Wykonanie zobowiązania | Interpretacje podatkowe

Wykonanie zobowiązania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie zobowiązania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zapłacone kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań polegających na przebudowie dróg stanowią koszt uzyskania przychodu dla Wykonawcy?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 29 lipca 2011 r.) dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji podatkowej kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązań - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji podatkowej kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania (...)
2012
27
sty

Istota:
1. Czy przeniesienie własności udziałów w celu zwolnienia się ze zobowiązania do spłaty pożyczki wraz z odsetkami, dokonane w ramach umowy, opartej na konstrukcji datio in solutum, rodzi obowiązek rozpoznania przez Spółkę przenoszącą własność udziałów dochodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów?
2. Czy przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów, przychodem dla Spółki będzie ich wartość, zaś kosztem uzyskania przychodów - wydatki poniesione na nabycie tych udziałów oraz wartość tych udziałów, których własność została przeniesiona w celu zwolnienia się ze zobowiązania do spłaty odsetek naliczonych z tytułu pożyczki na dzień zawarcia umowy?
Fragment:
(...) wynikające z umowy zobowiązaniowej zostaje zaspokojone wskutek spełnienia przed dłużnika na jego rzecz świadczenia zastępczego. W przedstawionym stanie faktycznym, zobowiązaniem pierwotnym jest umowa pożyczki. Z tego tytułu na Spółce ciążył dług pieniężny w kwocie niespłaconych pożyczek i należnych odsetek. W związku z niemożnością spłaty ww. należności w formie pieniężnej, zawarto: umowę o świadczenie w miejsce wypełnienia, umożliwiającą Spółce wykonanie zobowiązania z tytułu umowy pożyczki przez spełnienie świadczenia w postaci przeniesienia prawa własności udziałów, umowę przenoszącą prawo własności udziałów na wierzyciela – „C.” Sp. z o.o. Dokonanie drugiej spośród wskazanych czynności prawnych stanowiło jednocześnie wykonanie świadczenia zastępczego i tym samym doprowadziło do wygaśnięcia zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy samo niewykonanie zobowiązań wobec udziałowca z tytułu jego wcześniejszych świadczeń, jednakże bez umorzenia tych zobowiązań, rodzi po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem kapitału duńskiego prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego, komisowego i detalicznego artykułami przemysłowymi i konsumpcyjnymi, jak również działalność produkcyjną, handlową, wytwórczą i usługową w zakresie wyrobów kosmetycznych i toaletowych. W związku z tym, iż działalność ta nie przyniosła w Polsce spodziewanych rezultatów, udziałowiec zamierza podjąć decyzję o postawieniu Spółki w stan likwidacji. Spółka nie posiada nieuregulowanych zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań wobec udziałowca z tytułu dostawy surowców do produkcji i towarów do sprzedaży. Zobowiązania te – zdaniem Spółki – nie uległy przedawnieniu oraz nie zostały przez udziałowca umorzone, jednakże Spółka nie jest w stanie ich wykonać. Postawienie Spółki w stan upadłości, jak również przeprowadzenie postępowania układowego nie jest możliwe, gdyż Spółka nie posiada środków niezbędnych do (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.