umową. Z tytułu otrzymanej kwoty firma Y wystawi fakturę zaliczkową.
Czy Spółka X będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez firmę Y, w miesiącu ich otrzymania, bądź w miesiącu następnym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 16 czerwca 2006 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 19 czerwca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka zajmująca się produkcją i handlem wyrobami A zamierza zawrzeć umowę z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy braku obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.
Fragment:
(...) Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 01.08.2005r. (brak L. Dz.), uzupełnionego pismem z dnia 09.08.2005r. (brak L. Dz.), Podatnik wykonuje prace związane z organizacją Centrum Logistycznego , na zlecenie Zarządu innego podmiotu., za które pełną odpowiedzialność ponosi wyżej wymieniony Zarząd.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, (...)
2011
1
mar

Istota:
Od jakiego okresu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przyznane przez sąd za wykonywanie czynności syndyka lub nadzorcy sądowego?
Fragment:
(...) Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r., który wpłynął w dniu 11.03.2005 r. (uzupełniony pismem z dnia 14.03.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: od jakiego okresu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przyznane przez sąd za wykonywanie czynności syndyka lub nadzorcy sądowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy jednorazowa sprzedaż lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia (...), uzupełnione pismem z dnia (...) w trybie art. 14a § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) informuje : Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei w świetle art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, , a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo wokolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy nieodpłatne wykonywanie czynności w ramach stażu zawodowego odbywanego u uprawnionego geodety prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych rodzi zobowiązanie podatkowe wobec Skarbu Państwa?
Fragment:
(...) kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet. Tak więc biorąc pod uwagę przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawiony w piśmie stan faktyczny należy stwierdzić, iż wykonywanie czynności, prac bez wynagrodzenia, w ramach odbywanego stażu zawodowego, nie czyni Podatnika wolontariuszem. Podatnik nie będzie bowiem wykonywać świadczeń na rzecz podmiotów określonych w art. 42 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ani też zakres tych świadczeń nie odpowiadać będzie zadaniom wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy. Odnosząc taki stan do przepisów prawa podatkowego Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż zgodnie z zasadą (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Czy do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) powinny być wliczone usługi pośrednictwa finansowego zwolnione z podatku od towarów i usług,
2. Jak należy rozumieć użyte w tym przepisie sformułowanie “czynności dokonywane sporadycznie”.
Fragment:
(...) Ad. 1) art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w przytoczonym wyżej przepisie, podatnik może zgodnie z treścią art. 90 ust. 2 pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję, o której (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty?
2. Jak postąpić w sytuacji, gdy kontrahent za wykonane roboty budowlane wpłaca pieniądze 30.04.2004 r., a uznanie rachunku bankowego Podatnika następuje w miesiącu maju 2004 r.?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 20.05.2004 r.: z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty, jak postąpić w sytuacji, gdy kontrahent za wykonane roboty budowlane wpłaca pieniądze 30.04.2004 r., a uznanie rachunku bankowego podatnika następuje w miesiącu maju 2004 r., działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od dnia 1.05.2004 r. w przypadku wykonywania niektórych czynności zmianie uległy zasady ich (...)
2011
1
sty

Istota:
1. Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty? Czy jednostka ma obowiązek wystawić w tej sytuacji fakturę korygującą?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 8.06.2004 r. (znak L.dz. DK-01/1/06/04): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty, czy jednostka ma obowiązek wystawić w tej sytuacji fakturę korygującą, działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od dnia 1.05.2004 r. w przypadku wykonywania niektórych czynności zmianie uległy zasady ich opodatkowania oraz wysokość stawek podatku VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 9.06.2004 r. (znak L.dz. KW-14/06/2004): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty, działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od dnia 1.05.2004 r. w przypadku wykonywania niektórych czynności zmianie uległy zasady ich opodatkowania oraz wysokość stawek podatku VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.