Wykonanie usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wykonanie usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
10
sie

Istota:

Czy opisywane wydatki związane z naliczonymi Spółce karami umownymi mogą zostać uznane przez Spółkę za pośrednie koszty uzyskania przychodów mając na względzie zapisy art. 15 ust. 4d-e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i stanowić będą dla Spółki w całości koszty podatkowe roku 2011?

Fragment:

Spółka stoi zatem na stanowisku, iż omawiane kary umowne stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (pośrednie koszty uzyskania przychodów) i będą one potrącalne w rachunku podatkowym w całości w roku 2011 w składanym za ten rok zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu. Wniosek taki płynie wprost z analizy cytowanych już przepisów art. 15 ust. 4d-4e ustawy CIT. Omawiane wydatki będące przedmiotem zapytania po raz pierwszy zostały zaksięgowane przez Spółkę w polskich księgach na kontach kosztów podatkowych na koniec 2011 r. (wcześniejsze zaksięgowanie poniesionych kosztów nie było możliwe gdyż Spółka nie dysponowała wiedzą i dokumentami dotyczącymi opisywanych kosztów, kary określone zostały w protokołach PAC, a te podpisywane były sukcesywnie w trakcie 2011 r.). Powyższe oznacza, iż analizowane kary umowne należy traktować podatkowo jako poniesione w całości w 2011 r. (art. 15 ust. 4e ustawy CIT), to oznacza natomiast iż w świetle brzmienia art. 15 ust. 4c i 4d ustawy CIT mogą być one potraktowane w całości jako koszty podatkowe roku 2011. Spółka uważa, iż w przypadku analizowanych kar umownych nie mamy do czynienia z kosztami, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. Powyższe wnioski potwierdzane są w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach podatkowych.

2011
1
gru

Istota:

Czy w opisanym przypadku Spółka prawidłowo określiła moment wykonania usługi oraz moment powstania przychodu na dzień podpisania protokołu odbioru częściowego oraz końcowego, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W świetle art. 12 ust. 3a ww. ustawy, o momencie powstania obowiązku podatkowego decyduje w pierwszej kolejności wykonanie usługi lub częściowe wykonanie usługi. Tak jak wskazano w opisie stanu faktycznego, podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru wykonanie usługi (częściowego wykonania usługi), zgodnie z umową stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Spółkę na odpowiednio obliczoną kwotę wynagrodzenia. Datę podpisania protokołu można zatem uznać ze datę wykonania usługi. Stwierdzenie wykonania usługi uzależnione jest w tym wypadku nie tylko od wykonania prac, ale przede wszystkim od dopełnienia określonych procedur, w szczególności potwierdzenia przez zamawiającego wykonania (częściowego wykonania) usługi, poprzez akceptację protokołu odbioru sporządzonego za dany okres miesięczny. W przedmiotowej sprawie momentem, w którym następuje zatwierdzenie prac jest moment akceptacji protokołu odbioru (potwierdza bowiem jednoznacznie i ostatecznie, że zarówno zdaniem Spółki jak i kontrahenta określony w umowie zakres prac (szkolenia) został w prawidłowy sposób ukończony. Do momentu zaakceptowania tego dokumentu przez kontrahenta nie można uznać że usługi zostały wykonane. Dopiero protokół potwierdza należyte wykonanie zobowiązania przez wykonującego prace (Spółkę), a jednocześnie upoważnia Wnioskodawcę do żądania umówionego wynagrodzenia.

2011
24
lis

Istota:

W zakresie momentu powstania przychodu w związku z częściowym wykonaniem projektów (wykonanie usługi, częściowe wykonanie usługi).

