Wykonanie wyroku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie wyroku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłacona nagroda jubileuszowa zasadzona wyrokiem sądu a następnie po 10 dniach zwrócona na rachunek bankowy płatnika jest przychodem ze stosunku pracy w myśl art.10 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. (Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz.176 ze zm. )

Fragment:

(...) Zgodnie z art.10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz.176 ze zm. ) źródłami przychodów są: m.in. stosunek służbowy , stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną , praca nakładcza , emerytura lub renta. Zatem nagroda jubileuszowa wypłacona na podstawie wyroku sądowego na rzecz byłego pracownika stanowi jego przychód ze stosunku pracy określony w art.12 ust.1 w/w ustawy.Za przychody ze stosunku służbowego w myśl art.12 ust.1 w/w ustawy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż w 2004 r. nieruchomości skutkuje obowiązkiem zapłacenia 10% podatku dochodowego w sytuacji, gdy nieruchomość została zakupiona w 1993 r., w 2001 r. został podpisany akt notarialny sprzedaży w/w nieruchomości, jednak umowa sprzedaży okazała się nieważna i nastąpiło - zgodnie z wyrokiem sądu - przeniesienie własności w/w nieruchomości z powrotem na podatników?

Fragment:

(...) Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (...) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...), jest źródłem przychodów o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r, Nr 14, poz.176 ze zm.). Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia takiej nieruchomości jest uzależnione od okresu, jaki upłynął od momentu nabycia oraz sposobu w jaki nabycie miało miejsce. Podatnicy przedmiotową nieruchomość nabyli dnia 18 lutego 1993 r., po czym 27 kwietnia 2001 r podpisany został akt notarialny przenoszący własność przedmiotowej nieruchomości na kolejnych nabywców. Jednak z uwagi na istotną wadę złożonego przez nabywców oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości, umowa sprzedaży stała się (...)