Wykonanie zobowiązania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie zobowiązania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
27
sty

Istota:

Czy zapłacone kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań polegających na przebudowie dróg stanowią koszt uzyskania przychodu dla Wykonawcy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 29 lipca 2011 r.) dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji podatkowej kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązań - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji podatkowej kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy przeniesienie własności udziałów w celu zwolnienia się ze zobowiązania do spłaty pożyczki wraz z odsetkami, dokonane w ramach umowy, opartej na konstrukcji datio in solutum, rodzi obowiązek rozpoznania przez Spółkę przenoszącą własność udziałów dochodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów?
2. Czy przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów, przychodem dla Spółki będzie ich wartość, zaś kosztem uzyskania przychodów - wydatki poniesione na nabycie tych udziałów oraz wartość tych udziałów, których własność została przeniesiona w celu zwolnienia się ze zobowiązania do spłaty odsetek naliczonych z tytułu pożyczki na dzień zawarcia umowy?

Fragment:

(...) wynikające z umowy zobowiązaniowej zostaje zaspokojone wskutek spełnienia przed dłużnika na jego rzecz świadczenia zastępczego. W przedstawionym stanie faktycznym, zobowiązaniem pierwotnym jest umowa pożyczki. Z tego tytułu na Spółce ciążył dług pieniężny w kwocie niespłaconych pożyczek i należnych odsetek. W związku z niemożnością spłaty ww. należności w formie pieniężnej, zawarto: umowę o świadczenie w miejsce wypełnienia, umożliwiającą Spółce wykonanie zobowiązania z tytułu umowy pożyczki przez spełnienie świadczenia w postaci przeniesienia prawa własności udziałów, umowę przenoszącą prawo własności udziałów na wierzyciela – „C.” Sp. z o.o. Dokonanie drugiej spośród wskazanych czynności prawnych stanowiło jednocześnie wykonanie świadczenia zastępczego i tym samym doprowadziło do wygaśnięcia zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy samo niewykonanie zobowiązań wobec udziałowca z tytułu jego wcześniejszych świadczeń, jednakże bez umorzenia tych zobowiązań, rodzi po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem kapitału duńskiego prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego, komisowego i detalicznego artykułami przemysłowymi i konsumpcyjnymi, jak również działalność produkcyjną, handlową, wytwórczą i usługową w zakresie wyrobów kosmetycznych i toaletowych. W związku z tym, iż działalność ta nie przyniosła w Polsce spodziewanych rezultatów, udziałowiec zamierza podjąć decyzję o postawieniu Spółki w stan likwidacji. Spółka nie posiada nieuregulowanych zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań wobec udziałowca z tytułu dostawy surowców do produkcji i towarów do sprzedaży. Zobowiązania te – zdaniem Spółki – nie uległy przedawnieniu oraz nie zostały przez udziałowca umorzone, jednakże Spółka nie jest w stanie ich wykonać. Postawienie Spółki w stan upadłości, jak również przeprowadzenie postępowania układowego nie jest możliwe, gdyż Spółka nie posiada środków niezbędnych do (...)