Fragment:

W przypadku robót budowlano - montażowych przez wykonanie usługi powszechnie rozumie się odbiór techniczny tych robót, potwierdzony stosownym protokołem odbioru. Dokument protokołu potwierdza należyte wykonanie zobowiązania przez wykonującego prace, a jednocześnie upoważnia go do żądania umówionego wynagrodzenia. Wskazać należy zatem, iż nie można uznać otrzymanych należności z tytułu częściowego wykonania poszczególnych etapów projektów za pobrane wpłaty na poczet wykonania tych projektów udokumentowanych protokołami zdawczo - odbiorczymi, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, bowiem jak wynika z przedstawionych okoliczności, faktury wystawiane w trakcie częściowego wykonywania każdego z projektów dokumentują tą część wynagrodzenia, która jest już należna. Z przedstawionych okoliczności wynika jednoznacznie, iż należności wynikające z faktur częściowych wynikają z zakończenia poszczególnych części projektów, których spełnienie dokumentowane jest w formie protokołu procentowego stanu zaawansowania robót oraz oświadczenia Spółki szczegółowo informującego o wykonanych pracach projektowych w ramach przekazanej części projektu. W konsekwencji zastosowanie (...)

2011
1
paź

Istota:

„Czy wynagrodzenie za czynności wykonane w ramach etapu I będzie stanowiło przychód należny w dacie realizacji wszystkich czynności składających się na realizację etapu I? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/?”

Fragment:

Zdaniem Spółki, zapłata za częściowe wykonanie usługi powinna wynikać z zawartej przez strony umowy lub z dokonanej przez strony kalkulacji. Ważne jest, żeby kwota należna za częściowo wykonaną usługę była jednoznacznie określona. Wówczas Spółka zobowiązana byłaby do rozpoznania przychodu z otrzymanych płatności z tytułu częściowego wykonania usługi na dzień, w którym nastąpiło częściowe wykonanie usługi lub nastąpiło uregulowanie należności (por. interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 marca 2004r., Znak: US 72/ROP1/423/226/04/AW; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. akt III SA/Wa 3357/06; interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 lutego 2007r., Znak: 1472/ROP1/423-10/07/MG). Taka sytuacja występuje w przypadku Spółki. Z Umowy jednoznacznie wynika, iż Projekt został podzielony na 3 etapy, stanowiące częściową realizację usług. Podział ten został dokonany wyraźnie i określony w załączniku nr B do Umowy. Ponadto, należy wskazać, iż z realizacją każdego etapu wiąże się wykonanie określonej części Prac i ich przekazanie Kontrahentowi. Z Umowy wynika również, iż przed realizacją etapu I Spółka może otrzymać wynagrodzenie należne za realizację tego etapu.

2011
1
paź

Istota:

„Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach etapu II, przed ukończeniem etapu II, wynagrodzenie to będzie stanowiło przychód w dacie uregulowania tej części wynagrodzenia? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/”

Fragment:

Zdaniem Spółki, zapłata za częściowe wykonanie usługi powinna wynikać z zawartej przez strony umowy lub z dokonanej przez strony kalkulacji. Ważne jest, żeby kwota należna za częściowo wykonaną usługę była jednoznacznie określona. Wówczas Spółka zobowiązana byłaby do rozpoznania przychodu z otrzymanych płatności z tytułu częściowego wykonania usługi na dzień, w którym nastąpiło częściowe wykonanie usługi lub nastąpiło uregulowanie należności (por. interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 marca 2004r., Znak: US 72/ROP1/423/226/04/AW; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. akt III SA/Wa 3357/06; interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 lutego 2007r., Znak: 1472/ROP1/423-10/07/MG). Taka sytuacja występuje w przypadku Spółki. Z Umowy jednoznacznie wynika, iż Projekt został podzielony na 3 etapy, stanowiące częściową realizację usług. Podział ten został dokonany wyraźnie i określony w załączniku nr B do Umowy. Ponadto, należy wskazać, iż z realizacją każdego etapu wiąże się wykonanie określonej części Prac i ich przekazanie Kontrahentowi. Z Umowy wynika również, iż przed realizacją etapu I Spółka może otrzymać wynagrodzenie należne za realizację danego etapu.

2011
1
paź

Istota:

„Czy wynagrodzenie za czynności wykonane w ramach etapu II będzie stanowiło przychód należny w dacie realizacji wszystkich czynności składających się na realizację etapu II? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/?”

