Wykonywanie czynności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonywanie czynności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywanie czynności agenta zajmującego się sprzedażą towarów różnego rodzaju mieści się w definicji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania wykonywanych przez Panią czynności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju za działalność gospodarczą zdefiniowaną dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 16.03.2007 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Firma Y zobowiązała się do powstrzymywania od pewnych działań na rzecz spółki X, która wynagrodzi jej to zgodnie z umową. Z tytułu otrzymanej kwoty firma Y wystawi fakturę zaliczkową.
Czy Spółka X będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez firmę Y, w miesiącu ich otrzymania, bądź w miesiącu następnym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 16 czerwca 2006 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 19 czerwca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka zajmująca się produkcją i handlem wyrobami A zamierza zawrzeć umowę z (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy braku obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.

Fragment:

(...) Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 01.08.2005r. (brak L. Dz.), uzupełnionego pismem z dnia 09.08.2005r. (brak L. Dz.), Podatnik wykonuje prace związane z organizacją Centrum Logistycznego , na zlecenie Zarządu innego podmiotu., za które pełną odpowiedzialność ponosi wyżej wymieniony Zarząd.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Natomiast w myśl art. 15 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, (...)

2011
1
mar

Istota:

Od jakiego okresu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przyznane przez sąd za wykonywanie czynności syndyka lub nadzorcy sądowego?

Fragment:

(...) Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r., który wpłynął w dniu 11.03.2005 r. (uzupełniony pismem z dnia 14.03.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: od jakiego okresu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przyznane przez sąd za wykonywanie czynności syndyka lub nadzorcy sądowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy jednorazowa sprzedaż lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia (...), uzupełnione pismem z dnia (...) w trybie art. 14a § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) informuje : Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei w świetle art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, , a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo wokolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nieodpłatne wykonywanie czynności w ramach stażu zawodowego odbywanego u uprawnionego geodety prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych rodzi zobowiązanie podatkowe wobec Skarbu Państwa?

Fragment:

(...) kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet. Tak więc biorąc pod uwagę przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawiony w piśmie stan faktyczny należy stwierdzić, iż wykonywanie czynności, prac bez wynagrodzenia, w ramach odbywanego stażu zawodowego, nie czyni Podatnika wolontariuszem. Podatnik nie będzie bowiem wykonywać świadczeń na rzecz podmiotów określonych w art. 42 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ani też zakres tych świadczeń nie odpowiadać będzie zadaniom wymienionym w art. 4 ust. 1 ustawy. Odnosząc taki stan do przepisów prawa podatkowego Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż zgodnie z zasadą (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) powinny być wliczone usługi pośrednictwa finansowego zwolnione z podatku od towarów i usług,
2. Jak należy rozumieć użyte w tym przepisie sformułowanie “czynności dokonywane sporadycznie”.

Fragment:

(...) Ad. 1) art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w przytoczonym wyżej przepisie, podatnik może zgodnie z treścią art. 90 ust. 2 pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję, o której (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty?
2. Jak postąpić w sytuacji, gdy kontrahent za wykonane roboty budowlane wpłaca pieniądze 30.04.2004 r., a uznanie rachunku bankowego Podatnika następuje w miesiącu maju 2004 r.?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 20.05.2004 r.: z jaką stawką VAT należy zafakturować roboty budowlane zakończone w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje w maju 2004 r., a z uwagi na wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty, jak postąpić w sytuacji, gdy kontrahent za wykonane roboty budowlane wpłaca pieniądze 30.04.2004 r., a uznanie rachunku bankowego podatnika następuje w miesiącu maju 2004 r., działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od dnia 1.05.2004 r. w przypadku wykonywania niektórych czynności zmianie uległy zasady ich (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty? Czy jednostka ma obowiązek wystawić w tej sytuacji fakturę korygującą?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 8.06.2004 r. (znak L.dz. DK-01/1/06/04): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty, czy jednostka ma obowiązek wystawić w tej sytuacji fakturę korygującą, działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od dnia 1.05.2004 r. w przypadku wykonywania niektórych czynności zmianie uległy zasady ich opodatkowania oraz wysokość stawek podatku VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 9.06.2004 r. (znak L.dz. KW-14/06/2004): jaką stawkę VAT należy zastosować do robót budowlanych zakończonych w miesiącu kwietniu 2004 r. w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy z tytułu wykonania tych robót powstaje po dniu wejście z życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zmianie ulega stawka podatku VAT na ww. roboty, działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), od dnia 1.05.2004 r. w przypadku wykonywania niektórych czynności zmianie uległy zasady ich opodatkowania oraz wysokość stawek podatku VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze (...)