Fragment:

Zdaniem Spółki, zapłata za częściowe wykonanie usługi powinna wynikać z zawartej przez strony umowy lub z dokonanej przez strony kalkulacji. Ważne jest, żeby kwota należna za częściowo wykonaną usługę była jednoznacznie określona. Wówczas Spółka zobowiązana byłaby do rozpoznania przychodu z otrzymanych płatności z tytułu częściowego wykonania usługi na dzień, w którym nastąpiło częściowe wykonanie usługi lub nastąpiło uregulowanie należności (por. interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 marca 2004r., Znak: US 72/ROP1/423/226/04/AW; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. akt III SA/Wa 3357/06; interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 lutego 2007r., Znak: 1472/ROP1/423-10/07/MG). Taka sytuacja występuje w przypadku Spółki. Z Umowy jednoznacznie wynika, iż Projekt został podzielony na 3 etapy, stanowiące częściową realizację usług. Podział ten został dokonany wyraźnie i określony w załączniku nr B do Umowy. Ponadto, należy wskazać, iż z realizacją każdego etapu wiąże się wykonanie określonej części Prac i ich przekazanie Kontrahentowi. Z Umowy wynika również, iż przed realizacją etapu II Spółka może otrzymać wynagrodzenie należne za realizację danego etapu.

2011
1
paź

Istota:

„Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach etapu II, przed ukończeniem etapu II, wynagrodzenie to będzie stanowiło przychód w dacie uregulowania tej części wynagrodzenia? /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/”

Fragment:

Zdaniem Spółki, zapłata za częściowe wykonanie usługi powinna wynikać z zawartej przez strony umowy lub z dokonanej przez strony kalkulacji. Ważne jest, żeby kwota należna za częściowo wykonaną usługę była jednoznacznie określona. Wówczas Spółka zobowiązana byłaby do rozpoznania przychodu z otrzymanych płatności z tytułu częściowego wykonania usługi na dzień, w którym nastąpiło częściowe wykonanie usługi lub nastąpiło uregulowanie należności (por. interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 marca 2004r., Znak: US 72/ROP1/423/226/04/AW; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. akt III SA/Wa 3357/06; interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 lutego 2007r., Znak: 1472/ROP1/423-10/07/MG). Taka sytuacja występuje w przypadku Spółki. Z Umowy jednoznacznie wynika, iż Projekt został podzielony na 3 etapy, stanowiące częściową realizację usług. Podział ten został dokonany wyraźnie i określony w załączniku nr B do Umowy. Ponadto, należy wskazać, iż z realizacją każdego etapu wiąże się wykonanie określonej części Prac i ich przekazanie Kontrahentowi. Z Umowy wynika również, iż przed realizacją etapu I Spółka może otrzymać wynagrodzenie należne za realizację danego etapu.

2011
1
paź

Istota:

„Czy wynagrodzenie za czynności wykonane w ramach etapu III będzie stanowiło przychód należny w dacie realizacji wszystkich czynności składających się na realizację etapu III i odebrania przez Kontrahenta wszystkich Prac dostarczonych przez Spółkę zgodnie z załącznikiem B do Umowy? /pytanie oznaczone we wniosku nr 5/?”

Fragment:

Zdaniem Spółki, zapłata za częściowe wykonanie usługi powinna wynikać z zawartej przez strony umowy lub z dokonanej przez strony kalkulacji. Ważne jest, żeby kwota należna za częściowo wykonaną usługę była jednoznacznie określona. Wówczas Spółka zobowiązana byłaby do rozpoznania przychodu z otrzymanych płatności z tytułu częściowego wykonania usługi na dzień, w którym nastąpiło częściowe wykonanie usługi lub nastąpiło uregulowanie należności (por. interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 marca 2004r., Znak: US 72/ROP1/423/226/04/AW; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. akt III SA/Wa 3357/06; interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 lutego 2007r., Znak: 1472/ROP1/423-10/07/MG). Taka sytuacja występuje w przypadku Spółki. Z Umowy jednoznacznie wynika, iż Projekt został podzielony na 3 etapy, stanowiące częściową realizację usług. Podział ten został dokonany wyraźnie i określony w załączniku nr B do Umowy. Ponadto, należy wskazać, iż z realizacją każdego etapu wiąże się wykonanie określonej części Prac i ich przekazanie Kontrahentowi. Reasumując, należy stwierdzić, iż wynagrodzenie za czynności wykonane w ramach etapu III będzie stanowiło przychód należny w dacie realizacji wszystkich czynności składających się na realizację etapu III i odebrania przez Kontrahenta wszystkich Prac dostarczonych przez Podatnika zgodnie z załącznikiem B do Umowy.

2011
1
paź

Istota:

„Czy wynagrodzenie za czynności wykonane w ramach poszczególnych etapów stanowi wynagrodzenie za częściowe wykonanie usług, bez względu na to czy w ramach realizacji Projektu Spółka przekaże prototypy Produktu, niezbędne Oprogramowanie, komponenty materialne Produktu, Technologię Produktu, dokumentację, plany/rysunki techniczne oraz własności lub prawa własności intelektualne; do powyższych Prac? /pytanie oznaczone we wniosku nr 6/?”

Fragment:

Ważne jest, żeby kwota należna za częściowo wykonaną usługę była jednoznacznie określona. Wówczas Spółka zobowiązana byłaby do rozpoznania przychodu z otrzymanych płatności z tytułu częściowego wykonania usługi na dzień, w którym nastąpiło częściowe wykonanie usługi lub nastąpiło uregulowanie należności (por. interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 marca 2004r., Znak: US 72/ROP1/423/226/04/AW; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007r., sygn. akt III SA/Wa 3357/06; interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 21 lutego 2007r., Znak: 1472/ROP1/423-10/07/MG). Taka sytuacja występuje w przypadku Spółki. Z Umowy jednoznacznie wynika, iż Projekt został podzielony na 3 etapy, stanowiące częściową realizację usług. Podział ten został dokonany wyraźnie i określony w załączniku nr B do Umowy. Ponadto, należy wskazać, iż z realizacją każdego etapu wiąże się wykonanie określonej części Prac i ich przekazanie Kontrahentowi. Jednocześnie Spółka wskazała, iż wynagrodzenie za czynności wykonane w ramach poszczególnych etapów stanowi wynagrodzenie za częściowe wykonanie usług, bez względu na to czy w ramach realizacji Projektu Podatnik przekaże prototypy Produktu, niezbędne Oprogramowanie, komponenty materialne Produktu, Technologię Produktu, dokumentację, plany/rysunki techniczne oraz prawa własności lub prawa własności intelektualnej do powyższych Prac.

2011
1
paź

Istota:

„Czy koszty Spółki, poniesione w związku z realizacją Projektu, poniesione do momentu realizacji danego etapu, które nie mogą zostać przypisane do poszczególnego etapu, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie uzyskania przychodu należnego za dany etap, w okresie którego zostaną poniesione?”

Fragment:

Zdaniem Spółki, interpretacja powyższego przepisu wskazuje, że tylko w roku, w którym podatnik uzyskał przychód, jest możliwe odliczenie od tego przychodu kosztów jego uzyskania, przy czym są to koszty: poniesione w roku podatkowym, w którym został uzyskany przychód, oraz poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, w których został uzyskany przychód. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wszelkie koszty związane z realizacją Projektu należy rozpoznać w momencie uzyskania przychodu, tj. w momencie spełnienia warunków dla rozpoznania przychodu z tytułu realizacji poszczególnych etapów Projektu. Zdaniem Spółki, w świetle art. 15 ust. 4 ustawy CIT bez znaczenia jest to czy wartość faktycznie poniesionych kosztów do momentu rozpoznania przychodu, w związku z realizacją danego etapu, została uwzględniona w kwocie tego przychodu, skoro wszystkie koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu warunkują uzyskanie tego przychodu - bez tych wydatków nie jest możliwa nie tylko realizacja Projektu jako całości, ale również nie jest możliwe spełnienie warunków otrzymania wynagrodzenia za dany etap Projektu (np. koszty przygotowania do Projektu ponoszone na samym początku Projektu, nieuwzględnione w kwocie poszczególnych części wynagrodzenia). Oznacza to, iż koszty te należy uznać za koszty związane z przychodem należnym za dany etap Projektu - nie są to koszty związane z przychodem uzyskanym po realizacji Projektu jako całości.